Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunestyret- og fylkestingsvalget 2019

Fra 1.1.2020 blir Ski og Oppegård kommuner slått sammen til Nordre Follo kommune. Representanter til det første kommunestyret og representanter til den nye fylkeskommunen Viken skal velges. Valgdagene er 8. og 9. september

Vil du være valgmedarbeider i høst? 

Vi trenger valgmedarbeidere til 12 valglokaler søndag 8. september og mandag 9. september til valget for Nordre Follo kommune og Viken fylkeskommune.

Våre stemmekretser
I Nordre Follo har vi følgende kretser: Hebekk, Kontra, Siggerud, Langhus, Kråkstad, Finstad, Vevelstad, Bøleråsen, Kolbotn, Hellerasten, Sofiemyr og Greverud.

Åpningstid i valglokalene
Søndag 8. september kl. 14.00 – 20.00
Mandag 9. september kl. 09.00 – 21.00

Arbeidsoppgaver
På valgdagene bruker vi det nasjonale valgsystemet EVA, og dette stiller større tekniske krav til deg som valgmedarbeider enn tidligere. Eksempler på andre oppgaver er å stå vakt, veilede velgere, etterfylle stemmesedler, holde orden, opptelling med partifordeling.

Opplæring
Alle som skal være valgmedarbeider må delta i opplæring én kveld før valgdagene. Der vil vi gå gjennom de ulike arbeidsoppgavene, datasystemet EVA, lovverk mm. Opplæring vil foregå i:

Ski: onsdag 21. og torsdag 22. august kl. 17.00-20.00
Oppegård: mandag 26. og tirsdag 27. august kl. 17.00-20.00

Arbeidstid
Søndag kl. 12.30 – ca. 21.00 (eller til man er ferdig med å rydde valglokalet)
Mandag kl. 08.30 – ca. 23.00 (eller til man er ferdig med å rydde, opptelling/partifordeling av stemmesedler og lignende i valglokalet), eller
Mandag kl. 15.00 – ca. 23.00 (eller til man er ferdig med å rydde, opptelling/partifordeling av stemmesedler og lignende i valglokalet)

Alle valgmedarbeidere må jobbe begge dager, søndag og hele eller halve mandag.

Godtgjøring
Søndag kr 2 200 (hel dag)
Mandag kr 3 800 (hel dag)
Mandag kr 2 200 (fra kl. 15.00 – ut dagen)
Obligatorisk opplæring kr 700 (3-4 timer én kveld)

Hvem kan være valgmedarbeider?
Merk:

 • Du må ha fylt 18 år i løpet av 2019
 • Du kan ikke være valgmedarbeider hvis du står oppført på en valgliste til kommunestyret i Nordre Follo eller fylkestinget i Viken.

Påmelding
Blir du med og deltar i et viktig og spennende arbeid disse to valgdagene? Følg lenken og fyll ut skjemaet:

Påmelding

Lurer du på noe?
Ta kontakt med

Politisk Sekretariat i Ski på e-post PolitiskSekretariat@ski.kommune.no eller

Formannskapskontoret i Oppegård på e-post formannskapskontoret@oppegard.kommune.no

 

Listeforslagene til ettersyn

Listeforslagene legges ut fortløpende etter hvert som de blir innlevert fra partiene /gruppe.

Valgloven § 3-4 Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

(2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.

(3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg. 

Skriftlig søknad sendes Valgstyret i Nordre Follo innen 23. april 2019: postmottak@nordrefollo.kommune.no 

Listeforslag fra Rødt                                                             

Listeforslag fra Venstre

Listeforslag fra Arbeiderpartiet 

Listeforslag fra Fremskrittspartiet

Listeforslag fra Kristelig Folkeparti 

Listeforslag fra Sosialistisk Venstreparti 

Listeforslag fra Senterpartiet

Listeforslag fra Høyre  

Listeforslag fra PP  

Listeforslag fra Liberalistene

Listeforslag fra MDG

Innlevering av listeforslag

Kommunestyrevalget 2019 skal gjennomføres som om Ski og Oppegård kommuner er slått sammen til Nordre Follo kommune. Det skal derfor leveres felles lister for partiene i de to kommunene (for eksempel Arbeiderpartiet, Høyre).

Listen sendes:

Valgstyret i Nordre Follo kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn

Liste kan også leveres i resepsjonen i rådhuset i Ski eller rådhuset i Oppegård. Det er viktig at konvolutten merkes «Valgstyret Nordre Follo kommune».

Frist for innlevering av listeforslag
Frist for å levere listeforslaget er i følge valgloven 31. mars kl. 12.00. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00 Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget må leveres i papirformat. Vi oppfordrer partiene/gruppene til å sende inn listeforslaget i god tid.

Krav til listeforslag
Valgloven kapittel 6 og valgforskriften kapittel 3 inneholder bestemmelser om listeforslagene. Her kan du lese mer om krav til listeforslag.

Her finner du maler som kan brukes til utfylling. Det er ikke et krav å bruke malen(e) men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til listeforslag.

Velg mal for listeforslag for Kommunestyrevalget med inntil 73 kandidater (A4). Kommunestyret i Nordre Follo skal ha 47 kommunestyrerepresentanter.

Det er også krav til hvem som skal skrive under på listeforslaget. Når innleveringsfristen er utløpt, kan det kun gjøres de endringer på listeforslaget som er nødvendig for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og valgforskriften.

Identifisering av kandidatene
Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Oppegård eller Ski kommune. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

 • Fornavn og mellomnavn
 • Etternavn
 • Fødselsår
 • Bosted (eller stilling) kan føres opp

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn inklusiv mellomrom. Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen.

Stilling om bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis. Merk: Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Har du spørsmål om innlevering av listeforslag, ta kontakt med:
I Ski på e-post til: Politisk sekretariat
I Oppegård på e-post til Formannskapskontoret 

For Nordre Follo kommune

Vedtak i Fellesnemnda 18. september 2018

 1. Fellesnemndas medlemmer velges som valgstyre. Fellesnemndas varamedlemmer er valgstyrets varamedlemmer.
 2. Fellesnemndas leder og nestleder velges til leder og nestleder i valgstyret
 3. I tillegg til valgdagen 9. september 2019, skal det også avholdes valg søndag 8. september i Ski og Oppegård kommuner.
 4. Valgstyret får fullmakt til å oppnevne stemmestyrer og fastsette stemmekretser.
 5. Forslag til stemmekretser forelegges valgstyret.

 Protokoll Fellesnemnda 18. september 2018

Valgresultat stortingsvalget 2017

Her finner du valgresultatet for stortingsvalget for Ski kommune.

Valgresultat kommunestyrevalget 2015

Her finner du valgresultatet for kommunestyret 2015

 Les mer om valg på www.valg.no


Publisert: 22.03.2017 10:38
Sist endret: 05.04.2019 12:40