Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Viltforvaltning, jakt og viltpåkjørsel

Viltforvaltningen

Viltforvaltningen i Ski utøves i henhold til Viltloven, forskrifter og kommunale vedtak. Sekretariat for viltforvaltningen ligger i virksomhet kultur og fritid.

Politisk myndighet er lagt til Utvalg for teknikk og miljø (TM). Se mer om organisering, rollefordeling, statistikk, målsettinger med mer i vedlagte årsberetninger. Statistikk for jakt og fallvilt er oppdatert i hjorteviltregistret.

Viltforvaltningen i Ski – en oversikt:

Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven) - her finner du også tidene for når du kan jakte på de ulike jaktbare artene

Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Ski

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Vestby, Ski, Ås m.fl.

Hjorteviltforskriften

Hjorteviltregistret (statistikk jakt og fallvilt)

Follokart (viltkart)

En oversikt over viltforvaltningen i Ski.

Årsberetning 2017 - Viltforvaltningen i Ski

Viltpåkjørsel

Påkjørt vilt eller skadde dyr og fugler meldes til politiet på telefon 02 800.

Hvordan blir jeg jeger?

Da må du først bestå jegerprøven. Ski jeger- og fiskeforening arrangerer åtte jegerprøvekurs hvert år.

Les mer på Ski JFFs nettsider.

Jeger- og fiskeforeningene anbefaler ferske jegere som har bestått jegerprøven å øve mye på skytebanen før de begynner å jakte, for å unngå å skadeskyte vilt.

Alle som ønsker å drive med jakt eller fangst i Norge, må i tillegg betale jegeravgift. 

I etterkant av jakta sender du inn rapporteringsskjema over jakt- og fangstutbyttet til Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Les mer på Miljødirektoratets nettside.

Hvor kan jeg jakte?

Spørsmål og eventuell søknad om jakt sender du direkte til jaktrettshaver. Jaktretten tilhører grunneier dersom ikke annet er bestemt. Jaktrettshaver kan søke kommunen om å få godkjent sin eiendom som vald. For å kunne jakte på en annens grunn må du gjøre en avtale med grunneier.

Når kan jeg jakte?

Lov om jakt og fangst av vilt beskriver jakt- og fangsttider for de ulike jaktbare artene.

Faglige spørsmål om vilt

Faglige spørsmål om vilt kan rettes skriftlig eller muntlig til Ski kommune, Viltforvaltningen. Send epost til postmottak@ski.kommune.no eller ring Servicetorget på telefon 64 87 87 00 og be om å bli satt over til Viltforvaltningen.

Store rovdyr

Melding om eller spørsmål om de store rovdyrene ulv, bjørn og gaupe kan rettes til Statens Naturoppsyn.

For jaktrettshavere

Søknad om godkjenning eller endring av vald, minsteareal, fellingskvote, forvaltningsplan etc. sendes Ski kommune, Viltforvaltningen. Det er ofte egne søknadsskjemaer for dette. Du finner skjemaer på Miljødirektoratets nettside.

Søknadsfrister
1. april: Melding til kommunen om eventuelle endringer i valdet
1. mars: Forslag om endring av minsteareal sendes kommunen
15. mai: Søknad om godkjenning av vald sendes kommunen
1. mai: Søknad om godkjenning av bestandsplanområde elg

Saksbehandling
Skriftlig søknaden sendes Ski kommune. Kommunen (TM) fatter vedtak senest 15. juni, og meddeler jaktrettshaverne snarlig om vedtaket. Vanlig saksbehandlingstid er tre uker. Hvis saken tar lengre tid vil det bli orientert skriftlig om dette.

Klage
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klage sendes Ski kommune.

Flott rådyrbukk fra Ski-skogeneBevergnag Gjersenga 2015


Publisert: 16.11.2015 12:28
Sist endret: 06.07.2018 07:29