Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyret for Nordre Follo skal velges i høst. Kommunestyret skal ha 47 medlemmer. Samtidig skal det velges medlemmer til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.

Står du i manntallet til Nordre Follo?

Nordre Follo kommunes manntall er lagt ut til offentlig ettersyn.
Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme ved valget i Nordre Follo må du stå innført i manntallet.

Det er registrert bostedsadresse pr. 30. juni 2019 som avgjør hvor du kan stemme på valgdagen.

Her kan du sjekke om du er manntallsført
Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Oppegård, Kolbotnveien 30 og
rådhuset i Ski, Idrettsveien 8, samt Ski bibliotek i Åsenveien 6 (Ski storsenter, ved kinoen).

Merk: I begynnelsen av august får alle med stemmerett i Nordre Follo valgkort i posten. Å motta valgkortet er en bekreftelse i seg selv på du at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert.

Slik klager du
I følge valgforskriften skal valgstyret oppdatere manntallet så langt opp til valgdagen som praktisk mulig, med sikte på å få flest mulig velgere ført inn i rett manntall.

I praksis betyr dette at søknad om retting i manntallet må være kommet til valgstyret innen mandag 2. september 2019.

Les mer om dette på valg.no 

Vi viser til valgloven §§ 2-1 til 2-7 og valgforskriften § 1 og 2 om grunnlag for oppdatering av manntallet.
 - Valgloven
 - Valgforskriften

Søknad om endring sendes:

Nordre Follo valgstyre
Postboks 510
1411 Kolbotn

eller postmottak@nordrefollo.kommune.no 

 

Sametingets valgmantall

Utlegging av Sametingets valgmanntall,
Oppegård rådhus, Kolbotnveien 30, Ski rådhus, Idrettsveien 8, Ski bibliotek i Åsenveien 6 (Ski storsenter, ved kinoen).

Krav om retting og oppdatering skal sendes til

Sametinget, Ávjovárgeaidnu50, 9730 Kárášjohka-Karasjok
E-post: sametinget@samediggi.no

Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Bæjhkoehtimmie Saemiedigkien veeljemelåhkoste,
Oppegård rådhus, Kolbotnveien 30, Ski rådhus, Idrettsveien 8, Ski bibliotek i Åsenveien 6.

Krïevenasse staeriedimmien jïh orrestimmien bïjre diekie seedtesåvva 

Saemiedigkie, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok 
E-påaste samediggi@samediggi.no

Krïevenasse edtja tjaaleldh årrodh jïh tjuara fåantoem tjïelkestidh.

 

Sámedikki válgajienastuslogu almmuheapmi,
Oppegård rådhus, Kolbotnveien 30, Ski rådhus, Idrettsveien 8, Ski bibliotek i Åsenveien 6.

Gáibádus njulgema ja ođasmahttima birra galgá sáddet

Sámediggái, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok
E-poasta: samediggi@samediggi.no  

Gáibádus galgá lea čálalaš ja ákkastuvvon.
 

Sámedikke jienastuslågov bihkusij buktet,
Oppegård rådhus, Kolbotnveien 30, Ski rådhus, Idrettsveien 8, Ski bibliotek i Åsenveien 6.

Gájbbádusá njuolggitjit ja ådåstuhtátjit galggi sáddiduvvat dási

Sámedigge, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok
E-poassta samediggi@samediggi.no  

Gájbbádus galggá liehket tjálalattjat ja tjielggiduvvam.

  

Forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme fra 1. juli til 6. september. Stemmen kan leveres i alle norske kommuner.

På valgdagene 8. og 9. september må du stemme i et valglokale i Nordre Follo.
Du skal få tilsendt valgkort innen 10. august. Det er ikke krav om å ha med valgkort, bare gyldig identifikasjon.

Tidligstemming: I perioden fra 1. juli til 10. august er det «tidligstemming». Det vil si at du forhåndsstemmer uten informasjon om kandidater på stemmeseddelen. Du har i denne perioden ennå ikke fått tilsendt valgkortet.

Valgkortet skal du få innen 10. august

Du kan stemme i rådhusenes ordinære åpningstid:

 • Ski rådhus (Idrettsveien 8): Kl. 08.00-15.00
 • Oppegård rådhus (Kolbotnveien 30): Kl. 08.00-15.30

Utvidet åpningstid:
Rådhusene har langåpent fra 2. til 5. september til kl. 19.00.
Rådhusene har åpent lørdag 31. august kl. 10.00-14.00.
Biblioteket i Ski har forhåndsstemming 27.–29. august kl. 12.00–21.00.

Du kan forhåndsstemme på institusjonene i Ski:

15. august kl. 13.00–14.00 Kråkstadtunet omsorgsboliger 16. august kl. 12.00–13.00 Finstadtunet 22. august kl. 12.00–13.00 Langhus bo- og servicesenter 23. august kl. 13.00–14.00 Solborg bo- og aktiviseringssenter

Du kan forhåndsstemme på institusjonene i Oppegård:

19. august kl. 12.00–15.00 Høyås bo- og rehabiliteringssenter 20. august kl. 13.00–15.00 Bjørkås sykehjem 28. august kl. 11.00–14.00 Greverud sykehjem 29. august kl. 13.00–15.00 Toppenhaug seniorsenter

Forhåndsstemming hjemme

Hvis du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du ta kontakt med kommunen for å avtale tid om at vi kommer hjem til deg. Du må kontakte oss innen 4. september 2019. Du kan kontakte:

 • Ski kommune Tlf. 64 87 87 00
 • Oppegård kommune Tlf. 66 81 90 90

Du kan også sende brev til Valgstyret og be om hjemmestemming.Send brevet til "Valgstyret i Nordre Follo kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn", eller postmottak@nordrefollo.kommune.no. Søknaden må inneholde navn, adresse og telefonnummer.

Forhåndsstemming til Kirkevalget

Forhåndsstemmer til Kirkevalget gjøres på Ski Kirkekontor, Birkelunden 4 i perioden 12. august til 6. september i tidsrommet 09:00-14:00. Her kan du lese mer om Kirkevalget.

Når kan du stemme på valgdagene?

 • Søndag 8. september 2019 kl. 14.00 – 20.00
 • Mandag 9. september 2019 kl. 9.00 – 21.00

Hvor kan du stemme på valgdagene?

 • Ski rådhus, Idrettsveien 8, 1400 Ski
 • Oppegård rådhus (Kolbotnveien 30) kl. 08.00–15.30
 • Ski skole, Kirkeveien 21, 1400 Ski
 • Siggerudhallen, Gamle Siggerudvei 2, 1404 Siggerud
 • Langhus skole, Bøhlerveien 4, 1405 Langhus
 • Kråkstadhallen, Kråkstadveien 134, 1408 Kråkstad
 • Finstad skole, Markveien 24, 1406 Ski
 • Vevelstadåsen skole, Vevelstadåsen 30, 1405 Langhus
 • Bøleråsen skole, Bølerkollen 2, 1405 Langhus
 • Kolben kulturhus sal 1, Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
 • Hellerasten skole, Hareveien 44, 1413 Tårnåsen
 • Sofiemyr skole, Holbergs vei 37, 1412 Sofiemyr
 • Østre Greverud idrettshall, Kongeveien 291, 1415 Oppegård

  

Hvem kan stemme?

Det er flere som har stemmerett i kommunestyre- og fylkestingvalg enn i stortingsvalg.

Følgende har stemmerett i kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge

 • Norske statsborgere.
 • Statsborgere i andre nordiske land (Island, Finland, Sverige og Danmark) som har blitt registrert som bosatt i Norge i folkeregisteret senest 30. juni 2019.
 • Utenlandske statsborgere (unntatt Norden) som har vært registrert bosatt i Norge i folkeregisteret sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Du må fylle 18 år innen utgangen av valgåret for å kunne stemme.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Er du i utlandet på valgdagen?

Velgere som er i utlandet på valgdagen den 9. september 2019, kan forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. Dette gjelder både for velgere som bor i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Når kan du stemme?

Forhåndsstemmeperioden utenriks starter 1. juli og avsluttes fredag 30. august.

På Svalbard bestemmer Sysselmannen hva som er fristen for å forhåndsstemme.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen dagen etter valgdagen, det vil si tirsdag 10. september kl. 17.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år?

Hvis du ikke har bodd i Norge de siste 10 årene før valgdagen, må du søke om å bli innført i manntallet. Søknaden om å bli innført i manntallet skal inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Departementet trykker et eget søknadsskjema på omslagskonvolutten for forhåndsstemmegivning utenriks, men søknaden kan også sendes i eget brev.

Kravet om registrering i manntallet gjelder ikke ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand.

Hvor og hvordan kan du forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme fra utlandet på to måter:

1. På de fleste norske utenriksstasjoner

Utenriksstasjoner kan være ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

2. Med brevstemme

Hvis du ikke har mulighet til å oppsøke et stemmemottak for å avgi stemme, kan du stemme med brev.

Bruk et blankt ark og skriv

 • hvilket valg det gjelder (kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019)
 • navnet på partiet du ønsker å stemme på

Legg arket i en konvolutt og lim den igjen. Legg denne konvolutten i en ny konvolutt.

På den siste konvolutten (omslagskonvolutten) skriver du:

 • navnet ditt
 • din siste adresse i Norge
 • fødselsdato og personnummer (11 siffer)
 • tid og sted for stemmegivningen
 • underskrift – bruk signatur

Ta kopi av godkjent legitimasjon. Legg kopi av legitimasjonen og omslagskonvolutten i en ny konvolutt og send den til:

Valgstyret i Nordre Follo kommune, Postboks 510, NO-1411 Kolbotn, Norway

Merk: Står du ikke innført i manntallet, kan du sende søknad om å bli innført i manntallet sammen med stemmegivningen. Du legger søknaden sammen med omslagskonvolutten i konvolutten. Husk at konvolutten må være frankert.

Innføring i manntallet

Velgere som ikke har vært bosatt i Norge de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet.

Søknaden om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger.

Søknadsskjema: Søknad om innføring i manntallet i Nordre Follo.

Søknaden kan fremmes i eget brev som sendes samtidig med valgstemmen.
Hvis du skal levere stemme i utlandet, kan du benytte et eget søknadsskjema som blir trykket på omslagskonvolutten for forhåndsstemmegivning utenriks.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand trenger ikke søke om innføring i manntallet.

Ofte stilte spørsmål

Valget i 2019 er et kommunestyre- og fylkestingsvalg der vi velger representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år. I år skal innbyggerne i nåværende Oppegård og Ski kommuner velge kommunestyre for Nordre Follo kommune med 47 representanter, og fylkesting i Viken fylkeskommune.

Hva er spesielt med valget i Ski og Oppegård kommuner i år?

I 2019 skal alle som bor i Ski kommune og Oppegård kommune avgi stemme som innbygger i Nordre Follo kommune. Valget gjennomføres som om kommunene allerede er slått sammen. Alle innbyggerne i Ski og Oppegård står oppført i manntallet til Nordre Follo kommune.

Når kan jeg stemme?

Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september. Du kan også forhåndsstemme fra 1. juli til 6. september.

Hvor kan jeg stemme?

Du kan stemme i alle valglokalene i Nordre Follo:

 • Ski rådhus, Idrettsveien 8, 1400 Ski
 • Ski skole, Kirkeveien 21, 1400 Ski
 • Siggerudhallen, Gamle Siggerudvei 2, 1404 Siggerud
 • Langhus skole, Bøhlerveien 4, 1405 Langhus
 • Kråkstadhallen, Kråkstadveien 134, 1408 Kråkstad
 • Finstad skole, Markveien 24, 1406 Ski
 • Vevelstadåsen skole, Vevelstadåsen 30, 1405 Langhus
 • Bøleråsen skole, Bølerkollen 2, 1405 Langhus
 • Kolben kulturhus sal 1, Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
 • Hellerasten skole, Hareveien 44, 1413 Tårnåsen
 • Sofiemyr skole, Holbergs vei 37, 1412 Sofiemyr
 • Østre Greverud idrettshall, Kongeveien 291, 1415 Oppegård
Kan jeg stemme i et annet lokale enn i min egen stemmekrets på valgdagene?

Ja, så lenge det er i Ski eller Oppegård kommune og én av disse er hjemkommunen din.

Kan jeg stemme i en annen kommune enn bostedskommunen på valgdagene?

Nei. Disse stemmene blir forkastet. Det er viktig at du stemmer i bostedskommunen din på valgdagene.
Når du forhåndsstemmer kan du stemme i andre kommuner.
Les mer om forhåndsstemming.

Hva regnes som min bostedskommune?

Det er der du ifølge folkeregisteret bor 30. juni i valgåret. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan jeg stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om å stemme hjemmefra gjelder bare hvis du forhåndsstemmer.

Hva skal velgere som bor på Tandbergløkka gjøre?

Velgere på Tandbergløkka skal stemme som om de bor i Nordre Follo kommune.

Hvor kan jeg forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme på rådhusene i Ski og Oppegård fra 1. juli til 6. september. Du kan stemme i rådhusenes ordinære åpningstid:

 • Ski rådhus (Idrettsveien 8) kl. 08.00–15.00
 • Oppegård rådhus (Kolbotnveien 30) kl. 08.00–15.30
 • Rådhusene har langåpent fra 2.– 5. september til kl. 19.00.
 • Rådhusene har åpent lørdag 31. august kl. 10.00–14.00.
 • Biblioteket i Ski har forhåndsstemming 27.–29. august kl. 12.00–21.00.

Forhåndsstemme på institusjon i Oppegård:

 • 19. august kl. 12.00–15.00 Høyås bo- og rehabiliteringssenter
 • 20. august kl. 13.00–15.00 Bjørkås sykehjem
 • 28. august kl. 11.00–14.00 Greverud sykehjem
 • 29. august kl. 13.00–15.00 Toppenhaug seniorsenter

Forhåndsstemme på institusjon i Ski:

 • 15. august kl. 13.00–14.00 Kråkstadtunet omsorgsboliger
 • 16. august kl. 12.00–13.00 Finstadtunet
 • 22. august kl. 12.00–13.00 Langhus bo- og servicesenter
 • 23. august kl. 13.00–14.00 Solborg bo- og aktiviseringssenter
Kan jeg forhåndsstemme hjemmefra?

Ja. Du kan be om å avgi forhåndsstemme hjemmefra. Det er ingen formelle krav til søknaden.
Du kan ringe Ski kommune på telefon 64 87 87 00 eller Oppegård kommune på telefon 66 81 90 90 og spørre etter valgsekretariatet. Du må oppgi navn, adresse og telefonnummer.
Du blir kontaktet av våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt som passer. Fristen for å søke er 4. september.

Hvor kan jeg forhåndsstemme til Kirkevalget?

Forhåndsstemmer til Kirkevalget kan gjøres på Ski Kirkekontor, Birkelunden 4 i perioden 12.08-06.09 i tidsrommet 09:00-14:00. Mer informasjons finner du her.

Kan jeg bestille transport til valglokalet?

Nei. Verken Ski eller Oppegård kommune har bringetjeneste til valglokalene.

Hvorfor er det både rosa og blå stemmesedler?

De rosa sedlene er stemmer til kommunestyrevalget. De blå er til fylkestingvalget. Du kan stemme ulikt i de to valgene dersom du ønsker det. Du kan også velge å bare avgi stemme i ett av valgene.

Hva kan jeg endre på stemmeseddelen?

Du kan påvirke hvilke av kandidatene som blir valgt inn.

Hvordan endrer jeg på stemmeseddelen?

Du kan gi personstemme til en person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange du ønsker.

På stemmeseddelen for kommunestyrevalget er det også mulighet for å gi det som blir betegnet som en «slengerstemme». Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengerstemmen, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.

Det er ikke anledning til å gi slengerstemme på listene til fylkestingvalget.

Hvem kan velges?

For å bli valgt som representant til et kommunestyre eller fylkesting, må du være oppført på en liste som stiller til valg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert som bosatt i den aktuelle kommunen eller fylket man stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Blir seddelen forkastet hvis jeg endrer noe som ikke er gyldig?

Nei. Ugyldige endringer medfører ikke at stemmeseddelen blir forkastet. Det er bare endringene som ikke regnes med.

Hva skal til for at en seddel blir godkjent?

Seddelen må stemples før du legger den i urna. Dette gjør valgfunksjonæren i stemmelokalet. Det må også gå frem hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i Nordre Follo kommune eller Viken fylkeskommune.
Se alle partienes valglister.

Må alle vise legitimasjon?

Alle må vise legitimasjon. Legitimasjonen må ha bilde. Bankkort med bilde, pass og førerkort er godkjent.

Må jeg ha med valgkortet?

Nei, det er ikke nødvendig å ha med valgkortet for å kunne avgi stemme. Men det gjør jobben til valgfunksjonærene enklere og du sparer noe tid i valglokalet når du har valgkortet med.

Er det mulig å stemme blankt?

Ja, det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler som skal brukes til dette. Ved opptelling av stemmesedlene i kommunene, vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.

Kan jeg stemme på nytt på valgdagen dersom jeg har forhåndsstemt?

Nei, dersom du har forhåndsstemt, er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen. Det er heller ikke mulig å forhåndsstemme flere ganger.

Kontaktinformasjon valgsekretariatet

E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no
Telefonnummer Ski: 64 87 87 00
Telefonnummer Oppegård: 66 81 90 90

Post til Valgstyret

Valgstyret i Nordre Follo kommune
Postboks 510
1411 Kolbotn

Godkjente partilister

Nordre Follos valgstyre har godkjent partienes lister til kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019.

Listene ligger ute til fritt gjennomsyn i resepsjonen i Oppegård rådhusog resepsjonen i Ski rådhus.

Her er alle partienes valglister.

Informasjon til valgmedarbeidere

Åpningstid i valglokalene

 • Søndag 8. september kl. 14.00 – 20.00
 • Mandag 9. september kl. 09.00 – 21.00

Arbeidsoppgaver

På valgdagene bruker vi det nasjonale valgsystemet EVA, og dette stiller større tekniske krav til deg som valgmedarbeider enn tidligere. Eksempler på andre oppgaver er å stå vakt, veilede velgere, etterfylle stemmesedler, holde orden, opptelling med partifordeling.

Opplæring

Alle som skal være valgmedarbeider må delta i opplæring én kveld før valgdagene. Der vil vi gå gjennom de ulike arbeidsoppgavene, datasystemet EVA, lovverk mm. Opplæring vil foregå i:

 • Ski: onsdag 21. og torsdag 22. august kl. 17.00-20.00
 • Oppegård: mandag 26. og tirsdag 27. august kl. 17.00-20.00

Arbeidstid

Søndag kl. 12.30 – ca. 21.00 (eller til man er ferdig med å rydde valglokalet)
Mandag kl. 08.30 – ca. 23.00 (eller til man er ferdig med å rydde, opptelling/partifordeling av stemmesedler og lignende i valglokalet), eller
Mandag kl. 15.00 – ca. 23.00 (eller til man er ferdig med å rydde, opptelling/partifordeling av stemmesedler og lignende i valglokalet)
Alle valgmedarbeidere må jobbe begge dager, søndag og hele eller halve mandag.

Godtgjøring

Søndag kr 2 200 (hel dag)
Mandag kr 3 800 (hel dag)
Mandag kr 2 200 (fra kl. 15.00 – ut dagen)
Obligatorisk opplæring kr 700 (3-4 timer én kveld)

Lurer du på noe?

Ta kontakt med
Politisk Sekretariat i Ski på e-post PolitiskSekretariat@ski.kommune.no eller
Formannskapskontoret i Oppegård på e-post formannskapskontoret@oppegard.kommune.no

Valgresultat stortingsvalget 2017

Her finner du valgresultatet for stortingsvalget for Ski kommune.

Valgresultat kommunestyrevalget 2015

Her finner du valgresultatet for kommunestyret 2015

 Les mer om valg på www.valg.no


Publisert: 22.03.2017 10:38
Sist endret: 14.08.2019 10:49