Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Servering, salgs- og skjenkebevilling

Serveringsbevilling

For å drive serveringssted må du ha:

 • Serveringsbevilling
 • Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdene ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og servering på bensinstasjoner.

Søk om serveringsbevilling

Den som vil etablere et serveringssted skal sende skriftlig søknad til kommunen. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning,
 • angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives,
 • navn og adresse på daglig leder og personer som etter serveringsloven § 6 har vesentlig innflytelse på virksomheten,
 • dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner i henhold til serveringsloven § 5 (bestått etablererprøve)
 • skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives.
 • I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt: leiekontrakt, finansieringsplan, driftbudsjett og likviditetsbudsjett.

For spørsmål vedrørende serveringsbevilling og etablererprøve m.v., kontakt oss på tlf.: 64 87 87 00.

Skjenkebevilling

For å selge og servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha:

 • Serveringsbevilling
 • Skjenkebevilling

Søk om skjenkebevilling

I tillegg må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling.

Frist for å søke om ordinær skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling skal behandles i utvalg for omsorg og helse, se møtekalender. Søknad med all dokumentasjon må være innkommet senest 6 uker før møtedag. Hvilken dokumentasjon som kreves, finner du i elektronisk søknadsskjema. Søknad som ikke er kommet inn innenfor oppgitt frist, vil måtte behandles på påfølgende møte. 

Enkeltarrangement med alkoholservering

Skjenkebevilling kan gis for både lukkede og åpne enkeltarrangementer. Søknad må sendes to uker før arrangementet.

Søk om skjenkebevilling til en enkelt anledning / Søknad om ambulerende skjenkebevilling

Du må søke om bevilling dersom du skal skjenke mot betaling i lukket selskap.

Salgsbevilling

For å selge alkoholholdig drikke må utsalgsstedet ha salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1.

Søk om salgsbevilling

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling.

Frist for å søke om salgsbevilling

Søknad om salgsbevilling skal behandles i utvalg for omsorg og helse, se møtekalender. Søknad med all dokumentasjon må være innkommet senest 6 uker før møtedag. Hvilken dokumentasjon som kreves, finner du i elektronisk søknadsskjema. Søknad som ikke er kommet inn innenfor oppgitt frist, vil måtte behandles på påfølgende møte.

Etablererprøve for servering

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført og bestått en etablererprøve.

Prøvemyndighet

Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette etablererprøven for daglig leder i serveringssteder i kommunen som har eller søker om serveringsbevilling. Kommunen kan også avholde etablererprøve for kandidater uten tilknytning til virksomhet.

Hva er pensum?

Prøven skal være basert på det materiale som er gitt i læreboken: "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomhet". Boken kan kjøpes hos VINN.

Hva koster det?

Det koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvor tar du prøven?

I lokaler i Ski Rådhus, Idrettsveien 8.

Gjennomføring av prøven:

 • Du kan ta prøven på følgende datoer våren 2017: 16.01, 13.02, 13.03, 24.04, 22.05 og 19.06 klokken 1300.
 • Møt frem senest 5 minutter før prøvestart i servicetorget i Rådhuset, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent, får du ikke avlegge prøven.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på minst 40 av 50 spørsmål.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke rene lov- og forskriftstekster.

Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve

Prøvetaker som har behov for tilrettelegging kan gis utvidet tid til gjennomføring av prøven. Tilrettelagt prøve kan tilbys ved for eksempel lesevansker/dysleksi. Behov for tilrettelegging må dokumenteres med legeerklæring. Maksimal utvidelse av tid er 30 minutter.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til den epostadressen du brukte ved påmelding.

Påmelding, oppmeldingsfrist og betaling

Påmelding skjer per e-post til may-britt.odegard@ski.kommune.no . Du må oppgi følgende informasjon:

 • Dato for når du ønsker å avlegge prøven
 • Fullt navn, adresse og e-postadresse
 • Din fødselsdato (dag, måned og år)

Påmelding må skje senest 3 uker før ønsket prøvedato.

For avleggelse av prøve krever kommunen et forskuddsgebyr på kr. 400,-. Kvittering for betalt gebyr må medbringes på prøvedagen. Faktura sendes deg i egen forsendelse fra kommunens faktureringskontor.

 

Kunnskapsprøver for salgs- og skjenkebevilling

Alle som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven.

Det er to typer kunnskapsprøver, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått prøven.

Hva er pensum?

 • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter.
 • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Boken "Læremateriell – Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører enten kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling eller for skjenkebevilling. Boken fås kjøpt hos VINN.

Hva koster det?

Det koster 400 kroner. Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvor tar du prøvene?

I lokaler i Ski Rådhus, Idrettsveien 8.

Gjennomføring av prøvene:

 • Du kan ta prøvene på følgende datoer våren 2017: 16.01, 13.02, 13.03, 24.04, 22.05 og 19.06 klokken 1300.
 • Møt frem senest 5 minutter før prøvestart i servicetorget i Rådhuset, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent, får du ikke avlegge prøven.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke ordbok (fremmedspråklig – norsk).

Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve

Prøvetaker som har behov for tilrettelegging kan gis utvidet tid til gjennomføring av prøven. Tilrettelagt prøve kan tilbys ved for eksempel lesevansker/dysleksi. Behov for tilrettelegging må dokumenteres med legeerklæring. Maksimal utvidelse av tid er 30 minutter.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til den epostadressen du brukte ved påmelding.

Påmelding, oppmeldingsfrist og betaling

 • Påmelding skjer per e-post til may-britt.odegard@ski.kommune.no . Du må oppgi følgende informasjon:
 • Dato for når du ønsker å avlegge prøven
 • Fullt navn, adresse og e-postadresse
 • Din fødselsdato (dag, måned og år)
 • Hvilken av kunnskapsprøvene du ønsker å avlegge

Påmelding må skje senest 3 uker før ønsket prøvedato.

For avleggelse av prøve krever kommunen et forskuddsgebyr på kr. 400,-. Kvittering for betalt gebyr må medbringes på prøvedagen. Faktura sendes deg i egen forsendelse fra kommunens faktureringskontor.

Ansvarlig vertskap

Det er bevillingshavers ansvar at alkoholloven blir fulgt. Det er også ditt ansvar som ansatt å sørge for at personer som er for unge eller som er åpenbart påvirket av rusmidler, ikke blir skjenket alkohol. Det vil bidra til å gjøre ditt skjenkested triveligere og tryggere for deg og dine gjester.

Din holdning til og håndtering av alkoholskjenkingen er viktig, og kan bidra til å forebygge beruselse og rusrelatert vold.

Helsedirektoratet har utarbeidet et elektronisk kursopplegg på norsk og engelsk tilpasset deg som jobber på og/ eller driver et skjenkested. Kurset gir deg opplæring i hva alkoholloven krever og nyttig informasjon om situasjonshåndtering. Kurset avsluttes med en prøve og deltageren vil motta Ansvarlig vertskapsbevis når prøven er bestått. Kurset i Ansvarlig vertskap vil også gjøre deg godt rustet til å kunne ta kunnskapsprøven i ettertid. Kurset koster kr 300 pr pers Ved flere enn 4 deltakere, tilbys redusert avgift (200 pr pers)

Påmelding skjer her https://helsedirektoratet.no/Sider/Ansvarlig-alkoholhåndtering-for-et-trygt-lokalsamfunn.aspx

Vi oppfordrer alle skjenkestedene til å delta i denne opplæringen

Internkontroll

Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester. Denne guiden til god internkontroll etter alkoholloven, hjelper deg med å lage et godt system for internkontrollen. Dersom denne guiden følges, vil kravene til internkontroll normalt være oppfylt.

Kontroll

Ski kommune har inngått avtale med Trygg 24 om kontroll med bevillinger for salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

Trygg 24 og Ski kommune er opptatt av god dialog, og vi oppfordrer til at dere tar vel imot kontrollørene når de kommer på besøk. Spør dem gjerne om råd når de først er hos dere.

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal oppgis i omsetningsoppgaven og vedlegges bekreftet av revisor/regnskapsfører.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1570 for dagligvarehandel og minimum kr. 4900 for skjenkesteder. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften. 

Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs-/skjenkested foretaket har bevilling for.

Hvordan sende inn oppgave

Omsetningsoppgaven sendes inn via elektronisk skjema. Bekreftet vedlegg fra revisor/regnskapsfører på faktisk omsatt alkohol skal lastes opp i skjemaet.

Send inn omsetningsoppgaven for alkohol

Frist for innsending

Frist for ordinær innsending av omsetningsoppgaven er 1. april. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller ikke betaler gebyret?

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil salgs- eller skjenkebevillingen bli inndratt i minimum én uke.

Prikktildeling - konsekvens ved brudd på alkoholloven

Prikktildeling - konsekvens ved brudd på alkoholloven

Fra 1. januar 2016 ble det innført nye, nasjonale regler for tildeling av prikker og inndragning av bevillinger ved overtredelse av alkoholloven.

Trygg 24 utfører salgs- og skjenkekontroller på vegne av Ski kommune. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i minst en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Her kan du se hvor mange prikker som tildeles ved hvert regelbrudd:

8 prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kommunal kontroll

4 prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
 • Skjenking av brennevin til person på 18 eller 19 år
 • Brudd på alderskravet til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist
 • Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
 • Brudd på krav om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
 • Gjentatt diskriminering

1 prikk

 • Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut av lokalet
 • Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaketBrudd på reklameforbudet
 • Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd

Retningslinjer for behandling av salgs- og skjenkebevillinger i Ski kommune

Retningslinjer for behandling av salgs-  og skjenkebevillinger i Ski kommune  ble vedtatt av Ski kommunestyre 2. april 2008 og endret i møte 10. desember 2008. Retningslinjene gjelder fram til kommunestyret vedtar noe annet.

Relevante lover og forskrifter

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted

Forskrift om skjenketider for omsetning av alkoholholdige drikker mv. for inne- og uteservering etter alkohollovens bestemmelser, Ski kommune, Akershus

Forskrift om salgstider og utleveringstider ved omsetning av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Ski kommune, Akershus


Publisert: 05.10.2015 12:23
Sist endret: 29.03.2017 11:31