Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Lokal forskrift for jakt og fangst av bever

Frist for å komme med innspill til høringen er 15.05.2018.

Utvalg for teknikk og miljø i Ski kommune vedtatt å legge ut på høring forslag til lokal forskrift om forvaltning av bever i Ski kommune. Bakgrunnen for saken er at det den 15. mai 2017 trådte en ny sentral forskrift om forvaltning av bever i kraft. I forskriftene framgår det at kommunene må utarbeide målsetninger og lokal forskrift om forvaltning av bever.

Bever skal nå forvaltes mer på linje med annet småvilt. Blant endringene er at kommunen ikke lenger skal godkjenne vald for jakt på bever eller tildele kvoter til enkeltvald.

Høringsfrist er satt til 15.mai 2018.

Merknader kan sendes på e-post til Ski kommune: postmottak@ski.kommune.no
eller per brev: Ski kommune, postboks 3010, 1402 Ski

Kontaktperson i Ski kommune:
Skogbestyrer Reidar Haugen (Mobil: 913 51 117 eller e-post reidar.haugen@ski.kommune.no)

Forslag til forskrift

§ 1:Formål
Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning, der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

§ 2: Åpning for jakt og fangst av bever
Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele Ski kommune i samsvar med kommunale målsetninger for forvaltning av bever i Ski kommune.

§ 3: Jakttid
Jakttiden følger den til enhver tid gjeldende jakttid som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider vedtatt med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9.

§ 4: Rapportering
Jaktrettshaver eller jeger som feller bever skal innen 10. mai innrapportere følgende opplysninger om felte dyr til kommunen: Navn, adresse og kontaktinformasjon til jeger, samt fellingssted og dato for hver bever som er felt.

§ 4: Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder bever i forskrift av 15. mai 2001 nr. 532 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Ski kommune, Akershus.

Les mer:
1. Samlet saksfremlegg sak 8/18 i Utvalg for teknikk og miljø av 13.03.2018
2. Nasjonal forskrift om åpning av beverjakt 
3. Målsetting for beverforvaltningen i Ski

 bevergnag


Publisert: 23.03.2018 10:21
Sist endret: 23.03.2018 14:24
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css