Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Spørsmål og interpellasjoner

Send inn interpellasjon/begrunnet spørsmål til Ordføre (kun for medlemmer av kommunestyret)  Send inn spørsmål til offentlig spørretidsordning (kun for innbyggere i Ski)  Spørsmålsstilleren må selv møte for å stille spørsmålet.

Under finner du innbyggerspørsmål, begrunnede spørsmål og interpellasjoner til det enkelte kommunestyremøte: 

27.11.2019:

Spørsmål til spørretimen fra Finstad FAU v/leder Helge Heldre om utbygging av Finstad skole

16.10.2019

Spørsmål fra J. Kristian Bjerke (H) om sikkerheten rundt den kommunale boligen i Finstadveien 8.

25.09.2019

Spørsmål til spørretimen fra Siw-Therese Aarum m/naboer om Bregnefaret på Langhus.

12.06.2019

Interpellasjon fra Marthe Arnesen (MDG) om klimaendringer   

Begrunnet spørsmål fra Lars Magnus Günther (V) om masseoppsigelser i kommunen og samarbeidet mellom politisk miljø, tillitsvalgte og administrasjonen i den prosessen som pågår i Fellesnemnda for Nordre Follo

Spørsmål til spørretimen fra Erika Lundin om økt bemanning i storebarnsavdelinger

Spørsmål til spørretimen fra FAU Ski skole v/Øystein Nygård om kapasiteten ved Ski skole

 

15.05.2019

Publikumsspørsmål fra Erika Lundin om økt bemanning i storbarnsavdelinger  

Interpellasjon fra Gunnar Helge Wiik (H) om personvern og GDPR  

Interpellasjon fra J. Kristian Bjerke (H) om Ski IL's brytegruppe   

Interpellasjon fra Karin Kværner (FRP) om vaksinering av helsepersonell  

Interpellasjon fra Tore Bernt Kristiansen (Rødt) om utekontakten

Begrunnet spørsmål fra Anders E. Graven (SP) om bibliotek på Siggerud  

20.03.2019

Begrunnet spørsmål fra Camilla Edi Hille (V) om Fellesnemndas rett og plikt til å uttale seg om kommunestyrenes investeringer og budsjetter 

13.02.2019

Interpellasjon fra Georg Stub (H) om Ski storsenter  

Begrunnet spørsmål fra Per Huse (H) om fotgjengerfelt ved busslommene nedenfor Ski sykehus   

12.12.2018

Interpellasjon fra Kurt Soltveit om spisetider på institusjonene     

Interpellasjon fra Kurt Soltveit om ny videregående skole i Ski - Byggehøyde  

31.10.2018

Interpellasjon fra Karin Kværner (FRP) om Tolga-saken  

Begrunnet spørsmål fra Tore Bernt Kristiansen (Rødt) på vegne av H, KRF, FRP, PP og Rødt om midlertidig barnehage - Plassering av barnehage 2 

26.09.2018

Interpellasjon fra Tore Bernt Kristiansen (Rødt) om  Tilrettelegging for etablering av eldretun  

Interpellasjon fra Anders Eidsvaag Graven (SP) om Østfoldbanens østre linje      

29.08.2018

Interpellasjon fra Lise Feren Rirsch (H) om lokale leverandører    Spørsmål stilt 20.06.2018 og besvart i dette møttet.

20.06.2018

Interpellasjon fra Anders E. Graven (SP) om skoleskyss fra Skotbu til Kråkstad skole  

Interpellasjon fra Lise Feren Rirsch (H) om lokale leverandører  Vil bli besvart i kommunestyret i august.

30.05.2018

Interpellasjon fra Karin Kværner (FRP) om trafikksikkerhet langs fylkesvei 34  

02.05.2018

Begrunnet spørsmål fra Tore Bernt Kristiansen (Rødt) om TISA  

Interpellasjon fra Gunnar Helge Wiik (H) - Vann er vårt viktigste næringsmiddel - Snødeponi  

Interpellasjon fra Anne Kristine Linnestad (H) om bussrute 522 til villenga og midtskogen  

Interpellasjon fra Anne Kristine Linnestaed (H) om handlingsplan for veteraner i Ski kommune  

Interpellasjon fra Marthe Arnesen (MDG) om heliumballonger  

21.03.2018

Spørsmål til spørretimen fra Signe Ingebrigtsen Bø om barnehagesituasjonen i nordre Finstad-området 

Spørsmål til spørretimen fra Svein Vilberg vedrørende skjeggkre i Langhus Barnehage 

Interpellasjon fra Karin Kværner (FRP) om Tilsyn i Fosterhjem

Begrunnet spørsmål fra Karl Moksnes (KRF) vedrørende trafikksituasjonen i Delerudbakken

14.02.2018

Spørsmål til spørretimen fra Steinar Finholt om sykkelvegnettet      

Spørsmål til spørretimen fra Knut Tønnes Steenersen om trafikksikkerhet på fylkesvei 34  

13.12.2017

Interpellasjon fra Mats Prytz Halvorsrud (FRP) om utbyggingsprosjekter 

Interpellasjon fra Annar Bakken (AP) om sosial dumping  

Begrunnet spørsmål fra Kristian Forslund (H) om videreutvikling av området rundt Vevelstad stasjon på Langhus  

29.11.2017

Spørsmål fra Mathilde Dahl om handelsavtalen TISA

25.10.2017

Interpellasjon fra Tore Bernt Kristiansen (Rødt) om busstilbud til Finstad Hageby

Interpellasjon fra Hans Martin Larssen (H) om utagerende ungdommer

Interpellasjon fra Hans Martin Larssen (H) om lovens krav til håndtering av avløpsvann fra bobiler, campingvogner etc. 

Interpellasjon fra Marthe Arnesen (MDG) om alunskiferdeponiet på Taraldrud

27.09.2017

Interpellasjon fra Hanne Opdan (AP) om god helse gjennom hele livet

Spørsmål fra Gunnar Helge Wiik (H) om personvernforordningen

Spørsmål fra Anders Eidsvaag Graven (SP) om vann og avløp på Skotbu

21.06.2017

Interpellasjon fra Helge Bunæs (H) om privatbiler i Jernbaneveien 

Interpellasjon fra J. Kristian Bjerke (H) om forlenget skoledag grunnet busstider 

Interpellasjon fra Kurt Soltveit (Krf) om fysioterapitilbud på våre sykehjem 

Interpellasjon fra Lars Chr Bilet-Karin Kverner (Frp) om tiggerforbud i Ski kommune 

Interpellasjon fra Lars-Erik Hemsen (H) om satsing i grunnskolen 

Spørsmål fra Anders Graven (SP) om nedlegging av bussholdeplass i Bjastad 

15.05.2017

Interpellasjon fra Anne Kristine Linnestad (H) om Handlingsplan for veteraner

29.03.2017

Spørsmål fra Arne G. Havnås om kommunesammenslåing
Interpellasjon fra Anne Kristine Linnestad (H) om økt satsing på rusfeltet  

18.01.2017

Interpellasjon fra Tore Bernt Kristiansen (Rødt) om bussrute 525

14.12.2016

Interpellasjon fra Kurt Soltveit (KRF) om ernæring på sykehjemmene  

07.12.2016

Interpellasjon fra Helge Bunæs (H) om eierstrategi og eiermøter   

09.11.2016

Interpellasjon fra Arvid Herland (AP) om kapasitetssvikt på Ski stasjon.      
Innbyggerspørsmål fra Aksjonsgruppa for bevaring av skotbu skole v/Anette Enes om forslag til nedleggelse av Skotbu skole.    
Innbyggerspørsmål fra SU representant for Blåveiskroken barnehage, Ingeborg Barth om forslag til nedleggelse av blåveiskroken barnehage.     

12.10.2016

Interpellasjon fra Per Magnar Huse (H) om ny miljøvennlig metode for fjerning av ugress 
Interpellasjon fra Anne Kristine Linnestad (H) om medisinkontroll for beboere på sykehjem og i omsorgsboliger 

01.06.2016

Innbyggerspørsmål fra Sidsel Selvik om utredning av nasjonalpark i Østmarka 
Interpellasjon fra Hans Martin Larssen om norm for universell utforming av uteområder - Ved anleggsarbeid - Anleggsarbeider i Nordbyveien 
Interpellasjon fra Larssen, Hemsen, Moe og Kristiansen om gang- og sykkelveier - Veiene må skilles fra hverandre  

11.05.2016

Innbyggerspørsmål fra Morten Andersen, kontaktperson for de berørte, i forbindelse med vann/kloakk i kjellere i Myrveien og Slettaveien  

13.04.2016

Interpellasjon fra Aksel Georg Roksti (MDG) om Hebekk skolekorps og Hebekk skole

09.03.2016

Innbyggerspørsmål fra Torill Rønsen Ekeberg om eldreomsorgen i kommunen
Interpellasjon fra Ola Øygard (PP) om kommunalt frikort  
Interpellasjon fra Hans Martin Larssen (H) om forurensingsloven  
Interpellasjon fra Anne Kristine Linnestad (H) om tilbud om BPA i Ski kommune  
Interpellasjon fra J. Kristian Bjerke (H) om samarbeid for raskere integrering og færre utenfor arbeidslivet  

03.02.2016

Begrunnet spørsmål fra Anders Eidsvaag Graven om manglende vegadresser  

02.12.2015

Interpellasjon fra Kurt Soltveit (KRF) om eldreomsorg  
Spørsmål fra Tore Bernt Kristiansen (Rødt) om botilbud til mennesker med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser 
Interpellasjon fra Ola Øygard (PP) om flyktninger i Ski kommune    
Interpellasjon fra Ola Øygard (PP) om Nordbyveien og Hebekkområdet   
Interpellasjon fra Ola Øygard (PP) om jernbanebrua og trafikkavvikling i Ski sentrum  

17.06.2015

Interpellasjon fra Andre Kvakkestad (FRP) om statlig finansiering av eldreomsorgen  
Interpellasjon fra Bård Hogstad (SV) om bosetting av flyktninger  
Interpellasjon fra Camilla Edi Hille (V) om forebygging av seksuelle overgrep i våre barnehager  
Interpellasjon fra Lars Chr. Bilet (FRP) om problemer med bygget Siggerud skole  

06.05.2015

Interpellasjon fra Alexander Bratsberg (AP) om Nasjonalforeningen for folkehelsen  
Interpellasjon fra Bård Hogstad (SV) om regjeringens endringer av arbeidsmiljøloven  
Interpellasjon fra Hans Martin Larssen (H) om velferdsteknologi  

08.04.2015

Interpellasjon fra Tor Anders Østby (SP) om hjemmesykepleien  
Interpellasjon fra Tuva Moflag (AP) om opplevelseskort for barn og unge  

04.02.2015

Interpellasjon fra Amund Kjernli (AP) om konferansesenter og flerbrukssenter Ski Næringspark  


Publisert: 08.12.2015 10:02
Sist endret: 13.12.2019 09:29