Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reglementer i Ski kommune

Reglement for kommunestyret i Ski

Vedtatt av kommunestyret 07.12.2016 (sak 176/16)

Myndighet:
Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jf. kommuneloven § 6.

§ 1. Saksliste

Ordføreren setter opp sakliste til møtet. Ordføreren skal føre tilsyn med at saksbehandlingen er i samsvar med de regler som er gitt i lov, forskrift, reglement og andre bindende bestemmelser.

Saklisten settes opp i nummerrekkefølge for kalenderåret. Referatsaker samt interpellasjoner og spørsmål som er anmeldt til vedkommende møte skal fremkomme så langt det er mulig.

I saker som legges fram til behandling, skal det ordinært foreligge innstilling fra formannskapet, kontrollutvalg eller utvalg med innstillingsrett. Innstillingen skal inneholde forslag til vedtak, men dette kan unnlates når det gjelder valg eller ansettelse.

§ 2. Innkalling – kunngjøring og tilgjengelighet

Ordfører innkaller til kommunestyrets møte.

Kommunestyret avholder møter etter fast møteplan, når ordføreren finner det påkrevet, når formannskapet vedtar det, når 1/3 av medlemmene krever det eller når fylkesmannen krever det.

Ordføreren sørger for at innkalling til møtet med sakliste blir kunngjort på hensiktsmessig måte, og saksdokumentene gjøres tilgjengelig for allmennheten i samsvar med kommuneloven § 32 nr. 3 og prinsipper for universell utforming.

Innkallingen sendes elektronisk kommunestyrets medlemmer og det antall varamedlemmer ordføreren finner hensiktsmessig.

Innkallingen kunngjøres på den til enhver tid hensiktsmessige måte, som regel med en frist på 6 dager -innkallingsdagen medregnet, derimot ikke møtedagen, når ikke lov påbyr annen kunngjøringsfrist slik som f. eks. kommuneloven §§ 44 og 45 om budsjett og økonomiplan.

Innkalling med alle sakens dokumenter, publiseres på kommunens nettside med unntak for informasjon som er taushetsbelagt/unntatt offentlighet.

Kommunestyrets møter skal i størst mulig grad avholdes i lokaler som er universelt utformet.

§ 3. Forfall / Varamedlemmer

Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av lovlig forfall, skal dette uten ugrunnet opphold melde fra til politisk sekretariat og si fra om forfallsgrunnen. Sekretariatet kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommuneloven § 16.
Det samme gjør det når det er kjent med at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.

Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder denne straks fra til møtelederen. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i kommuneloven § 16 inn i stedet for vedkommende.

§ 4. Andre enn kommunestyrets medlemmer som tar del i møtet

Rådmannen tar del i møtet med talerett, men uten stemmerett. Andre kan ta del når særskilt lovbestemmelse gir dem rett til det og da med de rettigheter og plikter vedkommende lov gir dem.

Protokollfører tar del i møtene, men uten talerett om andre forhold enn de som gjelder protokolleringen.

Kommunale tjenestemenn og særlige sakkyndige har anledning til å møte som bisittere for rådmannen når rådmannen finner at sakens opplysning er tjent med det, eller anmodning om det er satt fram av ordføreren eller kommunestyret.

Med ordførerens tillatelse kan vedkommende gi opplysninger og redegjørelser, men har for øvrig ikke anledning til å ta del i forhandlingene.

Leder og nestleder av Ski barne- og ungdomsråd har møte- og talerett i kommunestyremøter.

§ 5. Møteledelse. Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt

Ordføreren eller varaordføreren leder møtet. Hvis begge har forfall, velger kommunestyret en setteordfører, blant medlemmene. Dersom møtet ledes av varaordføreren, velges en settevaraordfører.

Møtet holdes som hovedregel for åpne dører. Kommunestyret kan gjøre vedtak om at en enkelt sak behandles for lukkede dører dersom Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt eller Offentlighetsloven hjemler slik behandling.

Vedtak om lukking fattes i medhold av kommuneloven § 31 og respektiv særlov. Forhandlinger om evt. lukking foregår for lukkede dører hvis møtelederen krever det, eller kommunestyret vedtar det.

Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemennene som måtte være til stede, så langt ikke annet blir vedtatt, å bevare taushet om taushetsbelagt informasjon som fremkommer under forhandlingene Er også andre til stede under forhandlingene om slik sak, gjør møtelederen disse oppmerksom på deres taushetsplikt.

§ 6. Møtets åpning

Møtet åpner til den tid møtet er berammet.
Møtelederen leser opp varamedlemmer som skal møte for navngitte fraværende medlemmer.
Er det lovmessig minste antall til stede (minst halvparten) erklærer møtelederen møtet satt.

Tilhørerne (publikum) har adgang til hele møtet, herunder oppropet, dersom ikke forhandlingene etter reglene i kommuneloven § 31 føres for stengte dører

Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens representanter under forhandlingene forlate salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen.

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar sete. Er plassen allerede besatt av et varamedlem, tar dette del i møtet inntil den sak er behandlet ferdig som var påbegynt da medlemmet innfant seg. Det samme gjelder når et forsentkommet varamedlem på varamedlemslisten står foran det varamedlemmet som har tatt sete.
Ut- og inntreden av medlemmer og varamedlemmer kan ikke finne sted under behandlingen av en sak med unntak for behandling av årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplan.

Medlem/varamedlem som kommer etter at en sak er tatt opp til behandling kan ta sete og delta i både debatt og avstemming i påbegynt sak. Ordfører kan gi anledning til en kort pause slik at vedkommende kan settes inn i sakens forløp.

§ 7. Rekkefølgen for behandling av sakene. Sak som er tatt opp til behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.

Sakene behandles i den rekkefølge de er satt opp på saklisten. Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge.

Interpellasjoner og spørsmål kan behandles før de øvrige saker uten hensyn til mulig nummerorden på innkallingen.

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, eller kommunestyret vedtar å utsette forhandlingene om den.

Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den avgjøres. I så fall sendes den til formannskapet eller til den kommunale instans den hører under eller den føres opp til behandling i senere kommunestyremøte. 

§ 8. Inhabilitet

Den som etter forvaltningsloven § 6 eller kommuneloven § 40, 3. ledd, er inhabil i en sak, eller som etter nr. 4 i samme paragraf blir fritatt, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak.
Er spørsmål om habilitet reist, følges bestemmelsen i forvaltningslovens § 8 annet ledd.
Når et kommunestyremedlem er på det rene med at han/hun er inhabil, skal medlemmet melde fra til politisk sekretariat som innkaller varamedlem.

§ 9. Møtelederens (ordstyrerens) redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.

Som hovedregel skal møtelederen lese opp den foreliggende saks tittel. Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. Fortrinnsvis får talere med forslag i saken ordet først.

§ 10. Når medlemmene tar del i ordskiftet

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Han/hun skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder; møtelederen ser til at det blir gjort.

Hvert medlem har rett til 2 replikker rettet til siste taler. Taleren har rett til å gi svar både på første og andre replikk. Replikker og svar på disse skal hver ikke være over 60 sekunder.
Medlem som ønsker replikk, gjør møtelederen tydelig oppmerksom på at det er dette som ønskes og ikke plass på talerlisten.
I budsjettdebatt: 5 min. hovedinnlegg per parti uten replikker. Deretter ordinær debatt.

Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er det lov til å lage ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall.

§ 11. Møtelederens stilling under ordskiftet

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side.

Vil møtelederen ut over den utredning som er nevnt i § 9 første ledd, ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal hun/han overlate ledelsen av forhandlingene til en annen, jf. § 5 første ledd. 

§ 12. Avgrensning og avslutning av ordskiftet.

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Fra dette kan det, dog med alminnelig flertall, gjøres unntak for rådmannen og saksordfører for hvert politisk parti innen forsamlingen.

Ved behandling av forslag om å korte av taletiden eller om å slutte ordskiftet må bare en taler få høve til å ta ordet for og en imot forslaget hver bare en gang og med høyst to minutters taletid.

§ 13. Forslag

Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets medlemmer med mindre særlig lovbestemmelse gir også andre rett til å sette fram forslag.

Forslaget skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Går forslaget ut på hvem som skal velges eller ansattes, eller på at den sak som skal behandles skal utsettes, sendes til formannskapet eller annet kommunalt organ, eller på at et forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig.
Skriftlig forslag skal undertegnes av forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget.

Ved utsettelsesforslag må det etterfølgende ordskiftet kun gjelde dette forslaget. Forslagsstilleren gis inntil 3 minutters taletid for å begrunne forslaget. Ønsker noen av forsamlingens medlemmer eller rådmannen å imøtegå forslaget, gis også disse inntil 3 minutters taletid.

§ 14. Saken tas opp til avstemning

Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra om at saken tas opp til avstemning. Fra da og til den er avgjort ved avstemning, må det ikke være mer ordskifte om den eller settes fram noe nytt forslag i den.

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig og plikter å stemme. Ved valg kan blank stemmeseddel brukes, jf. kommuneloven § 40 nr. 2.

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag om avstemningsrekkefølge. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen påse til at talerne holder seg kun til avstemningsspørsmålet. 

§ 15. Prøveavstemning

Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er bindende.
Er den tilråding eller det forslag det skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf og deretter til slutt - i tilfelle også her etter en prøveavstemning - over den hele tilråding eller det hele forslag.

§ 16. Stemmemåten

Avstemning iverksettes på en av disse måtene:

a. Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen setter fram med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.

b. Ved at møtelederen oppfordrer de representanter som er mot et forslag til å reise seg eller å rekke opp hånden. Når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, holdes kontraprøve ved at de som stemmer for forslaget, reiser seg eller rekker opp hånden.

c. Ved navneopprop, ja eller nei som svar, når møtelederen roper opp navnene på dem som møter. Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i alfabetisk orden. En representant som møtelederen oppnevner til det, kontrollerer stemmegivningen ved merking på fortegnelsen over representantene. Navneopprop brukes når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, og dette krav får tilslutning av minst 1/5 av forsamlingen, og når møtelederen eller 1/5 av forsamlingen mener at utfallet av en stemmegivning etter punkt b) foran (med etterfølgende kontraprøve) ikke med sikkerhet kan fastslås. Stemmegivning over om navneopprop skal brukes, skjer - uten forutgående ordskifte - på den måten som er nevnt foran under b).

d. Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som møtelederen oppnevner til det, teller opp stemmene.

Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ved ansettelse av tjenestemenn. De skal brukes ved slike avstemninger når minst ett medlem krever det.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis hvis ikke annet framgår av kommuneloven. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møtelederens stemme avgjørende. Ved valg og ansettelser gjelder bestemmelsene i kommuneloven § 38.

§ 17. Interpellasjoner og begrunnede spørsmål.

Utenfor de saker som er ført opp i innkallingen til møtet kan hvert medlem i kommunestyret rette forespørsler eller interpellasjoner eller spørsmål til ordføreren, jf. kommuneloven § 34 nr. 2.
Interpellasjoner og spørsmål må være meldt til ordføreren innen arbeidstidens slutt 4 arbeidsdager forut, møtedagen ikke medregnet, og må være skriftlige. Ordføreren kan i særskilte tilfelle tillate kortere frister.

Interpellasjon eller spørsmål sendes kommunestyrets medlemmer og første varamedlemmer, samtidig med innkallingen til kommunestyremøtet om dette er mulig.

Når en interpellasjon blir tatt opp, får interpellanten ordet i høyst 10 minutter for å forklare innholdet av interpellasjonen. Ordføreren bør gi svar på interpellasjonen. Den samme tidsbegrensning gjelder for ordføreren. Blir det debatt etterpå, må ingen taler - når unntas interpellanten, ordføreren og rådmannen - ha ordet mer enn en gang, og da høyst 5 minutter.

Behandlingen av interpellasjonen må ikke vare mer enn en time.

Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjon kan vedtas oversendt formannskapet eller annet kommunalt organ som saken hører under. Er det satt fram et realitetsforslag, bør det som regel ikke avgjøres i møtet, og det kan ikke avgjøres dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot det.

Kommunestyrets medlemmer kan stille spørsmål til ordfører. Når et spørsmål er stillet til ordføreren, kan spørreren grunngi dette. Ordføreren bør besvare spørsmålet.

Verken spørreren eller ordføreren kan bruke lenger tid enn 5 minutter hver.

Blir spørsmålet besvart, har spørreren lov til å stille et tilleggsspørsmål, og ordføreren kan svare på det hvis han/hun ønsker det.

Ingen annen kan ha ordet i forbindelse med spørsmål rettet til ordfører. 

Send inn interpellasjon/begrunnet spørsmål (Gjelder kun medlemmer i kommunestyret)

§ 18. Offentlig spørretidsordning

Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid. Dette gjelder imidlertid ikke i forbindelse med kommunestyrets budsjettmøter.

Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes spørretiden ikke fullt ut, settes møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende sakliste.

Straks forhandlingene er begynt bortfaller spørretiden.

Alle personer som er bosatt i Ski kommune kan stille spørsmål til ordføreren. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.

For at det skal kunne frembringes et svar, må spørsmålet stilles skriftlig på forhånd. Spørsmålet leses opp av spørsmålsstiller.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.
Spørsmålene må være korte og det må kun ta inntil 5 minutter å stille dem og inntil 5 minutter å besvare dem. Utover dette har spørsmålsstiller anledning til replikk (inntil 1 minutt).

Dersom et spørsmål stilles vedrørende saker oppført på sakslisten, besvares spørsmålet først under behandling av vedkommende sak.

Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjon avvises.

Spørsmål som ikke forsvarlig kan besvares umiddelbart, utsettes til neste møte.

Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen spørsmålet.

Er et medlem ikke enig i møtelederens avgjørelse, kan medlemmet etter spørretiden forlange at spørsmålet tas opp til ny behandling på neste møte.

Send inn spørsmål til åpen halvtime (Gjelder kun innbyggere i Ski kommune) Spørsmålsstilleren må selv møte for å stille spørsmålet.

§ 19. Sendenemnder (deputasjoner)

Utsendinger fra grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet.

Kommunestyret avgjør om utsendingene skal tas imot. Blir de mottatt, møter de utenfor møtesalen for et utvalg av kommunestyrets medlemmer. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partigrupper være representert. Er ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør hun/han tjeneste som leder i dette, ellers velger utvalget selv en leder.

Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle tatt imot skriftlig utgreiing fra dem, gir lederen i utvalget kommunestyret melding om det som utsendingene har anført. Angår det noen sak på innkallingen, gir han/hun meldingen når denne sak blir behandlet. Ellers gir han/hun den etter at de saker som er nevnt i innkallingen er behandlet. I siste tilfelle gjelder for den videre behandling det som er bestemt i § 17 om forslag i forbindelse med forespørsler.

§ 20. Orden i salen og bygningen

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og bygningen ellers.

Møteleder skal påse at taleren ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis tilhørerne (publikum) ved meningsytringer, eller på annen måte forstyrrer forhandlingene, eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen bortvise den eller de som forstyrrer møtet.

§ 21. Protokoll av forhandlingene

Kommunestyret fører protokoll for sine møter.

I protokollen føres inn for hvert møte, møtested, og -tid, innkalling (dato og møte) og fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, protokolleres dette, slik at det fremgår hvem som har tatt del i forhandlingen av hver sak.

For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene gjøres etter rett fremgangsmåte. Sakene protokolleres i rekkefølge for kalenderåret, slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak protokolleres de forslag som blir satt frem.

Et medlem har rett til å få inn en protokolltilførsel hvis det selv finner det nødvendig. Andre medlemmer skal kunne gi sin tilslutning til slik protokolltilførsel.

Protokoll fra møtet offentliggjøres straks den er klar og godkjennes formelt på påfølgende kommunestyremøte.

§ 22. Anmodning om ny behandling av avgjort sak

Formannskapet - eller fast utvalg, styre eller råd, når det gjelder saker som disse forbereder direkte til kommunestyret - kan avslå anmodningen om å ta opp til ny behandling sak som lovlig er avgjort av samme kommunestyre, når anmodningen kommer inn før det er gått tre måneder fra den dag da kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken. Dette gjelder dog ikke anmodning fra departement eller fylkesmann.

 

Reglement for formannskapet i Ski

Vedtatt av kommunestyret 07.12.2016 (sak 176/16)

§ 1. Hjemmel, valg og sammensetning

Formannskapet er opprettet i medhold av kommuneloven § 8.

Formannskapet består av 11 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer.

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Ved fritak fra verv som medlem kommer reglene i kommuneloven § 16 til anvendelse.

§ 2. Arbeidsområde

Kommuneloven § 8,3. ledd:

Formannskapet og fylkesutvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret og fylkestinget selv området for formannskapets og fylkesutvalgets virksomhet. Formannskapet og fylkesutvalget kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

 • Formannskapet skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.
 • Formannskapet er valgstyre og ivaretar de oppgaver som valgloven tilligger valgstyret og som kommunestyret ikke må fatte vedtak i selv. Valgstyret kan delegere oppgaver og myndighet til rådmannen.
 • Formannskapet behandler husbanksaker og boligforvaltningssaker.
 • Formannskapet er kommuneplanutvalg og har ansvar for overordnet planlegging (kommuneplaner, kommunedelplaner, økonomiplaner mv.), regionalt/interkommunalt samarbeid, strategisk og overordnet styring og utvikling, investeringer og boligprogram
 • Formannskapet behandler saker som angår næringsutvikling og næringsstrategi.
 • Saker om næringsutvikling skal behandles i utvalg for teknikk og miljø og formannskapet.
 • Formannskapet er beredskapsutvalg og behandler overordnet ROS-analyse (risiko- og sårbarhet) samt holdes orientert om kommunens beredskapsarbeid.
 • Formannskapet har ansvar og myndighet som følger av dette reglementet eller egne vedtak gjort kommunestyret. 

§ 3. Oppgaver og myndighet

Formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen. 

Formannskapets hovedoppgaver er:

Kommuneloven:
§ 13:Myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.

§ 45, pkt. 3: Ansvar for at innstillingen til årsbudsjettet, med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn.

§ 45, pkt. 4: Ansvar for at kommunestyrets vedtak om årsbudsjettet, samt formannskapets saksdokumenter, sendes departementet til orientering

Domstolloven:
§ 67 og 68:Ansvar for å forberede valget av lagrettemedlemmer og meddommere, avgjøre begjæringer om fritak fra valg, samt avgi forslag til valg.

Helse- og omsorgstjenesteloven:
§ 5-2: Ansvar for å utarbeide en beredskapsplan for helse- og omsorgstjeneste

Valgloven:
§ 14-2, 4. avsnitt: Utpeke kandidat til ledig plass, dersom kommunestyrevalget er holdt som flertallsvalg.

Myndighet i økonomiske saker:
Formannskapets myndighet i økonomiske saker framgår av økonomireglementet.

Formannskapet kan dessuten:

 • Foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast eiendom, så langt ikke myndigheten er overdratt til andre organer.
 • Slette eller nedskrive gjeld til kommunen med større beløp enn kr. 100.000,-

§ 4. Formannskapets møter

 1. Formannskapet skal ha møte etter vedtatt møteplan, når lederen finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
 2. Formannskapet innkalles normalt skriftlig med 1 ukes varsel. Lederen forestår oppsetting av sakslister og utsending av saksdokumenter. Saksdokumenter sendes ut til medlemmer og varamedlemmer og alle andre med møterett.
 3. Formannskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er ordførers stemme avgjørende.
 4. Saksbehandlingen i formannskapet skal følge de vedtatte saksbehandlingsregler i reglement for kommunestyret så langt disse passer.
 5. Formannskapet kan avholde 30 min spørretid ved møtets start.
 6. Hvis særlov ikke bestemmer noe annet, kan et vedtak i formannskapet bringes inn for kommunestyret dersom ett av medlemmene krever det. Slike krav må fremsettes før møtets avslutning og må protokolleres.
 7. Det skal føres møtebok.
 8. Formannskapets møter skal i størst mulig grad avholdes i lokaler som er universelt utformet.

§ 5. Sekretariatets oppgaver

Rådmannen skal sørge for at saker som blir lagt fram for Formannskapet er forsvarlig utredet og inneholder forslag til vedtak. Rådmannen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for formannskapet. Sekretariatet kan i samråd med lederen innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

§ 6. Møterett for andre

Ordføreren eller et medlem av kommunestyret som etter ordførerens anmodning opptrer på hans/hennes vegne, har møte- og talerett, jfr. kommuneloven § 9 nr. 4.

Rådmannen har møte- og talerett personlig eller ved den/de rådmannen bemyndiger, jf. Kommuneloven § 23,3.ledd.

Formannskapet kan uten hinder av kommuneloven, gi møte og talerett for andre enn folkevalgte i organet.

§ 7. Endringer i reglementet

Foreliggende reglement kan til enhver tid endres av kommunestyret.

 

Reglement for Eiendomsutvalget

Vedtatt av kommunestyret 02.12.2015 (sak 149/15). Revidert av kommunestyret 07.12.2016 (sak 176/16)

§ 1. Hjemmel, valg og sammensetning

Eiendomsutvalget er opprettet i medhold av kommuneloven § 10.

Utvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret.

Kommunestyret velger leder og nestleder, jf. kommuneloven § 10 nr. 3.

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Ved fritak fra verv som medlem eller leder kommer reglene i kommuneloven § 16 til anvendelse.

§ 2. Arbeidsområde

Eiendomsutvalget skal ha som formål å følge opp og sikre en aktiv, formålstjenlig og bærekraftig forvaltning av kommunes eiendommer.

Arbeidsområdet omfatter følgende:

 • Kjøp/salg av eiendommer
 • Egne formålsbygg
 • Bygg og arealer kommunen leier ut
 • Boliger
 • Lokaler og bygg kommunen leier inn
 • Festetomter

Utvalget har ansvar og myndighet som følger av dette reglementet, kommunens delegeringsreglement eller vedtak gjort av kommunestyret.

Utvalget avgir høringssvar innenfor utvalgets fagområder.

Alle saker av prinsipiell karakter innenfor utvalgets fagområder, skal behandles i utvalget. 

§ 3. Oppgaver og myndighet

Eiendomsutvalget er delegert avgjørelsesmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen. 

Utvalgets skal ivareta kommunens eiendomsstrategi gjennom følgende hovedoppgaver:

 • Kjøp av eiendommer: Behandle og innstille til kommunestyret forslag til overordnede strategier og handlingsplaner. Behandle strategier til lokalisering og formål.
 • Salg av kommunale eiendommer: Behandle og innstille til kommunestyret forslag til overordnede strategier og handlingsplaner. Behandle strategier til områder som skal selges med rekkefølge, oppdeling, formål. Initiere forslag til regulering.
 • Omdisponering av eiendommer. Behandle forslag til omdisponering av kommunale bygg overfor kommunestyret.
 • Kommunale byggeprosjekt. Være politisk organ for styring av større kommunale byggeprosjekter gjennom fortløpende rapportering
 • Vedlikeholdsplaner. Behandle forslag til vedlikeholdsplaner og handlingsplaner for kommunale bygg overfor kommunestyret. Følge handlingsplaner gjennom egne rapporter.
 • Eiendomsskatt. Ved eventuell utredning og mulig innføring av eiendomsskatt i Ski kommune skal utvalget holdes fortløpende orientert samt foreta eventuelle innstillinger i vedtak til kommunestyret.
 • Utbyggingsavtaler: Behandle forslag til overordnede strategier overfor kommunestyret. Behandle strategier for enkelte områder eller prosjekt basert på rekkefølgebestemmelser etter vedtak om reguleringsplaner gjort av kommunestyret.
 • MVA-avtaler. Vurdere bruk av mva-avtaler med utbyggere i samsvar med vedtatte retningslinjer fra kommunestyret.
 • Ekspropriasjon: innstille til kommunestyret i saker vedrørende ekspropriasjon
 • Innstillinger. Utvalget innstiller saker som ikke har økonomiske konsekvenser direkte til kommunestyret. Saker med økonomiske konsekvenser innstilles til formannskapet.

§ 4. Utvalgets møter

 1. Eiendomsutvalget skal ha møte etter vedtatt møteplan, når lederen finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
 2. Utvalget innkalles normalt skriftlig med 1 ukes varsel. Lederen forestår oppsetting av sakslister og utsending av saksdokumenter. Saksdokumenter sendes ut til medlemmer og varamedlemmer og alle andre med møterett.
 3. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 4. Saksbehandlingen i utvalget skal følge de vedtatte saksbehandlingsregler i reglement for kommunestyret så langt disse passer.
 5. Utvalget kan avholde 30 min spørretid ved møtets start.
 6. Vedtak i utvalget kan bringes inn for kommunestyret dersom ett av medlemmene krever det. Slike krav må i tilfelle fremsettes før møtets avslutning og må protokolleres.
 7. Det skal føres møtebok.
 8. Utvalgets møter skal i størst mulig grad avholdes i lokaler som er universelt utformet.

§ 5. Sekretariatets oppgaver

Rådmannen skal sørge for at saker som blir lagt fram for eiendomsutvalget er forsvarlig utredet og inneholder forslag til vedtak. Rådmannen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for utvalget. Sekretariatet kan i samråd med lederen innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

§ 6. Møterett for andre

Ordføreren eller et medlem av kommunestyret som etter ordførerens anmodning opptrer på hans/hennes vegne, har møte- og talerett, jfr. kommuneloven § 9 nr. 4.

Rådmannen har møte- og talerett personlig eller ved den/de rådmannen bemyndiger, jf. Kommuneloven § 23,3.ledd.

Utvalget kan uten hinder av kommuneloven, gi møte og talerett for andre enn folkevalgte i organet.

§ 7. Endringer i reglementet

Foreliggende reglement kan til enhver tid endres av kommunestyret.

 

Reglement for plan og byggesaksutvalget

Vedtatt: 17.06.2009. Revidert av kommunestyret 07.12.2016 (sak 176/16)

§ 1. Hjemmel, valg og sammensetning

Plan- og byggesaksutvalget er opprettet i medhold av kommuneloven § 10.

Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret.

Kommunestyret velger leder og nestleder, jf. kommuneloven § 10 nr. 3

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Ved fritak fra verv som medlem eller leder kommer reglene i kommuneloven § 16 til anvendelse.

§ 2. Arbeidsområde

Plan- og byggesaksutvalget har som formål å ivareta kommunens rolle som samfunnsutvikler, planmyndighet og myndighetsutøver etter plan -og bygningsloven.

Arbeidsområdet omfatter følgende:

 • Reguleringsplaner og byggesaker
 • Kart og geodataoppgaver
 • Gebyrregulativ
 • Ekspropriasjon
 • Brukerundersøkelser og serviceerklæringer
 • Klagesaksbehandling

Utvalget har ansvar og myndighet som følger av dette reglementet, kommunens delegeringsreglement eller vedtak gjort av kommunestyret.

Utvalget avgir høringssvar innenfor utvalgets fagområder.

Alle saker av prinsipiell karakter innen utvalgets fagområde skal behandles i utvalget.

§ 3. Oppgaver og myndighet

Plan og byggesaksutvalget er delegert avgjørelsesmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen. 

Utvalgets hovedoppgaver er:

 • Reguleringsplaner og byggesaker: avgi uttalelse til kommuneplanutvalget vedr. arealdel av kommuneplan og områdereguleringsplan, innstille til kommunestyre ved 2. gangs behandling av detaljreguleringsplaner, ta stilling til private planinitiativ, vedta forbud mot tiltak, behandle søknader om dispensasjon fra plan, lov eller forskrift, saker vedrørende universell utforming, ivareta bygningsvern og kulturminner i plan og byggesaker.
 • Kart og geodataoppgaver: adresse og stedsnavnsaker, fradeling, sammenføying og arealoverføring, seksjonering.
 • Gebyrregulativ: behandling av forskrifter, avgi uttalelse i saker om kommunens gebyrregulativ innenfor utvalgets fagområder.
 • Brukerundersøkelser og serviceerklæringer: utvalget vedtar serviceerklæringer og behandler brukerundersøkelser innenfor utvalgets fagområder.
 • Klagesaksbehandling: behandler klager på vedtak innenfor utvalgets myndighetsområde som førsteinstans.

§ 4. Utvalgets møter

 1. Plan – og byggesaksutvalget skal ha møte etter vedtatt møteplan, når lederen finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene (4) krever det.
 2. Utvalget innkalles normalt skriftlig med 1 ukes varsel. Lederen forestår oppsetting av sakslister og utsending av saksdokumenter. Saksdokumenter sendes ut til medlemmer og varamedlemmer og alle andre med møterett.
 3. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 4. Saksbehandlingen i utvalget skal følge de vedtatte saksbehandlingsregler i reglement for kommunestyret så langt disse passer.
 5. Utvalget kan avholde 30 min spørretid/åpen halvtime ved møtets start. 
 6. Vedtak i utvalget kan bringes inn for kommunestyret dersom ett av medlemmene krever det. Slike krav må i tilfelle fremsettes før møtets avslutning og må protokolleres.
 7. Det skal føres møtebok.
 8. Utvalgets møter skal i størst mulig grad avholdes i lokaler som er universelt utformet.

§ 5. Sekretariatets oppgaver

Rådmannen skal sørge for at saker som blir lagt fram for plan- og byggesaksutvalget er forsvarlig utredet og inneholder forslag til vedtak. Rådmannen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for utvalget. Sekretariatet kan i samråd med lederen innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

§ 6. Møterett for andre

Barn og unges representant i plansaker skal ivareta barn og unges interesser i planleggingen iht. PBL § 3-3, 3. ledd.  Representanten møter fast etter innkalling og har møte, tale og forslagsrett (ikke stemmerett).

Ordføreren eller et medlem av kommunestyret som etter ordførerens anmodning opptrer på hans/hennes vegne, har møte- og talerett, jfr. kommuneloven § 9 nr. 4.

Utvalget kan uten hinder av kommuneloven, gi møte og talerett for andre enn de folkevalgte i organet.

Rådmannen har møte- og talerett personlig eller ved den/de rådmannen bemyndiger, jf. Kommuneloven § 23,3.ledd.

§ 7. Endringer i reglementet

Foreliggende reglement kan til enhver tid endres av kommunestyret.

 

Reglement for utvalg for teknikk og miljø

Vedtatt av kommunestyret 07.12.2016 (sak 176/16)

§ 1. Hjemmel, valg og sammensetning

Utvalg for teknikk og miljø er opprettet i medhold av kommuneloven § 10.

Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret.

Kommunestyret velger leder og nestleder, jf. kommuneloven § 10 nr. 3

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Ved fritak fra verv som medlem eller leder kommer reglene i kommuneloven § 16 til anvendelse.

§ 2. Arbeidsområde

Utvalgets skal ha som formål å ivareta kommunens ansvar for en forsvarlig og bærekraftig forvaltning av skog, vilt og landbruksarealer. Utvalget skal forvalte kommunens idrettsanlegg og veier.

Arbeidsområdet omfatter følgende:

 • Forurensning og miljø
 • Skog, vilt og landbruksforvaltning
 • Vei, vann og avløp
 • Samferdsel og trafikksikkerhet
 • Brukerundersøkelser og serviceerklæringer
 • Idrettsanlegg
 • Klagebehandling

Utvalget har ansvar og myndighet som følger av dette reglementet, kommunens delegeringsreglement eller vedtak gjort av kommunestyret.

Saker om næringsutvikling skal behandles i utvalg for teknikk og miljø og formannskapet.

Utvalget avgir høringssvar innenfor utvalgets fagområder.

Alle saker av prinsipiell karakter skal behandles av utvalget, innenfor utvalgets fagområde. 

§ 3. Oppgaver og myndighet

Utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen. 

Utvalgets skal ivareta kommunens ansvar og myndighet gjennom følgende hovedoppgaver:

 • Forurensing og miljø: Behandle saker om motorferdsel i utmark, Morsa og Pura-vannområder, Klima og energiplan, Grønt regnskap
 • Skog, vilt og landbruksforvaltning: Behandle saker om viltforvaltning, bestandsplaner for vilt og fellingstillatelser, Nasjonalpark og Markalov-saker
 • Vei, vann og avløp: Behandle og innstille tiltaksplaner for vannforsyning, avløp og vannmiljø, gebyr på selvkostområdene, tiltaksplaner for vei , VA-norm
 • Samferdsel og trafikksikkerhet: Sykkelstrategi, handlingsplan for trafikksikkerhet, universell utforming av vei
 • Idrettsanlegg: Behandle og innstille planer/kommunedelplaner for idrett og fysisk aktivitet. Innstille til kommunestyret i saker om idrettsanlegg
 • Klagebehandling: Utvalget behandler klager f.eks. på vannmålergebyr, klage på pålegg om      oppgradering av avløpsanlegg
 • Brukerundersøkelse og serviceerklæringer: Utvalget vedtar serviceerklæringer og behandler brukerundersøkelser innenfor utvalgets fagområder

Utvalget innstiller saker som ikke har økonomiske konsekvenser direkte til kommunestyret. Saker med økonomiske konsekvenser innstilles til formannskapet.

§ 4. Utvalgets møter

 1. Utvalg for teknikk og miljø skal ha møte etter vedtatt møteplan, når lederen finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
 2. Utvalget innkalles normalt skriftlig med 1 ukes varsel. Lederen forestår oppsetting av sakslister og utsending av saksdokumenter. Saksdokumenter sendes ut til medlemmer og varamedlemmer og alle andre med møterett.
 3. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 4. Saksbehandlingen i utvalget skal følge de vedtatte saksbehandlingsregler i reglement for kommunestyret så langt disse passer.
 5. Utvalget kan avholde 30 min spørretid/åpen halvtime ved møtets start.
 6. Vedtak i utvalget kan bringes inn for kommunestyret dersom ett av medlemmene krever det. Slike krav må i tilfelle fremsettes før møtets avslutning og må protokolleres.
 7. Det skal føres møtebok.
 8. Utvalgets møter skal i størst mulig grad avholdes i lokaler som er universelt utformet.

§ 5. Sekretariatets oppgaver

Rådmannen skal sørge for at saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet og inneholder forslag til vedtak. Rådmannen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for utvalget. Sekretariatet kan i samråd med lederen innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

§ 6. Møterett for andre

Ordføreren eller et medlem av kommunestyret som etter ordførerens anmodning opptrer på hans/hennes vegne, har møte- og talerett, jfr. kommuneloven § 9 nr. 4.

Rådmannen har møte- og talerett personlig eller ved den/de rådmannen bemyndiger, jf. Kommuneloven § 23,3.ledd.

Utvalget kan uten hinder av kommuneloven, gi møte og talerett for andre enn folkevalgte i organet.

§ 7. Endringer i reglementet

Foreliggende reglement kan til enhver tid endres av kommunestyret.

 

Reglement for utvalg for oppvekst og kultur

Vedtatt av kommunestyret 07.12.2016 (sak 176/16)

§ 1. Hjemmel, valg og sammensetning

Utvalg for oppvekst og kultur er opprettet i medhold av kommuneloven § 10.

Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret.

Kommunestyret velger leder og nestleder, jf. kommuneloven § 10 nr. 3

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Ved fritak fra verv som medlem eller leder kommer reglene i kommuneloven § 16 til anvendelse.

§ 2. Arbeidsområde

Utvalgets har som formål å ivareta kommunens ansvar for barn og unges oppvekstvilkår, kultur og fritidstilbud til alle innbyggerne samt tilrettelegge for tilgang til friluftsaktiviteter.

Arbeidsområdet omfatter følgende:

 • Barnehage, SFO, grunnskole, PPT og Voksenopplæring
 • Familiens hus
 • Allment kulturarbeid, Bibliotek, kulturskole og Rådhusteatret
 • Fritidsklubber
 • Idrett og friluftsliv
 • Bosetting av flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere
 • Brukerundersøkelse og serviceerklæringer

Utvalget er årsmøte for Frivilligsentralen.

Utvalget har ansvar og myndighet som følger av dette reglementet, kommunens delegeringsreglement eller vedtak gjort av kommunestyret.

Utvalget avgir høringssvar innenfor utvalgets fagområder.

Alle saker av prinsipiell karakter skal behandles i utvalget.

§ 3. Oppgaver og myndighet

Utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen. 

Utvalget skal ivareta kommunens ansvar og myndighet gjennom følgende hovedoppgaver:

 • Barnehage, SFO, grunnskole, PPT og Voksenopplæring: Overordnede planer for opplæring, kriterier for skoleskyss, bemanningsnormer og brukerbetaling, Follo barne- og ungdomsskole, Gjedsjø praktisk pedagogiske opplæring, kretsgrenser, behovsplaner for skoler og barnehager.
 • Familiens hus: rapporter om barnevern, handlingsplan mot radikalisering, saker vedrørende helsestasjoner.
 • Allment kulturarbeid, Bibliotek, kulturskole og Rådhusteatret: kulturplaner.
 • Fritidsklubber: lokalisering og drift av klubber og tilbud til uorganisert ungdom
 • Idrett og friluftsliv: overordnede planer for idrett og fysisk aktivitet, Folkebadene.
 • Mottak og bosetting av flyktninger: anmodninger om bosetting av flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere.
 • Brukerundersøkelser og serviceerklæringer: utvalget vedtar serviceerklæringer og behandler brukerundersøkelser innenfor utvalgets fagområder.

Utvalget innstiller saker som ikke har økonomiske konsekvenser direkte til kommunestyret. Saker med økonomiske konsekvenser innstilles til formannskapet.

§ 4. Utvalgets møter

 1. Utvalg for oppvekst og kultur skal ha møte etter vedtatt møteplan, når lederen finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
 2. Utvalget innkalles normalt skriftlig med 1 ukes varsel. Lederen forestår oppsetting av sakslister og utsending av saksdokumenter. Saksdokumenter sendes ut til medlemmer og varamedlemmer og alle andre med møterett.
 3. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 4. Saksbehandlingen i utvalget skal følge de vedtatte saksbehandlingsregler i reglement for kommunestyret så langt disse passer.
 5. Utvalget kan avholde 30 min spørretid ved møtets start.
 6. Vedtak i utvalget kan bringes inn for kommunestyret dersom ett av medlemmene krever det. Slike krav må i tilfelle fremsettes før møtets avslutning og må protokolleres.
 7. Det skal føres møtebok.
 8. Utvalgets møter skal i størst mulig grad avholdes i lokaler som er universelt utformet.

§ 5. Sekretariatets oppgaver

Rådmannen skal sørge for at saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet og inneholder forslag til vedtak. Rådmannen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for utvalget. Sekretariatet kan i samråd med lederen innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

§ 6. Møterett for andre

Ordføreren eller et medlem av kommunestyret som etter ordførerens anmodning opptrer på hans/hennes vegne, har møte- og talerett, jfr. kommuneloven § 9 nr. 4.

Rådmannen har møte- og talerett personlig eller ved den/de rådmannen bemyndiger, jf. Kommuneloven § 23,3.ledd.

Utvalget kan uten hinder av kommuneloven, gi møte og talerett for andre enn folkevalgte i organet.

KFU gis anledning til å møte med en representant med talerett i utvalget som har ansvar for skolesaker i kommunen. Representanten velges for 2 år, og bør fortrinnsvis være lederen av KFU.

§ 7. Endringer i reglementet 

Foreliggende reglement kan til enhver tid endres av kommunestyret.

 

Reglement for utvalg for omsorg og helse

Vedtatt av kommunestyret 07.12.2016 (sak 176/16)

§ 1. Hjemmel, valg og sammensetning

Utvalg for omsorg og helse er opprettet i medhold av kommuneloven § 10.

Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret.

Kommunestyret velger leder og nestleder, jf. kommuneloven § 10 nr. 3

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Ved fritak fra verv som medlem eller leder kommer reglene i kommuneloven § 16 til anvendelse.

§ 2. Arbeidsområde

Utvalget skal ha som formål å følge opp og sikre en aktiv, formålstjenlig og bærekraftig forvaltning av de helse- og omsorgsoppgaver som kommunen har ansvar for.

Utvalget er bevillingsmyndighet etter alkoholloven.

Arbeidsområdet omfatter følgende:

 • Kommunehelsetjenesten
 • Sosialtjenesten
 • Psykiatritjenesten
 • Rusomsorg
 • Pleie og omsorg
 • Helsevern
 • Kommunale boliger og startlån
 • Saker etter alkoholloven
 • Klagebehandling
 • Brukerundersøkelser og serviceerklæringer

Utvalget har ansvar og myndighet som følger av dette reglementet, kommunens delegeringsreglement eller vedtak gjort av kommunestyret.

Utvalget avgir høringssvar innenfor utvalgets fagområder.

Alle saker av prinsipiell karakter innen utvalgets fagområde skal behandles i utvalget.

§ 3. Oppgaver og myndighet

Utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen.

Utvalget skal ivareta kommunens ansvar og myndighet gjennom følgende hovedoppgaver:

 • Kommunehelsetjenesten: fastlegeordningen
 • Sosialtjenesten: NAV
 • Psykiatritjenesten: psykiatriplan
 • Rusomsorg: boliger, forebygging og rehabilitering
 • Pleie og omsorg: både åpen og i institusjon
 • Helsevern: forebygging og kontroll samt miljørettet helsevern
 • Kommunale boliger og startlån: utvalget behandler retningslinjer for tildeling av kommunale boliger og startlån
 • Salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven: bevillinger vedrørende salg og skjenking etter alkoholloven, forskrift om salgs og skjenketider, innstiller ruspolitisk handlingsplan til kommunestyret.
 • Klagebehandling: Utvalget behandler klager på vedtak om å ilegge prikker etter alkoholforskriften.
 • Brukerundersøkelser og serviceerklæringer: utvalget vedtar serviceerklæringer og behandler brukerundersøkelser innenfor utvalgets fagområde 

Utvalget behandler klager på vedtak om å ilegge prikker etter alkoholforskriften.

Utvalget innstiller saker som ikke har økonomiske konsekvenser direkte til kommunestyret.

Saker med økonomiske konsekvenser innstilles til formannskapet.

§ 4. Utvalgets møter

 1. Utvalg for omsorg og helse skal ha møte etter vedtatt møteplan, når lederen finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
 2. Utvalget innkalles normalt skriftlig med 1 ukes varsel. Lederen forestår oppsetting av sakslister og utsending av saksdokumenter. Saksdokumenter sendes ut til medlemmer og varamedlemmer og alle andre med møterett.
 3. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
 4. Saksbehandlingen i utvalget skal følge de vedtatte saksbehandlingsregler i reglement for kommunestyret så langt disse passer.
 5. Utvalget kan avholde 30 min spørretid ved møtets start. 
 6. Vedtak i utvalget kan bringes inn for kommunestyret dersom ett av medlemmene krever det. Slike krav må i tilfelle fremsettes før møtets avslutning og må protokolleres.
 7. Det skal føres møtebok.
 8. Utvalgets møter skal i størst mulig grad avholdes i lokaler som er universelt utformet.

§ 5. Sekretariatets oppgaver

Rådmannen skal sørge for at saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet og inneholder forslag til vedtak. Rådmannen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for utvalget. Sekretariatet kan i samråd med lederen innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med. 

§ 6. Møterett for andre

Ordføreren eller et medlem av kommunestyret som etter ordførerens anmodning opptrer på hans/hennes vegne, har møte- og talerett, jfr. kommuneloven § 9 nr. 4.

Rådmannen har møte- og talerett personlig eller ved den/de rådmannen bemyndiger, jf. Kommuneloven § 23,3.ledd.

Utvalget kan uten hinder av kommuneloven, gi møte og talerett for andre enn folkevalgte i organet.

§ 7.   Endringer i reglementet

Foreliggende reglement kan til enhver tid endres av kommunestyret.

 

Reglement for klagenemnden

Vedtatt av kommunestyret 13.02.08 (sak 12/08) - Revidert av kommunestyret 07.12.2016 (sak 176/16)

§ 1. Hjemmel, valg og sammensetning

Klagenemnden er opprettet i medhold av Forvaltningsloven § 28,2. ledd.

Klagenemnden består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Kommunestyret velger leder og nestleder, jf. kommuneloven § 10 nr. 3

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Ved fritak fra verv som medlem eller leder kommer reglene i kommuneloven § 16 til anvendelse.

§ 2. Arbeidsområde

Klagenemnden er klageinstans for enkeltvedtak fattet administrativt etter delegert myndighet.

For enkeltvedtak truffet etter delegert myndighet fra statlig forvaltningsorgan, behandles klagen administrativt som førsteinstans med unntak for klager etter plan- og bygningsloven som behandles i plan- og byggesaksutvalget.

Klagenemnden har ansvar og myndighet som følger av dette reglementet eller egne vedtak gjort kommunestyret.

§ 3.   Oppgaver og myndighet

Fatte vedtak som klageinstans (endelig vedtak) eller førsteinstans der administrativt ledd ikke har tatt stilling til om saken skal avvises.

§ 4.   Utvalgets møter

 1. Klagenemnden skal ha møte etter vedtatt møteplan dersom det foreligger klagesaker, når lederen finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
 2. Klagenemnden innkalles normalt skriftlig med 1 ukes varsel. Lederen forestår oppsetting av sakslister og utsending av saksdokumenter. Saksdokumenter sendes ut til medlemmer og varamedlemmer og alle andre med møterett.
 3. Klagenemnden er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 4. Saksbehandlingen i klagenemnden skal følge de vedtatte saksbehandlingsregler i reglement for kommunestyret så langt de passer.
 5. Det skal føres møtebok.
 6. Klagenemndens møter skal i størst mulig grad avholdes i lokaler som er universelt utformet. 

§ 5.   Sekretariatets oppgaver

Rådmannen skal sørge for at saker som blir lagt fram for klagenemnden er forsvarlig utredet og inneholder forslag til vedtak. Rådmannen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for nemnden. Sekretariatet kan i samråd med lederen innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

§ 6.   Møterett for andre

Ordføreren eller et medlem av kommunestyret som etter ordførerens anmodning opptrer på hans/hennes vegne, har møte- og talerett, jfr. kommuneloven § 9 nr. 4.

Rådmannen har møte- og talerett personlig eller ved den/de rådmannen bemyndiger, jf. Kommuneloven § 23,3.ledd.

Klagenemnden kan la en part være tilstede i møte når partens sak er til behandling.

§ 7.   Endringer i reglementet

Foreliggende reglement kan til enhver tid endres av kommunestyret.

 

Reglement for partssammensatt utvalg (PSU)

Vedtatt av kommunestyret 18.06.2008 (Sak 62/08). Revidert av kommunestyret 07.12.2016 (Sak 176/16)

§ 1. Hjemmel, valg og sammensetning

Partssammensatt utvalg (PSU) er opprettet i medhold av kommuneloven § 25.

Det vises også til Hovedavtalen del B § 4.

Utvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret og 3 medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene, utpekt etter forholdstallsprinsippet.

Kommunestyret velger leder og nestleder, jf. kommuneloven § 10 nr. 3

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

Ved fritak fra verv som medlem eller leder kommer reglene i kommuneloven § 16 til anvendelse (for de folkevalgte medlemmene).

§ 2. Arbeidsområde

Utvalget har som formål å behandle saker om overordnede strategiske saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Arbeidsområdet omfatter følgende:

 • Budsjett og handlingsplan
 • Arbeidsgiverstrategi
 • Overordnede personalpolitiske retningslinjer/føringer
 • Tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.

Utvalget har ansvar og myndighet som følger av dette reglementet eller egne vedtak gjort kommunestyret.

Alle saker av prinsipiell karakter skal behandles i utvalget.

§ 3. Oppgaver og myndighet

Innenfor utvalgets arbeidsområde har det innstillingsmyndighet overfor formannskapet i saker som har prinsipiell betydning og/eller økonomiske konsekvenser for kommunen. Utvalget avgjør selv videre behandling av orienterings- og informasjonssaker.

Utvalget kan selv initiere saker utover dette dersom leder eller minst 2 medlemmer ønsker det. Den som fremmer saken har ansvar for saksframlegget. Saksforberedende myndighet kan be om utdypninger og avklaringer

Utvalgets hovedoppgaver er:

 • Budsjett og handlingsplan: Budsjett og Handlingsplan med vekt på fokusområde "medarbeidere" under balansert målstyring, Årsmelding og Økonomiplan,
 • Arbeidsgiverstrategi: Overordnede langsiktige føringer for områder som arbeidsgiverstrategi, livsfasepolitikk, kompetanseutvikling og lønnspolitikk.
 • Overordnede personalpolitiske retningslinjer/føringer: Praktisering av avtaler, reglement og andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår.
 • Tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv: Saker av prinsipiell betydning knyttet til arbeidsmiljø, likestilling, omstillingsprosesser og konkurranseutsetting.

§ 4. Utvalgets møter

 1. Partssammensatt utvalg skal ha møte etter vedtatt møteplan, når lederen finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
 2. Utvalget innkalles normalt skriftlig med 1 ukes varsel. Lederen forestår oppsetting av sakslister og utsending av saksdokumenter. Saksdokumenter sendes ut til medlemmer og varamedlemmer og alle andre med møterett.
 3. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 4. Saksbehandlingen i utvalget skal følge de vedtatte saksbehandlingsregler i reglement for kommunestyret.
 5. Det skal føres møtebok.
 6. Utvalgets møter skal i størst mulig grad avholdes i lokaler som er universelt utformet.

§ 5. Sekretariatets oppgaver

Rådmannen skal sørge for at saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet og inneholder forslag til vedtak. Rådmannen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for utvalget. Sekretariatet kan i samråd med lederen innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

§ 6. Møterett for andre

Ordføreren eller et medlem av kommunestyret som etter ordførerens anmodning opptrer på hans/hennes vegne, har møte- og talerett, jfr. kommuneloven § 9 nr. 4.

Rådmannen har møte- og talerett personlig eller ved den/de rådmannen bemyndiger, jf. Kommuneloven § 23,3.ledd.

Utvalget kan uten hinder av kommuneloven, gi møte og talerett for andre enn folkevalgte i organet.

§ 7. Endringer i reglementet

Foreliggende reglement kan til enhver tid endres av kommunestyret.

 

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 07.12.2016 (sak 177/16)

 

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Ski kommune

Vedtatt av kommunestyret 28.10.2015 (sak 130/15)

Med utgangspunkt i kommuneloven § 42 gjelder følgende:

§ 1 Godtgjøring:

Møtegodtgjøring skal avspeile det arbeid og ansvar som påhviler det enkelte verv.  Særlig arbeidskrevende verv i organ som fatter vedtak i enkeltsaker, godtgjøres med høyere sats enn for eksempel rådgivende organ.

Godtgjøringen skal dekke tid som medgår til forberedelse til møtet, herunder befaringer, samt tid som medgår til selve møtet.

§ 2 Følgende satser gjelder for godtgjøring og frikjøp:

Ordførers godtgjøring settes lik stortingslønn (885.491,-) som reguleres i takt med denne med virkning fra 1.1. hvert år.

Varaordfører frikjøpes med 30 % av ordførers godtgjøring.

Utvalgsledere frikjøpes med 10 % av ordførers årsgodtgjøring.

Leder av kontrollutvalg frikjøpes med 10 % av ordførers godtgjøring.

Den samlede godtgjøring til gruppelederne settes til 68 % av ordførers godtgjøring.
60 % av beløpet fordels likt på gruppelederne. De resterende 40 % fordeles i forhold til antall medlemmer i gruppen.

Kommunestyremedlemmer: godtgjøres med 0,175 % av ordførers godtgjøring.

Formannskap- og øvrige utvalgsmedlemmer godtgjøres med 0,15 % av ordførers godtgjøring.

Kontrollutvalget: medlem godtgjøres med 0,15 % av ordførers godtgjøring.

Klagenemnda: medlem godtgjøres med 0,15 % av ordførers godtgjøring.
Leder gis dobbel godtgjøring.

Partssammensatt utvalg: medlem godtgjøres med 0,15 % av ordførers godtgjøring.
Leder gis dobbel godtgjøring.

Eldrerådet: medlem godtgjøres med 0,10 % av ordførers godtgjøring.
Leder gis dobbel godtgjøring.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede: medlem godtgjøres med 0,10 % av ordførers godtgjøring.
Leder gis dobbel godtgjøring.

Heldagsmøte skal vare minst 6 timer og være påbegynt før kl. 1400.

Heldagsmøter i kommunestyre og formannskap dekkes med dobbel møtegodtgjøring. 

§ 3 komiteer og arbeidsgrupper:

Formannskapet kan fastsette satser for deltakelse i komiteer/arbeidsgrupper dersom formannskapet vedtar at deltakelse i slike skal godtgjøres.

§ 4 Frikjøp:

Med frikjøp menes at vedkommende er kjøpt fri fra ordinært arbeid for å utføre et verv betalt av Ski kommune.  Det forutsettes at denne tiden benyttes til møteforberedelse, kontakt med administrasjonen, møter med ordfører og lignende.  Frikjøp skal dekke møtedeltakelse, befaringer, deltakelse i komiteer, opplæring, konferanser og tapt arbeidsfortjeneste.

For møter utover vervet, betales godtgjøringssats knyttet til respektivt utvalg/komite eller arbeidsgruppe.

Det opprettes en pensjonsordning for folkevalgte i tillitsverv som medfører en godtgjøring beregnet ut fra minst 1/3 stilling. Pensjonsgrunnlaget skal være lik den folkevalgtes samlede faste frikjøp.

Det opparbeidedes ikke pensjon eller feriepenger.

Spesielt for varaordfører:
Dersom varaordfører, under f.eks ordførers ferier, sykdom eller annet, trer inn i ordførers sted med full arbeidstid, gis godtgjøring lik ordførers godtgjøring med fradrag for varaordførers frikjøp.

§ 5 Tapt arbeidsfortjeneste:

Kommuneloven § 41 har regler om dekning av utgifter og økonomisk tap.  Tap av inntekt som følge av vervet, skal erstattes opp til et visst beløp pr dag fastsatt av kommunestyret selv.  Det skal fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap.

Kravet skal fremsettes på eget skjema som er tilgjengelig under møtene.

Satser:

Ulegitimert:
Pr heldagsmøte:         kr 1000
Pr. kveldsmøte:          kr 500

Legitimert:
Maksimum                 kr 4000 pr dag

For ulegitimert krav gjelder følgende:

 • Søknad må fremsettes skriftlig på eget skjema (se over)
 • Faktisk tap må sannsynliggjøres (beskrives)

For legitimert gjelder følgende:

 • Søknad må fremsettes skriftlig på eget skjema(se over)
 • Faktisk tap må sannsynliggjøres med følgende alternativer:
  • Bekreftelse fra arbeidsgiver om trekk i lønn
  • Kopi av lønnsslipp
  • Bekreftelse fra revisor/styre og lignende på at det foreligger et inntektstap
  • Regning fra firma/organisasjon
  • Bekreftelse på timesatser fra revisor/regnskapsfører og lignende.
  • Ligningsattest fra siste ligningsår

§ 6 Telefongodtgjøring:

Det utbetales en årlig sum som kompensasjon for utgifter til telefoni til medlemmer av kommunestyret og utvalgsledere.

Den faste abonnementsavgiften (Telenors standardsats legges til grunn) dekkes for nedenstående verv så sant avgiften ikke er dekket på annen måte.

I tillegg dekkes tellerskritt slik:

Ordfører  300 tellerskritt pr. kvartal (1200 pr. år)
Varaordfører 200      "           " "  (800 "    ")
Formannskapsmedlemmer  150 " " " (600 "    ")
Leder av bruker og driftsutvalg 150 " " " (600 "    ")
Leder klagenemnd100 " " " (600 " ")
Leder av partssammensatt utvalg 100 ” ” ” (600) ” ”)

Dette gjelder ikke dersom vedkommende disponerer mobiltelefon hvor kommunen dekker alle utgifter.

§ 7 Reiseregning:

Utgifter i forbindelse med reiser til og fra møter/kurs/konferanser/befaringer mv. dekkes etter statens satser hva angår km og ellers etter fremlagt dokumentasjon i form av kvitteringer for utlegg.

§ 8 Utgifter til barnepass:

Utgifter til barnepass for barn under 12 år, dekkes med timelønn inntil tilsvarende stilling uten særlig krav om utdanning. For funksjonshemmede barn gjelder ikke aldersgrensen på 12 år.
I særlige tilfeller kan aldersgrensen fravikes, for eksempel der vedkommende representant har et eller flere mindreårlige barn som trenger tilsyn over natten. 

Satser for 2019  

 

Regelverk åpen høring i Ski kommune

Vedtatt i kommunestyret 12. mai 2004, sak 32/04

 1. Åpen høring skal være et forum for informasjonsinnhenting, men ikke debatt.
 2. Politiske utvalg i Ski kommune  kan avholde høringer.

  Bare saker som er til behandling i utvalget kan være gjenstand for åpen høring. Med høring menes et møte i utvalget der det mottar muntlige forklaringer fra personer som det selv anmoder om å komme, eller som søker om å få legge fram opplysninger for utvalget.

  Utvalgets leder eller minst 1/3 av medlemmene kan bestemme at høring skal avholdes og hvem som skal anmodes om å møte til høring. De innkalte møter frivillig og avgjør selv om de vil besvare de spørsmål som utvalget stiller.

 3. Innkalling av kommunalt ansatte til høringer skal alltid skje gjennom rådmannen. Rådmannen har da adgang til å være til stede under høringen og avgjør (velger) hvem fra administrasjonen som skal svare på de ulike spørsmål. Ved utspørring av kommunalt ansatte plikter utvalget å ta hensyn til de lojalitetsforpliktelser som eksisterer innad i kommunalforvaltningen. Leder av utvalget skal påse at dette respekteres.

 4. Høringer holdes for åpne dører. Taushetsbelagte opplysninger etter lovverket kan bare mottas/gis for lukkede dører.

 5. Det skal ikke finne sted meningsutveksling mellom utvalgets medlemmer under en  høring.

 6. Utvalget avgjør i ordinært møte hvilke konklusjoner som skal trekkes og hvordan temaet fra høringen skal føles videre opp.

 7. Høringer kan tas opp på lydbånd eller stenograferes dersom utvalget  ikke bestemmer noe annet. Båndene (evt. stenografiske referater)  oppbevares for utvalgets (styrets) bruk og makuleres/slettes etter at saken er ferdigbehandlet.

 8. Utvalget fastsetter selv den nærmere prosedyre for sine høringer, herunder fordeling av taletid, rekkefølge og antall hovedspørsmål og oppfølgingsspørsmål.

 9. Det skal lages egen protokoll fra høringene som omtaler tidspunkt og tema for høringen, hvem som deltok og eventuelle vedtak om offentliggjøring av innlegg.

 10. Åpne høringer skal kunngjøres senest 48 timer før høringen finner sted. 

 11. Under en åpen høring skal det finnes plasser for tilhørere. Antall tilhørere kan begrenses av plasshensyn. Tilhørere som opptrer forstyrrende, kan bortvises.

Publisert: 30.11.2015 15:08
Sist endret: 14.01.2019 10:23