Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Varsel om oppstart av detaljregulering for svømmehall på Langhus

Frist for merknader 01.02.2018

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles det herved om at Ski kommune igangsetter arbeid med detaljregulering for Langhus Svømmehall (Gnr. 107, bnr. 1, 247 samt 154/6), del av Vevelstadveien.

Foreløpig planavgrensning fremgår av kartet. Den kan bli innskrenket når konkret forslag til reguleringsplan foreligger.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny svømmehall på Langhus på del av eiendommene gnr. 107 bnr. 1 og gnr 107 bnr 247 samt del av gnr 107 bnr 1148. Kjøreatkomsten til svømmehallen vurderes fra Vevelstadveien og / eller Gamle Vevelstadveien. I tillegg skal det vurderes samordning med kjøreatkomsten til potensielt utbyggingsområde sør for Idrettsparken (feltene IA1, IA1/T1 og IA/BB1, IA/BB/T1 og IA/BB/T2 i områdeplanen for Langhus). Det skal også vurderes felles parkeringsanlegg for både fremtidig sentrumsområde ved Vevelstad stasjon og Idrettsparken inkludert ny svømmehall. Varslet område omfatter også gnr 107 bnr 795. Dette området medtas for å vurdere arealet nord for dagens p-plass under ett.

Eiendommen gnr. 107 bnr. 1 og gnr 107 bnr 247 er regulert til kombinert bebyggelse idrett / tjenesteyting, anleggsformål, gang-/sykkelveg og idrettsanlegg. Vevelstadveien er regulert til offentlig veiformål.

Reguleringen vurderes ikke å være omfattet av §§ 2-4 i forskrift om konsekvensutredninger. (29 daa)

 

Spørsmål til planarbeidet rettes til:

Ski kommune, v/Henrik Madsen, prosjektleder
Virksomhet eiendom - prosjektavdelingen
Telefon: 64 87 87 00
E-post: henrik.madsen@ski.kommune.no

 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet skal sendes til:

Sweco Norge AS v/Ellen Flatøy, Jernbaneveien 5-7, 1400 Ski, E-post: ellen.flatoy@sweco.no

innen 01.02.2018.

 

Vedlegg

Foreløpig planavgrensning

Lenke til planinnsyn


Publisert: 11.12.2017 12:03
Sist endret: 11.12.2017 12:08
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css