Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunedelplan for kultur 2018-2030

Utvalg for oppvekst og kultur vedtok 14.09.2016 å starte opp arbeidet med rullering av kulturplanen "Kultur for alle". Denne planen er et styringsverktøy for å kartlegge og synliggjøre framtidig behov i Ski kommune.

Vedtatt plan

Planen ble vedtatt i desember 2017 og kan lastes ned ved å klikke på den blå knappen under.

Kommunedelplan for kultur

Fokusområder

I planprogrammet er det beskrevet 8 fokusområder:

 • Barn og unge
  • Hvilke aktører kan sørge for gode kulturaktiviteter for barn og unge i Ski og hva skal kommunens rolle være?
 • Frivillighet
  • Lag og foreningers dugnadsarbeid er viktig i en kommune. Hvordan kan kommunen legge til rette for gode arbeidsvilkår?
 • Immateriell kulturarv
  • Språk, utøvende kunst, sosiale skikker, tradisjonelle håndverksferdigheter, ritualer, kunnskap og ferdigheter knyttet til naturen er eksempler på immateriell kulturarv (UNESCO). Hvordan skal vi ivareta dette i Ski kommune?
 • By- og bygdeutvikling
  • Ski er en kommune i stor utvikling. Hva skal kulturens rolle være i denne utviklingen? Hva betyr kultur for nye og gamle innbyggere?
 • Kultur og næring
  • I Ski lever det flere profesjonelle kunstnere og det er et rikt næringsliv for øvrig. Hvordan skal kommunen ivareta dette og inspirere til kreative næringer for et rikt by- og bygdeliv?
 • Integrering og mangfold
  • Ski har i likhet med andre kommuner fått et rikt tilskudd av nye innbyggere med en annen kulturell bagasje. Hva kan kulturens rolle være i arbeidet med å ivareta deres identitet og integrere dem i vår eksisterende kultur?
 • Internasjonalt samarbeid
  • Ski har flere vennskapskommuner. Kan vi lære noe av andre lands satsning på kultur? Hvordan skal dette samarbeidet settes i system?
 • Arrangementer og aktiviteter - en aktiv by
  • Ski blir av og til omtalt som en «soveby». Hva kan kulturens rolle være i arbeidet for å motvirke at det skal bli sånn?

Under et åpent folkemøte i oktober kom det et muntlig innspill om å få inn et fokusområde som ivaretar de eldre i kommunen. Det er derfor tatt inn et niende fokusområde som heter "kultur og helse". De eldre som målgruppe bør ivaretas i de fleste fokusområdene, men det er aktuelt at de eldre som får ulike typer funksjonshemminger på grunn av alder trenger egne tilrettelagte kulturtilbud som kommer dit de er. I dette fokusområdet er det også aktuelt å ivareta andre grupper som trenger tilrettelagte kulturtilbud som for eksempel musikkterapi eller kunstterapi.

Struktur

Planen får en tekstdel som beskriver de ulike områdene og elementer som gjelder hele kulturfeltet. For hvert fokusområde er det satt opp noen langstidsmål som skal nås innen 2030. Som del 2 kommer det en tiltaksdel der konkrete tiltak blir satt opp for å bidra til å nå målene i tekstdelen. Tiltaksdelen skal rulleres jevnlig og minst hvert 4. år. Denne delen av planen kan hjelpe  

Hva er egentlig kultur? Hvem er den til for?

Kulturlivet kan beskrives som et eget praksisfelt i samfunnet som går på tvers av skiller mellom offentlig, frivillig og privat sektor. Kulturlivet forutsetter kommunikasjon, sosial samhandling og arenaer eller møtesteder. Å delta i kulturlivet handler ikke bare om å spille et instrument, synge i kor eller å organisere et kulturarrangement, det handler også om å være en del av kunst- og kulturpublikummet. Å gå på konsert, teater eller museum, å lytte til et musikkalbum, å lese en bok – alle disse aktivitetene inngår i utvekslingen av ideer, verdier og følelser som kulturlivet består av (NOU: 2013 s 61)

Alle har glede av kultur - i en eller annen form. Kommunedelplan for kultur er derfor en plan som dreier seg om alle innbyggere uansett alder, bosted og interesser ellers. Det er til og med lovpålagt at kommunen skal legge til rette for at alle innbyggere kan få glede av gode kulturopplevelser. Om du er interessert kan du lese kulturlova som regulerer dette.

Kultur er bra for helsen

Visste du at kultur også er bra for helsen? Dette forskes det mye på, og en del ting er dokumentert. Blant annet viser det seg at alle som konsumerer kultur i en eller annen form opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre forekomster av angst og depresjon sammenlignet med folk som ikke er så opptatt av kultur. Aller best effekt har de som er aktivt utøvende i kulturlivet, men også å være publikum har god effekt.

Det er til og med dokumentert at å lære nye dansetrinn kan motvirke demens!

Du kan lese mer om forskning på kultur og helse på disse sidene:

http://www.med.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/kultur.html

http://forskning.no/forebyggende-helse-samfunnsmedisin-fritid/2011/05/bedre-helse-med-kultur

http://kulturoghelse.no

Ting noen kanskje lurer på

Er det områder planen ikke dekker?

Planen dekker ikke idrett og friluftsliv. Dette har sin egen plan. Det er ikke lett å trekke grensene, så om du er usikker, kan man spørre.

Hvordan blir planen i forhold til kommunereformen?

Planen er bestilt av politikerne i Ski kommune og skrives for Ski. Samtidig skrives den slik at den lett kan rulleres i neste kommunevalgperiode som for vår del blir for Nordre Follo kommune. Slike planer skal uansett rulleres etter fire år og da skal det være lett å tilpasse den til en ny kommuneplan og en stor kommune.


Publisert: 26.09.2016 08:52
Sist endret: 22.11.2018 08:47