Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Om tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende instans i forhold til arbeid med tilpasset opplæring og godt læringsmiljø for alle barn/elever, samt i forhold til barn og unge med spesielle behov i barnehage og skole.

PPT gir råd og veiledning knyttet til barn og unges utvikling og læring, og er sakkyndig instans i forbindelse med spesialpedagogisk tiltak i barnehage, grunnskole og voksenopplæring. PP-tjenestens oppgaver og mandat er hjemlet i Opplæringslovens kapittel 5.

Alle skoler og barnehager i Ski har faste kontaktpersoner i PPT som deltar jevnlig i ressursteam/på kontaktmøter og som kan kontaktes for drøfting og veiledning.

PPTs sakkyndighetsområder

PPT utarbeider sakkyndig vurdering knyttet til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder; spesialundervisning i grunnskolen; spesialundervisning på grunnskolens område i voksenopplæringen; viderehenvisning til statlig pedagogisk støttesystem; pedagogiske tiltak og hjelpemidler; tegnspråk og punktskrift; utsatt eller framskutt skolestart; delvis fritak fra opplæringsplikten.

Hvordan komme i kontakt med PPT?

Om du som foresatt er bekymret for ditt barns utvikling eller læring, tar du kontakt med nærperson i skole eller barnehage. Bekymringen kan handle om faglige, sosiale, emosjonelle eller miljømessige spørsmål. Nærpersonen kan drøfte din bekymring med barnehagens ledelse/skolens ressursteam. Sammen kan dere bli enige om videre kartlegging og utprøving av ulike tilretteleggingstiltak. Tiltakene som prøves ut skal evalueres. Etter evaluering og drøfting med PPT i kontaktmøte/ressursteam, kan det være aktuelt å henvise til PPT for videre utredning.

Barn/elever henvises i første rekke av barnehager eller skoler i samarbeid med foresatte. Elever over 15 år, foresatte og voksne kan også selv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for bistand.

Rektor eller styrer kan også henvise til PPT ved behov for bistand med kompetanseheving eller organisasjonsutvikling ("systemsak"). Dette kan f.eks. dreie seg om veiledning i arbeid med klassemiljø, gruppe-/klasseledelse, tilpasset undervisning etc.

Dersom henvisning til PPT vurderes som aktuelt, benyttes henvisningskjemaet under. Det er eget henvisningsskjema for systemsaker og for voksne/voksenopplæring.

 Hva er ressursteam?

Ressursteamet er kjernen i skolens støttesystem og arbeider både med oppfølging av enkeltelever og med elevgruppen som helhet. Teamet arbeider etter fastlagt årshjul bl.a. med drøfting av elever med bekymringsfull utvikling, observasjon, kartlegging og utprøving av tilretteleggingstiltak, evaluering av systemtiltak, veiledning av lærere og samarbeid med øvrig hjelpeapparat. Internt ressursteam består av rektor, ressursteamkoordinator og ressurspersoner på skolen. Internt ressursteam har hyppige møter. Utvidet ressursteam består av internt ressursteam, i tillegg til PPT og øvrige kontaktpersoner i det kommunale hjelpeapparatet. Utvidet ressursteam har regelmessige møter. PPTs kontaktperson på skolen deltar hyppig i ressursteam; anslagsvis hver 2.-3 uke.

Individarbeid

Når en henvisning er vurdert og tatt inn ved PPT, starter PP-rådgiveren et utredningsarbeid. Utredningen består vanligvis av samtaler med foresatte og barnehage/skole, og samtale, kartlegging og eventuelt observasjon av barnet/eleven. Gjennom utredningen forsøker vi å få et bedre bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging. Konklusjonen kan være at barnets/elevens behov kan dekkes med tilpasninger i det ordinære tilbudet, eller det kan tilrås spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også anbefale viderehenvisning til andre instanser.

I noen tilfeller er det aktuelt med oppfølging i form av veiledningssamtaler med skole, foreldre eller elev. PPT deltar ofte i samarbeidsmøter med barnehage/skole, foreldre og evt. andre instanser som jobber rundt barnet/eleven.

Systemarbeid

Opplæringsloven (§5-6) beskriver at PP-tjenesten i tillegg til individarbeidet skal bidra til kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skole. I St. mld 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, står det at PP-tjenesten skal arbeide forebyggende og bidra til tidlig innsats, slik at man kan unngå utvikling av ulike typer vansker hos barn/elever. Djupedalutvalget (NOU 2015:2) understreker behovet for at PPT arbeider allmennpedagogisk, og argumenterer for at tjenestens mandat må omfatte arbeid med alle barn/elever.

Alle elever har rett på tilpasset undervisning. Å jobbe bredt og systematisk med læringsmiljø og tilpasset undervisning vil medføre at flere elever kan ivaretas innenfor det ordinære undervisningstilbudet, slik at færre elever trenger spesialundervisning. Et bredt fokus på å styrke opplæringstilbudet for alle elever vil også kunne forbedre opplæringen for elever med særlige behov. 

Ski PPT har flere satsningsområder som gjenspeiler dette perspektivet:

  • samarbeid med skolene i ressursteam, som jobber systematisk og helhetlig med behov og intervensjoner både for elever med spesialpedagogiske tiltak og for elevgruppen som helhet
  • implementering av skoleutviklingsmodellen PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) på 7 av 10 skoler i kommunen, herunder drifting av nettverk for skolene og veiledning av PALS-team 
  • implementering av modell for oppfølging av bekymringsfullt fravær i kommunen, med utgangspunkt i kommunalt forankret retningslinje, samt veileder utarbeidet av PPT høst 2014
  • tverrfaglig arbeid med kvalitetsutvikling i barnehage i forhold til språk og gruppeledelse
  • TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko)

Gjennom ressursteamet samarbeider PPT med skolen om såkalte systemtiltak. Systemtiltak er en konkretisering av tilpasset undervisning i Ski kommune. Alle systemtiltak skal ha en definert målgruppe og en konkret målsetning. Systemtiltak organiseres fleksibelt og vanligvis i avgrensede perioder med kartlegging av eleven i forkant og etterkant av tiltaket.  

Kontaktinformasjon fagpersoner

Forværelse

Mona Bru: 64 87 86 84

E-post : mona.bru@ski.kommune.no
E-post: ppt@ski.kommune.no

Forværelset har telefontid mandag til torsdag, kl. 08.30 til kl.15.00, fredager stengt. PP-rådgivere kan nåes direkte på deres mobilnummer, eventuelt ta kontakt med oss på e-post. Ikke send personsensitive opplysninger pr. mail.

Avdelingsleder PPT

Anne Line Holen - tlf. 907 26 725 

E-post : Anneline.Holen@ski.kommune.no

Fagleder PPT

Eline Rolness - tlf. 924 30 382, fagperson ved Siggerud skole

E-post : Eline.Rolness@ski.kommune.no

Pedagogisk-psykologiske rådgivere

Kine Fauske Bye tlf. 475 10 669

E-post: Kine.Fauske@ski.kommune.no / fagperson ved barnehagene i Ski kommune

Brit Eidem tlf. 974 82 414 / fagperson ved Vevelstadåsen skole, avd Toppen og Voksenopplæringen

E-post : Brit.Eidem@ski.kommune.no

Anne Jorunn Hauge - tlf.974 82 804 / fagperson ved barnehagene i Ski kommune

E-post: Annejorunn.Hauge@ski.kommune.no

Ingrid Hendis - tlf. 974 76 917 / fagperson ved Bøleråsen og Hebekk skole

E-post: Ingrid.Hendis@ski.kommune.no 

Irene Olaussen - tlf. 907 67 232 / fagperson ved barnehagene i Ski kommune

E-post: IreneMargrethe.Olaussen@ski.kommune.no

Marie Tingve-Andberg - tlf. 974 80 232 / fagperson ved Finstad skole og Follo Barn - og ungdomm skole

E-post : Marie.Tingve@ski.kommune.no

Renate C. J. Vesteraas - tlf. 959 93 714 / fagperson ved Haugjordet ungdomskole 

E-post: RenateCecilie.JuelsenVesteraas@ski.kommune.no

Elise Vestvik - tlf. 906 21 923 / fagperson ved  Hebekk skole og Kråkstad skole

E-post: Elise.Vestvik@ski.kommune.no

Marit Ørbo - tlf. 917 36 789 / spesialrådgiver i Læringsmiljøteam

E-post: Marit.Orbo@ski.kommune.no

Ann Ragnhild Aasprong - tlf. 452 23 516 / spesialrådgiver i Læringsmiljøteam

E-post: AnnRagnhild.Aasprong@ski.kommune.no

 Nicoline Færden Giørtz - tlf. 97 47 69 41 - i permisjon

E-post: NicolineFaerden.Giortz@ski.kommune.no- i permisjon

Tuva Krog Landfald - tlf. 475 10 669 - i permisjon

E-post: TuvaKrog.Landfald@ski.kommune.no - i permisjon

Kjersti Steen Bergwitz - 481 90 487 / fagperson ved Finstad skole og Ski ungdomskole

E-post: KjerstiSteen.Bergwitz@ski.kommune.no

Marcus Drange Hansen - tlf  94 14 63 93 / spesialrådgiver ved Ski PPT

E-post: MarcusDrange.Hansen@ski.kommune.no

Blerta Ibishi - tlf 48 02 76 15 / fagperson ved Siggerud skole og Langhus skole

E-post: Blerta.Ibishi@ski.kommune.no

Gelila Tekleyes - telf. 48 03 87 08 / fagperson ved Ski skole og Ski ungdomskole

Gelila.tekleyes@ski.kommune.no

Heiko Sendelbach - telf  974 80 407 / fagperson ved barnehagene i Ski kommune

Heiko.sendelbach@ski.kommune.no

 

Skjemaer barnehage

Henvisningsskjema barnehage

 

Pedagogisk rapport

 Skjemaer skole

Henvisningsskjema skole

 Pedagogisk rapport

 Sjekkliste for samtale med barn

 Pedagogisk rapport 

 

 

Verktøy for skolene ved oppfølging av bekymringsfullt skolefravær:

Sjekklister for kartleggingssamtaler - bekymringsfullt skolefravær

Mal for internt meldeskjema (eksempel) - bekymringsfullt skolefravær

Mal for oppfølgingsplan - del 1 og 2 - bekymringsfullt skolefravær

 

Skjemaer FBU

Henvisningsskjema 

IOP Årsrapport

 

 

Skjemaer voksen/voksenopplæring 

Pedagogisk rapport - VO

Henvisningsskjema voksne


Publisert: 22.09.2015 09:46
Sist endret: 12.09.2019 10:10
Ski PPT

Besøksadresse:

Westgaarden, Idrettsveien 10, 3 et
1402 Ski

Postadresse:

Postboks 3010
1402 Ski

Telefon: 64 87 86 84

Kontaktperson: Anne Line Holen

Tittel: Leder PPT

Telefon: 907 26 725

Inngang på hjørnet av Westgaarden, ved skateparken