Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilrettelegging i barnehagen

Barnehageloven og Rammeplan beskriver barnehagens innhold. Omsorg, lek, danning og læring er sentrale begreper. Innholdet og aktivitetene i barnehagen skal være tilrettelagt slik at de er til barns beste.

Barnehagelovens § 2 sier bl.a. at barnehagene skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Barnehagene skal også en en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Er du bekymret for barnet ditt sin utvikling må du ta opp dette med ansatte i barnehagen.

Barnehagens skal være variert og tilrettelagt for å tilby et godt omsorgs- og læringsmiljø. Barnehagens fagområder, slik de presenteres i Rammeplanen, er varierte og dekker et vidt læringsfelt. Læring i barnehagen dreier seg om å tilegne seg konkrete kunnskaper og ferdigheter på et grunnleggende nivå tilpasset barnas alder, interesser og andre forutsetninger.

Barnehagene tilretter innholdet i barnehagehverdagen på forskjellige måter for å ta hensyn til føringene. Dette kan eksempelvis gjøres i form av;

  • variasjon i innhold og aktiviteter
  • variert materiell
  • varierte organisering - eks. smågruppejobbing eller aldersinndelte grupper
  • tilrettelagt fysisk miljø ute og inne
  • bevisst voksenrolle i samspill med barn for å ivareta barnas varierte behov for trygghet og tilknytning

Ta kontakt med barnehagen til barnet ditt dersom du er bekymret for barnet ditt sin utvikling.


Publisert: 21.10.2015 09:58
Sist endret: 05.01.2017 08:59