Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontrollutvalg

Kontrollutvalget består av 7 medlemmer og forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.

Kontrollutvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum. Dette gjelder ikke saker som har juridisk hjemmel for lukking.

Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon er en systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger for kommunens virksomhet, og gjennomføres årlig på 2-3 utvalgte virksomhetsområder.

På samme måte skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i kommunalt heleide selskaper. Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager behandles etter det regelverk som gjelder for den aktuelle sakstypen.

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker og/eller henvendelser, vurdere om sentrale lover/forskrifter, kommunens egne retningslinjer og/eller politiske vedtak følges av forvaltningen.

 

Kontrollutvalget har følgende møter høsten 2018:

Tirsdag 4. september klokken 1800, Formannskapssalen

Tirsdag 16. oktober klokken 18.00, Formannskapssalen

Torsdag 25. oktober klokken 18.00 - Faglig forum 2018 - Kommunestyresalen

Tirsdag 27. november klokken 18.00, Formannskapssalen

 

Kontrollutvalget for perioden 2015 - 2019:

Lars Chr. Bilet, FRP, leder, e-post: lars@mrcoffee.no

Bente Njøs Paulshus, H, Medlem, e-post: bentenpaulshus@gmail.com / tpaulshu@online.no

Karl M. Johnsen, PP, Medlem, e-post: karl-3@online.no

Roar Thun, AP, Nestleder, e-post: roar.thun@dna.no

Svein Kamfjord, V, Medlem, e-post: svein.kamfjord@ks.no / kamfjord1@gmail.com

Anne Marit Holene, SP, Medlem, e-post: a-m.holene@online.no

Torill Rønsen Ekeberg, SV, Medlem, e-post: treski@live.no  

Møteinnkallinger

Møteinnkalling KU 27.11.18

Møteinnkalling KU 16.10.18    Tilleggssak KU 16.10.18

Møteinnkalling KU 04.09.18

Møteinnkalling KU 11.06.18    Tilleggssak KU 11.06.18

Møteinnkalling KU 14.05.18

Møteinnkalling KU 19.03.18    Vedlegg sak 11/18

Møteinnkalling KU 22.01.18    Tilleggssak KU 22.01.18

 

Møteprotokoller

Møteprotokoll KU 16.10.18

Møteprotokoll KU 04.09.18

Møteprotokoll KU 11.06.18

Møteprotokoll KU 14.05.18

Møteprotokoll KU 19.03.18

Møteprotokoll KU 22.01.18

Sakspapirer fra tidligere år

Forvaltningsrevisjonsrapporter

Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning - 2018

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale anskaffelser - 2018

Byutvikling i Ski - 2017

Kunstisflaten/Møteplassen - 2017

Forvaltningsrevisjonsrapport - Omorganisering - økonomi og IKT 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sikkerhet og Beredskap 2015

Forvaltningsrevisjonsrapport - PPT i skole og barnehage 2015

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vann og avløp 2015

Årsrapporter

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2016

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2015

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2014.pdf 

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2013.pdf

Kontaktinformasjon

Leder: Lars Chr. Bilet
Mob: 404 70 441
E-post: lars@mrcoffee.no

Utvalgsekretær: FIKS
Tlf: 64 96 20 58
Mob: 928 83 392
E-post: fiks@follofiks.no


Publisert: 13.10.2015 09:40
Sist endret: 28.11.2018 15:27