Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Folkehelse og miljørettet helsevern

Aktuelt

Frisklivssentralen arrangerer SommerFrisk hver onsdag i hele sommer!

Kontaktpersoner

Sissel Ørstavik Aase - folkehelsekonsulent

Tlf. 902 12 181
E-post: SisselOrstavik.Aase@ski.kommune.no

Liv Marit Bølset - folkehelserådgiver

Tlf. 971 28 452
E-post: LivMarit.Bolset@ski.kommune.no

Rannveig Renolen - Avdelingsleder Folkehelse og Friskliv

Tlf. 467 49 467
E-post: Rannveig.Renolen@ski.kommune.no

Folkehelsearbeidet i Ski kommune

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å fremme befolkningens helse og trivsel, redusere risiko for sykdom og skade og utjevne sosiale helseforskjeller.

Ski kommune har lenge jobbet systematisk med folkehelse. Godt folkehelsearbeid kan bare gjennomføres når man tar et felles ansvar, der kommunen, innbyggere, frivillige aktører og næringslivet jobber sammen.

Komuneplanen for 2011-2022 sier at folkehelseperspektivet, universiell utforming og samfunnssikkerhet skal legges til grunn for all samfunnsplanlegging.

 • Følge opp nasjonale og regionale føringer for folkehelsearbeidet.
 • Opprettholde sin godkjenning som "Trygt lokalsamfunn"
 • Kommune med et rikt kulturliv og et godt tilbud innen idrett og friluftliv.
 • Bevare og etablere bolignære grønne områder for aktivitet og rekreasjon.
 • Pådriver for at prinsippene for universiell utforming brukes i utformingen av våre lokalsamfunn.
 • Oppfylle krav i sivilbeskyttelsesloven.

Kommunens satsningsområder 2016/2017

Det er utarbeidet en Trygghetsprofil for Ski kommune. I tilknytning til denne har kommunestyret vedtatt 5 satningsområder for perioden 2016-2017:

1. Vold i nære relasjoner

2. Trafikksikkerhet

3.  Universell utforming

4. Struktur i arbeidet med helsekonsekvensutredninger

5. Forebygge fall

Kunnskapsdokumentet

Oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne er for Ski kommune samlet i Kunnskapsdokumentet. Kunnskapsdokumentet brukes som grunnlag av politikere og planleggere for å drøfte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen i kommunen. Det arbeides nå i 2017 med et nytt dokument i samarbeid med Oppegård kommune.
Les hele Kunnskapsdomumentet her

Folkehelseprofilen 2017 viser at Ski kommune har gjennomgående gode skår på områdene levekår, miljø, skole og levevaner, men har visse utfordringer på området for helse og sykdom sammenlignet med fylkes- og landstall. Det er viktig å være klar over at landsnivået på de ulike indikatorene ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå, og innebærer en viktig helseutfordring for kommunen selv med gode score.

Lokalt skadeforebyggende arbeid - Ski et "Trygt lokalsamfunn"

Ski kommune er godkjent som "Trygge lokalsamfunn" som er den norske modellen av "Safe community" (WHO). Det forplikter kommunen til å arbeide systematisk og målrettet med forebygging av skader og ulykker og utvikling av trygge og gode oppvekstmiljøer. Trygge lokalsamfunn forvaltes av Skadeforebyggende forum.

Logo til Trygge lokalsamfunnÅrsrapporter Trygge lokalsamfunn

2016   2015     2014

 Mer informasjon om Safe Community

Ski kommune er godkjent og har vært medlem av det internasjonale nettverket for " Safe community" siden 2002, med re-godkjenning i 2010 og 2016.
Klikk på vedleggende for mer informasjon.

Internasjonal søknad 2016 . Vedlegg 1:Safety week 0-100 years  Vedlegg  2: Fire prevention for vulnerable group 

Vedlegg 3: Ski injuries and accidents

Internasjonal godkjenning 2016.   

 

Trafikksikkerhetsarbeid

Trafikksikkerhet er en del av Ski kommune sine satsingsområder. Virksomhet Kommunalteknikk har hovedansvaret for kommunal trafikksikkerhetsplan. Planen er en del av det skadeforebyggende folkehelsearbeidet, hvor et av målene er at kommunen oppfyller kriteriene for Trafikksikker kommune. Dette gjelder også for sin opprettholdelse av godkjenning som Trygge lokalsamfunn.

I 2016 ble Ski kommune kåret til "Årets trafikksikkerhetskommune" av Samferdselsdepartementet. Prisen blir gitt til en kommune som utmerker seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Pressemelding med begrunnelse for valg av Ski kommune

Trafikksikker kommune
Foto: Steinar Svensbakken

Helsestasjonen, barnehagene og skolene er viktige arenaer for trafikkopplæring.

Sikkerhetsuka 2017

Som en del av det langsiktige og systematiske forebyggende arbeidet i Ski kommune, arrangeres Sikkerhetsuka 0 - 100 år hvert år. Sikkerhetsuka:  

 • Setter fokus på sikkerhet og trygghet generelt i Ski kommune
 • Setter fokus på sikkerhet for utvalgte grupper med spesielle behov
 • Setter i gang refleksjon om sikkerhet hos individer og grupper
 • Mål om at sikkerhetsuka settes inn i en større samfunnsmessig sammenheng

I 2017 arrangeres Sikkerhetsuka mellom 15. og 22. september (uke 38). Sikkerhetsuka har utviklet seg større for hvert år, og flere av arrangementene foregår på andre tidspunkt enn denne uka. I løpet av høstperioden vil både småbarnsforeldre, elevene i 8.trinn på ungdomsskolene, voksne med minoritetsbakgrunn, innvandrere, flyktninger og eldre lære om sikkerhet.

I tilknytning til Sikkerhetsuka er det også utstilling i fojaeen på Rådhuset. Alle er hjertelig velkommen til å ta en titt innom Rådhusplassen og Rådhuset i uke 38. I år skal utstillingen i hovedsak bestå av Risikorydding - en nasjonal kampanje for å forebygge skader og ulykker i nærmiljøet. 
Risikorydding.no Klikk på denne grønne knappen for mange praktiske tips og sjekklister eller følg Risikorydding på Facebook.

Sikkerhetsuka for ungdom og voksne minoritetselever

Alle 8.-trinnselevene på ungdomsskolene, minoritetsspråklige elever ved Follo kvalifiseringssenter og opplæringstilbudet ved Grunnskoleavdelingen for voksne vil i løpet av denne uken få undervisning i Ski rådhus og på rådhusplassen. De vil få undervisning og praktisk øvelse i førstehjelp av kommunelegene, lære om trafikksikkerhet av politiet, og brannvern/slukking av brannvesenet. Det vil være fokus på rus både i forhold til trafikk og brann.

Elevene vil etter Sikkerhetsuka delta i trekningen av en mange individuelle premier samt en hovedpremie etter å ha svart på spørsmål relatert til det de har lært. Premien gir opplevelse og fordypning i temaer fra Sikkerhetsuka, og er en dag på brannstasjonen i samarbeid med brannvesen og politi.

Sikkerhetsuka for eldre

Sikkerhetsuka for eldre består av flere frittstående arrangementer gjennom året, mer informasjon kommer:

 • Kjørekurs 65+ to ganger i året. Neste kurs i perioden 20. - 29. september 2017
 • Turdagen «Stien for alle» tirsdag 12. september
 • Seniormesse på Ski bibliotek, onsdag 20. september
 • Sikkerhetsdagen for eldre « Nå tennes tusen julelys», 17. november 2017

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Ansvar for miljørette helsevern ligger hos Kommuneoverlegen.
Geir Korsmo, e-postadresse: geirjentoft.korsmo@ski.kommune.no

I Ski kommune er arbeidsområder blant annet barns miljø i skoler og barnehager, inneklima, røyking, skadedyrbekjempelse, dyrehold, støy, luftforurensing, radon, vannkvalitet, bassengbad, badevann, legionella, stråling, forurenset grunn og ulykkesforebygging.

Forskrift om miljørettet helsevern

Drikkevann

Ski kommune forsynes med drikkevann fra Oslo VAV. Vannet har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre det meldes om noe annet. Vannkvaliteten i Ski kommune overvåkes kontinuerlig av Kommunalteknikk. Her ser du resultatene av drikkevannsmålinger.

Virksomheten Kommunalteknikk har ansvar for drikkevannet. Hvis du har spørsmål om drikkevannet ring telefon: 64 87 85 94 eller vakttelefon: 64 87 12 66 fra 15:00 til 08:00.

Smittevern

Forebyggende enhet i Familiens hus har ansvar for kommunens smittevern. En lege og en helsesøster har ansvar for smittevernet. Tilbudet er lokalisert på Langhus helsestasjon. Gamle Vevelstadvei 34 Tlf.nr.: 64 91 83 40

Hva smittevern omfatter i Ski kan du lese her. 

Reisevaksinasjon utføres av Vaksinasjonskontoret for Follo. Se mer her.

Radonmåling

Statens strålevern gjennomførte vinteren 2000/2001 en kartlegging av radon i inneluft i Ski kommune. Rapporten viser at deler av Ski har et radonproblem. Det er høy sannsylighet for forhøyde radonverdier i Langhus, Kråkstad og Skotbu. Området nord for Langhus, sør for Ski og sørøst for Kråkstad har en middels høy sannsynlighet for forhøyde radonverdier. I disse områdene anbefales radonmåling i boliger.

Universell utforming

Det er opprettet en ressursgruppe for universell utforming (UU) i Ski kommune. Bakgrunnen for denne gruppen er Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet, med mål om at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Informasjon om universell utforming og ressursgruppe for universell utforming

Barn og unge

Ski kommune ønsker å involvere barn i planlegging og utviklingen av Ski kommune og er pilotkommune for barnetråkk.

Høsten 2014 deltok alle 6. klassinger og 8. klassinger i registreringen av Barnetråkk. Dette pågår også i 2017. Informasjon fra registreringen brukes i kommunens planarbeid.

Nettverk og kompetanse

For å utveksle erfaring og kunnskap med andre kommuner, deltar Ski i regionalt partnerskap for folkehelse. Partnerskapet jobber med utvikling av folkehelseprogram, forankring i plan- og styringsverktøy, samarbeid med frivillig sektor og næringsliv m.fl.   
Partnerskap for folkehelse i Akershus 


Publisert: 13.10.2015 09:46
Sist endret: 13.07.2017 12:41
Folkehelse

Besøksadresse:

Idrettsveien 8
1400 Ski