Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kunngjøring om vedtak - Nylenda, Sigtun, Skoro mfl

Ski kommune vil med dette kunngjøre vedtak fattet av Kartverket i navnesak 2017/328 –Langskog, Nylenda mfl. – Ski kommune.

For Ski kommune omfatter vedtaket skrivemåten av stedsnavnene:

Stedsnavn Type Vedtatt skrivemåte
Langen Innsjø Langen
Langebråten/ Langbråten/ Langbråtan Bruk 92/3 Langbråtan
Nylandet/ Nylenna/ Nylenda Bruk 110/6 Nylenda
Nylennaåsen/ Nylendeåsen Ås Nylendeåsen
Sigtun/ Sigton Gard 6 Sigtun
Sigtun/ Sigton Bruk 6/1 Sigtun
Sigtunholtet Bruk 6/37 Sigtunholtet
Sigtunskogen Slette Sigtunskogen
Sigtunmyra Myr Sigtunmyra
Skoro/ Skorhaug Gard 135 Skoro
Østre Skoro/ Østre Skorhaug Bruk 135/1 Østre Skoro
Vestre Skoro/ Vestre Skorhaug Bruk 135/2 og 3 Vestre Skoro
Skoroåsen/ Skorhaugåsen Ås Skoroåsen
Skoroåsen/ Skorhaugåsen Bruk 135/136 Skoroåsen

Her kan du lese Kartverkets vedtak i sin helhet.

Dersom Kartverkets vedtak blir stående uten at det blir påklaget, forventer de at kommunen vedtar samme skrivemåten i eventuelle adressenavn og adressetilleggsnavn der navnet blir brukt. Dette vil i så fall få konsekvenser for veiene Nylennaåsen, Skorhaugveien og Skorhaugstubben. Blir vedtaket stående må kommunen reise sak for å endre disse veinavnene til Nylendeåsen, Skoroveien og Skorostubben. Grunneierne i disse veiene har ikke klagerett etter lov om stadnamn. Finnes det en lokal organisasjon med særlig tilknytning til stadnavnet, for eksempel et veilag, har denne organisasjonen klagerett.

Navnet Skorhaug/Skorhaug V./Skorhaug Ø/Skorhaugvn. faller bort fra bruksnavnfeltet på bruk 135/52, 55, 56, 57, 60, 65, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 103, 104, 106 (Solset) og 111 i Ski kommune.

Lov om stadnamn

Kartverkets vedtak ble fattet 05.06.19. Det er lovteksten om stadnamn fra dette tidspunktet som gjelder for dette vedtaket og som det refereres til under. Referansene til paragrafene stemmer ikke overens med dagens lov om stadnamn som sist ble endret 01.07.19.

Bruksnavn

Etter lov om stadnamn har grunneieren rett til å fastsette skrivemåten av navn på eget bruk dersom han/hun kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn (på offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.), jf. § 6 andre ledd i lov om stadnamn. Dersom grunneieren ønsker en annen skrivemåte enn den Kartverket vedtar, kan han/hun sende krav om det til Kartverket og legge ved gyldig dokumentasjon. Hvis kravet godtas, er det fremdeles Kartverket som formelt sett vedtar skrivemåten.

Klage

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Det er:

a) Eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd

b) Eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom

c) Ein lokal organisasjon med særleg tilknytning til eit stadnamn

Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.


Publisert: 13.08.2019 07:08
Sist endret: 13.08.2019 08:15