Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERINGSARBEID OG FORHANDLING OM UTBYGGINGSAVTALE FOR FELT BB2 OG BB3 I SKI VEST

Frist for bemerkninger: 11.12.2017

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, gjøres det herved kjent at det er startet arbeid med detaljregulering for del av Magasinleiren – gnr. 136 bnr. 1, gnr. 136 bnr. 213 og gnr. 136 bnr. 235, i Ski kommune.

Planavgrensning er vist med stiplet linje på vedlagt kartutsnitt. Planområdet inngår i fastsatt områderegulering for Ski Vest. Områdereguleringen gir føringer for utredningskrav, formål og utnyttelse som skal følges opp i detaljreguleringen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger med variert størrelse og gode uteoppholdsarealer. Kjøreatkomst til ny bebyggelse vil være fra ny vei fra rundkjøring i Vestveien.

Planarbeidet vil særlig belyse ny bebyggelses volum, plassering på tomten og forhold til eksisterende og fredet bebyggelse, samt til friområder.

Det er utarbeidet konsekvensutredning for områderegulering for Ski Vest, som er dekkende for foreliggende detaljregulering, forutsatt at føringer i områdereguleringen følges opp.

Det varsles også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det samme planområdet, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4. Utbyggingsavtalen vil sikre opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur og offentlig tilgjengelige byrom.

Planforslaget utarbeides for Solon Eiendom AS av IN´BY AS og Code arkitektur.

Det bes om at eventuelle bemerkninger gjøres kort, eventuelt at det lages et sammendrag på en side egnet for trykking. Frist for bemerkninger er 11.12.2017. Bemerkningene bes sendt til:

IN´BY AS, v/ Lena Johansson, Grubbegata 14, 0179 Oslo eller til lj@inby.no.

Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg i fortsatt saksgang. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Vedlegg

Foreløpig planavgrensning

 

Lenke til planinnsyn


Publisert: 14.11.2017 16:48
Sist endret: 14.11.2017 16:57
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css