Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Syns- og hørselshemning

Behov for tegnspråkopplæring

Barn/elever som har behov for tegnspråk skal ha en sakkyndig uttalelse fra PPT som vurderer dette som nødvendig. Ta kontakt med din barnehage, skole eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) dersom du mener barnet har behov for opplæring i og på tegnspråk for å ha et forsvarlig opplæringstilbud. PPT vurderer behovet og utarbeider sakkyndig vurdering om behov for tegnspråk.

Lovverk

"Elevar som har teiknspråk som førstespråk eller som etter sakkunnig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk. (...) Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for teiknspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Departementet gir nærmare forskrifter. Før kommunen gjer vedtak etter første og tredje leddet, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering".

Saksgang

  1. Foresatte, barnehage eller skole til PPT og ber om sakkyndig vurdering av behov for tegnspråkopplæring
  2. PPT vurderer behov for tegnspråkopplæring og gir sin anbefaling
  3. Skole- og barnehageavdelingen (for barnehage) eller rektor på nærskolen fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT
Behov for punktskriftopplæring

Barn/elever som har behov for opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler eller mobilitet, skal ha en sakkyndig uttalelse fra PPT som vurderer om dette er nødvendig.PPT vurderer behovet og utarbeider sakkyndig vurdering om behov for opplæring i punktskrift m.m.

Lovverk

"Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. (...) Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering".

Saksgang

  1. Foresatte eller skole henviser til PPT og ber om sakkyndig vurdering
  2. PPT vurderer behov for punktskriftopplæring og gir sin anbefaling
  3. Rektor på nærskolen fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT

Publisert: 15.10.2015 13:20
Sist endret: 05.01.2017 08:59