Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barn med spesielle behov

På denne siden presenterer kommunen aktuelle tjenester og tilbud til barn med spesielle behov slik at det skal være lettere å finne det man er ute etter.

Tilrettelegging i barnehagen

Barnehagelovens § 2 sier at barnehagene skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Barnehagene skal også en en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Er du bekymret for barnet ditt sin utvikling må du ta opp dette med ansatte i barnehagen.  

Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder

Hvis barnet har spesielle behov og ikke kan nyttiggjøre seg barnehagens varierte innhold og aktiviteter kan det være behov for spesialpedagogisk hjelp. PPT er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogisk hjelp, og spesialpedagogisk hjelp gjennomføres av Spesialpedagogisk team (SPT).

Tilpasset opplæring og systemtiltak i grunnskole

Skolen skal kunne tilrettelegge for elever med spesielle behov. Innenfor tilpasset opplæring eller systemtiltak har skolen ulike tilretteleggingstiltak som kan avhjelpe elevens utfordringer.

Spesialundervisning i grunnskole

Dersom elevens utfordringer ikke kan avhjelpes innenfor skolens ordinær undervisning, tilpasset opplæring og/eller systemtiltak har eleven sannsynligvis behov for ytterligere hjelp. PPT er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialundervisning.

Assistent på medisinsk grunnlag til SFO 

Skolen kan søke om assistent på medisinsk grunnlag til SFO for elever med særskilt store omsorgs- og tilsynsbehov. Det er skolen som søker etter drøfting i skolens ressursteam. Søknad skal drøftes med foresatte og foresatte skal samtykke. Søknaden behandles av Koordinerende tjeneste - helse og omsorg.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Har du som elev eller foreldre bekymring omkring utvikling og læring kan du kontakte PPT for å få råd. PPT samarbeider med barnehager, skoler og øvrige hjelpetiltak i kommunen for å bidra til en god utvikling og læring.

Helsestasjon, barn og ungdom

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Hjelper'n

Hjelper'n er et lavterskel psykisk helsetilbud til barn og unge i kommunen.

Foreldrerådgivning - TIBIR og PMTO

TIBIR står for «Tidlig innsats for barn i risiko» og består av ulike tiltak rettet mot foreldre, barn og fagpersoner. Målet er å hjelpe familier til å få det bedre sammen.

Logopedisk hjelp

Har du som foreldre bekymring for barnets språkutvikling kan det være at barnet har behov for logopedi. Du kan få kontakt med logopedisk team via barnehagen eller skolen din.

Atferdsteamet

Atferdsteamet tilbyr veiledning til foresatte som har barn med atferdsproblemer hjemme, som følge av ulike typer funksjonsnedsettelser, som psykisk utviklingshemming, autisme, ADHD, sjeldne syndromer mm.

Alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.

Syns- og hørselshemning

Her kan du bl.a. finne informasjon om tegnspråk- og punktskriftopplæring.

Støttekontakt

Foresatte kan søke om støttekontakt via Koordinerende tjeneste - helse og omsorg.

Avlastning

Foresatte kan søke om avlastning via Koordinerende tjeneste - helse og omsorg.

Barnevernstjenesten


Publisert: 22.09.2015 11:00
Sist endret: 19.06.2018 14:35