Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Sanderveien - varsel om oppstart

Frist for merknader er 22. oktober 2018.

LINK arkitektur varsler på vegne av Sanderveien 18 AS om oppstart av reguleringsarbeid for Sanderveien i Ski kommune etter plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8. Arbeidet er vurdert i henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 3, vedlegg I og II. Det er vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning. Statens Vegvesen er grunneier og legger føringer for valgt veiløsning.

Formål med planarbeidet

I forbindelse med fortetting og utvikling av Ski sentrum, skal det legges til rette for å etablere gang- og sykkelfelt, samt vegetasjon på begge sider av Sanderveien. Det er tidligere varslet oppstart av planarbeid for nordre del av Sanderveien i forbindelse med reguleringsplan for Skolekvartalet. Det utarbeides nå i stedet to reguleringsplaner; en for Skolekvartalet og en egen reguleringsplan for veiarealet. Samtidig utvides planområdet for veien sørover, slik at hele Sanderveien reguleres fra krysset i Kirkeveien til krysset med Jernbaneveien.

Planområde

Planområdet omfatter areal som er regulert til veiformål i områderegulering for Ski sentrum, veikryss og areal på hver side av veiformålet, der bl.a. byggegrense for tilstøtende bebyggelse skal defineres. Kartutsnittet viser avgrensningen av planområdet, som er på om lag 68 daa.

Sanderveien

Merknader og innspill

Merknader og innspill sendes til LINK arkitektur AS v/ Camilla Mohr, Postboks 383, Sentrum N-0102 eller cam@linkarkitektur.no.

Frist for merknader er 22. oktober 2018.

Planinnsyn

Trykk her for å komme til planinnsyn for plan-ID 201805


Publisert: 20.09.2018 10:55
Sist endret: 20.09.2018 11:07