Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Folkehelse og miljørettet helsevern

Aktuelt

 Kjøreopplæringskurs 65+ pågår mellom 22. til 31. mars for å sikre trygge og dyktige eldre sjåfører i trafikken.

Kontaktpersoner

Sissel Ørstavik Aase - folkehelsekonsulent

Tlf. 902 12 181
E-post: SisselOrstavik.Aase@ski.kommune.no

Liv Marit Bølset - folkehelserådgiver

Tlf. 971 28 452
E-post: LivMarit.Bolset@ski.kommune.no

Rannveig Renolen - Avdelingsleder Folkehelse og Friskliv

Tlf. 467 49 467
E-post: Rannveig.Renolen@ski.kommune.no

Folkehelsearbeidet i Ski kommune

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å: 

 • Fremme befolkningens helse og trivsel
 • Redusere risiko for sykdom og skade
 • Utjevne sosiale helseforskjeller  

Bare 10 % av folks helseproblemer kan helsetjenesten selv gjøre noe med. De resterende 90 % må løses utenfor helsetjenesten. Helse skapes der vi lever og bor – i hvordan kommunen fysisk utformes, i barnehagen, på skolen, på jobb, i familien og lokalmiljøet.

Hva påvirker helse
Sosial model på helse – Dahlgren og Whitehead (1991)

Folkehelsearbeidet i Ski kommune

Ski kommune har lenge jobbet systematisk med folkehelse. Godt folkehelsearbeid kan bare gjennomføres når man tar et felles ansvar, kommunen, innbyggere, frivillige aktører og næringslivet må jobbe sammen.

Komuneplanen for 2011-2022 sier at folkehelseperspektivet, universiell utforming og samfunnssikkerhet skal legges til grunn for all samfunnsplanlegging.

 • Følge opp nasjonale og regionale føringer for folkehelsearbeidet.
 • Opprettholde sin godkjenning som trygt lokalsamfunn
 • Kommune med et rikt kulturliv og et godt tilbud innen idrett og friluftliv.
 • Bevare og etablere bolignære grønne områder for aktivitet og rekreasjon.
 • Pådriver for at prinsippene for universiell utforming brukes i utformingen av våre lokalsamfunn.
 • Oppfylle krav i sivilbeskyttelsesloven.

Kommunens satsningsområder 2016/2017

Det er utarbeidet en Trygghetsprofil for Ski kommune. I tilknytning til denne har kommunestyret vedtatt 5 satningsområder for perioden 2016-2017:

1. Vold i nære relasjoner

2. Trafikksikkerhet

3.  Universell utforming

4. Struktur i arbeidet med helsekonsekvensutredninger

5. Forebygge fall

Kunnskapsdokumentet

Oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne er for Ski kommune samlet i Kunnskapsdokumentet. Kunnskapsdokumentet brukes som grunnlag av politikere og planleggere for å drøfte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen i Ski kommune. Det arbeides nå i 2017 med et nytt dokument og et samarbeid med Oppegård kommune.
Les hele Kunnskapsdomumentet her

Kunnskapsdokumentet omfatter opplysninger om og vurderinger av:
1. Befolkningssammensetning 2. Oppvekst- og levekårsforhold 3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 4. Skader og ulykker 5. Helserelatert atferd 6. Helsetilstand

Folkehelseprofilen 2017 viser at kommunen har gjennomgående gode skår på områdene levekår, miljø, skole og levevaner, men har visse utfordringer på området for helse og sykdom sammenlignet med fylkes- og landstall. Det er viktig å være klar over at landsnivået på de ulike indikatorene ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå, og innebærer en viktig helseutfordring for kommunen selv med gode score.

 

Lokalt skadeforebyggende arbeid - Trygge lokalsamfunn

Ski kommune er godkjent og har vært medlem av det internasjonale nettverket for " Safe community" siden 2002. Kommunen har forpliktet seg til å arbeide langsiktig, systematisk og tverrfaglig med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer og forebygge skader og ulykker. Ski kommune er re-godkjent i 2010 og i 2016.

Internasjonal søknad 2016 . Vedlegg 1:Safety week 0-100 years  Vedlegg  2: Fire prevention for vulnerable group 

Vedlegg 3: Ski injuries and accidents

Internasjonal godkjenning 2016.   

Selvom kommunen har internasjonal sertifisering, jobber den etter den norske modellen "Trygge lokalsamfunn". 
Den nasjonale ordningen for Trygge lokalsamfunn er utviklet og forvaltes av Skadeforebyggende forum

Ulykker og skader er en stor folkehelseutfordring og fall er den hyppigste ulykkestypen hos eldre. Hvert år rammes omlag 50 personer i Ski kommune av hoftebrudd. Fallforebygging er en viktig del av kommunens satsingsområder. Høsten 2014 ble det laget en fallfarebyggende rapport, behandlet i Kommunestyret mars 2015.

Logo til Trygge lokalsamfunn

Årsrapporter

2015    vedlegg 1   2014

 

Trafikksikkerhetsarbeid

Trafikksikkerhet er en del av Ski kommune sine satsingsområder. Virksomhet Kommunalteknikk har hovedansvaret for kommunal trafikksikkerhetsplan. Planen er en del av det skadeforebyggende arbeidet, hvor et av målene er at kommunen oppfyller kriteriene for Trafikksikker kommune.  Dette gjelder også for sin opprettholdelse av godkjenning som Trygge lokalsamfunn.

I 2016 ble Ski kommune kåret til "Årets trafikksikkerhetskommune" av Samferdselsdepartementet. Prisen blir gitt til en kommune som utmerker seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Pressemelding med begrunnelse for valg av Ski kommune

Trafikksikker kommune
Foto: Steinar Svensbakken

Helsestasjonen, barnehagene og skolene er arenaer for trafikkopplæring.

Sikkerhetsuka 2017

I Ski er det langsiktige og systematiske sikkerhetsarbeidet organisert gjennom Sikkerhetsuka 0-100 år som arrangeres hvert år.

 • Setter fokus på sikkerhet og trygghet generelt i Ski kommune
 • Setter fokus på sikkerhet for utvalgt grupper med spesielle behov
 • Setter i gang refleksjon om sikkerhet hos individer og grupper
 • Mål om at sikkerhetsuka settes inn i en større samfunnsmessig sammenheng

I 2017 arrangeres Sikkerhetsuka mellom 15. og 22. september (uke 38). Sikkerhetsuka har utviklet seg større for hvert år, og flere av arrangementene foregår på andre tidspunkt enn denne uka. I løpet av denne perioden vil både småbarnsforeldre, elevene i 8.trinn på ungdomsskolene, voksne med minoritetsbakgrunn, innvandrere, flyktninger og eldre lære om sikkerhet.

I tilknytning til Sikkerhetsuka er det flere utstillinger, blant annet en sykkelhjelm- og refleksutstilling. Innbyggerne i Ski er hjertelig velkommen til å ta en titt innom Rådhusplassen og Rådhuset denne uken.

Sikkerhetsuka for ungdom og voksne minoritetselever

Alle 8.-trinnselevene på ungdomsskolene, minoritetsspråklige elever ved Follo kvalifiseringssenter og opplæringstilbudet ved Grunnskoleavdelingen for voksne vil i løpet av denne uken få undervisning i Ski rådhus og på rådhusplassen. De vil få undervisning og praktisk øvelse i førstehjelp av kommunelegene, lære om trafikksikkerhet av politiet, og brannvern/slukking av brannvesenet. Det vil være fokus på rus både i forhold til trafikk og brann.

Elevene vil etter Sikkerhetsuka delta i trekningen av en hovedpremie etter å ha svart på spørsmål relatert til det de har lært. Premien gir opplevelse og fordypning i temaer fra Sikkerhetsuka, og er en dag på brannstasjonen i samarbeid med de ulike etatene. I tillegg vil det bli delt ut mange fine individuelle premier.

Sikkerhetsuka for eldre

Sikkerhetsuka for eldre består av flere frittstående arrangementer gjennom året:

 • Kjørekurs 65+: 22-24 mars og 29-31 mars 2017
 • Turdagen «Stien for alle»
 • Seniormesse på Ski bibliotek
 • Sikkerhetsdagen for eldre « Nå tennes tusen julelys», november 2017

Risikorydding

Risikorydding er en nasjonal kampanje for å mobilisere til felles  innsats for å redusere faren for ulykker som medfører personskader. Prosjektet legger til rette for grupper og enkeltpersoner som vil ta tak og starte en dugnad der de bor. Riskorydding skal bidra til å forhindre ulykker og personskader ved å fremme forebygging i nærmiljøet. Kampanjen retter seg mot alle som ønsker å bidra til å gjøre hverdagen tryggere, enten det er i kommunen eller bydelen, i borettslaget, idrettslaget eller nabolaget – eller hjemme i egen familie, i egen bolig.

 Dette kan du gjøre for å forhindre brann i eget hjem

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Ansvar for miljørette helsevern ligger hos Kommuneoverlegen.
Geir Korsmo, e-postadresse: geir.korsmo@ski.kommune.no

I Ski kommune er arbeidsområder blant annet barns miljø i skoler og barnehager, inneklima, røyking, skadedyrbekjempelse, dyrehold, støy, luftforurensing, radon, vannkvalitet, bassengbad, badevann, legionella, stråling, forurenset grunn og ulykkesforebygging.

Forskrift om miljørettet helsevern

Drikkevann

Ski kommune forsynes med drikkevann fra Oslo VAV. Vannet har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre det meldes om noe annet. Vannkvaliteten i Ski kommune overvåkes kontinuerlig av Kommunalteknikk. Her ser du resultatene av drikkevannsmålinger.

Virksomheten Kommunalteknikk har ansvar for drikkevannet. Hvis du har spørsmål om drikkevannet ring telefon: 64 87 85 94 eller vakttelefon: 64 87 12 66 fra 15:00 til 08:00.

Smittevern

Forebyggende enhet i Familiens hus har ansvar for kommunens smittevern. En lege og en helsesøster har ansvar for smittevernet. Tilbudet er lokalisert på Langhus helsestasjon. Gamle Vevelstadvei 34 Tlf.nr.: 64 91 83 40

Hva smittevern omfatter i Ski kan du lese her. 

Reisevaksinasjon utføres av Vaksinasjonskontoret for Follo. Se mer her.

Radonmåling

Statens strålevern gjennomførte vinteren 2000/2001 en kartlegging av radon i inneluft i Ski kommune. Rapporten viser at deler av Ski har et radonproblem. Det er høy sannsylighet for forhøyde radonverdier i Langhus, Kråkstad og Skotbu. Området nord for Langhus, sør for Ski og sørøst for Kråkstad har en middels høy sannsynlighet for forhøyde radonverdier. I disse områdene anbefales radonmåling i boliger.

Universell utforming

Det er opprettet en ressursgruppe for universell utforming (UU) i Ski kommune. Bakgrunnen for denne gruppen er Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet, med mål om at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Informasjon om universell utforming og ressursgruppe for universell utforming

Barn og unge

Ski kommune ønsker å involvere barn i planlegging og utviklingen av Ski kommune og er pilotkommune for barnetråkk.

Høsten 2014 deltok alle 6. klassinger og 8. klassinger i registreringen av Barnetråkk. Dette pågår også i 2017. Informasjon fra registreringen brukes i kommunens planarbeid.

Nettverk og kompetanse

For å utveksle erfaring og kunnskap med andre kommuner, deltar Ski i regionalt partnerskap for folkehelse. Partnerskapet jobber med utvikling av folkehelseprogram, forankring i plan- og styringsverktøy, samarbeid med frivillig sektor og næringsliv m.fl.   
Partnerskap for folkehelse i Akershus 


Publisert: 13.10.2015 09:46
Sist endret: 06.03.2017 10:46
Folkehelse

Besøksadresse:

Idrettsveien 8
1400 Ski