Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Varsel om oppstart av planarbeid for Vestveien 13 m.fl. i Ski Vest

Frist for innspill er 13.07.2018.

I samsvar med Plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av planarbeider for eiendommene gnr. 136, bnr.192, 213, 247, 248 og 446 i Ski kommune.

Vestveien 13 m.fl.

Planområde

Ski kommune ved Virksomhet eiendom ønsker å detaljregulere kommunens felter innenfor gjeldende områderegulering for Ski Vest. Hovedformål er undervisningsformål (ungdomsskole) og grønnstruktur (friområde). Planområdet er vist med tykk, stiplet linje på vedlagt kartskisse.

Formål og utnyttelse

Det skal legges til rette for bygging av en ungdomsskole i områdereguleringens felt T/G2. Skolen skal ha kapasitet for opptil 630 elever, og skal også ha en flerbrukshall for sambruk mellom skolen, idretten og foreninger. Planforslaget skal også sikre gode, offentlig tilgjengelige uteoppholds- og aktivitetsarealer i tilknytning til skolen.

Friområder mellom eksisterende Finstad skole, den nye ungdomsskolen og ny boligbebyggelse rundt Magasinleiren, samt turdraget langs Finstadbekken skal sikres som grønnstruktur for offentlig bruk, og planarbeidet skal avklare arealbruk og prinsipper for utforming.

Kjøreatkomst til ny ungdomsskole vil være fra ny vei V2 nord for skolen. Veien er sikret i områdereguleringen for Ski vest.

Formål og utnyttelse er i tråd med føringene i gjeldende områderegulering for Ski Vest, som ble endelig vedtatt 03.02.2016.

Kabling av høyspenttrasé

Høyspentledninger øst for Finstad trafo skal graves ned. Traseen for høyspentkabler i grunnen vurderes nærmere i en egen prosess.

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert mot kapittel 2 i Forskrift om konsekvensutredninger, og det er konkludert med at det ikke vil være behov for å utarbeide konsekvensutredning eller planprogram.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet

Reguleringsplanen utarbeides av Enerhaugen arkitektkontor for Ski kommune Virksomhet eiendom. Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan stilles til Enerhaugen arkitektkontor, v/Lena Johansson, Postboks 6645 Rodeløkka, 0502 Oslo, e-post: l.johansson@enerhaugen.com, tlf. 940 91 685.

Frist for innspill er 13.07.2018

Lenke til planinnsyn

Planinnsyn plan-ID 201804


Publisert: 13.06.2018 09:35
Sist endret: 13.06.2018 09:45