Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering Busterud Syd

Frist 29.01.2018

Det planlegges å endre enkelte felt fra eneboliger/tomannsboliger til boligblokker, samt å gjennomføre enkelte mindre endringer på plankartet, i samsvar med slik bl.a. vegene har blitt bygget. Frist for innsending av merknader er 29. januar 2018.

Plan og byggesaksutvalget har i møte 22.11.17 vedtatt å legge dette planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger nord i Ski kommune, vest for Langhusveien, og utgjør den sydligste del av reguleringsplanen for Busterud, vedtatt 25.1.06. I vest grenser planen til Dalsbekken og Ås grense, og i syd til eksisterende bebyggelse i Dalsveien.

Endringene begrunnes med et utfordrende terreng som egner seg dårlig for småhus.

Planen har et areal på ca. 40 dekar og det planlegges oppført 116 boenheter som vil føre til samlet økning i 32 boenheter for hele Busterud­feltet.

Forslaget i sin helhet kan sees i Ski rådhus og Ski bibliotek i tiden 11.12.17 – 29.1.18.

Nærmere informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til planavdelingen. Fullstendige opplysninger finnes også på kommunens hjemmeside under høringer og offentlig ettersyn.

Snarveg til planinnsyn

Eventuell skriftlige merknader sendes: Ski kommune, plan og byggesak, postboks 3010, 1402 Ski eller på e-post postmottak@ski.kommune.no innen 29.1.18.

Saksdokumenter:

0) Samlet saksframstilling.pdf

Vedlegg:

a) Oversiktskart Langhus.pdf

b) Forslag til reguleringsplan A4.pdf

c) Fotomontasje m feltnavn.pdf

d) Illustrasjoner.pdf

e) Planbeskrivelse.pdf

f) Arealregnskap.pdf

g) Forslag til bestemmelser.pdf

h) Oppstartsvarsel.pdf

i) Brev fra Akershus fylkeskommune.pdf

j) Brev fra Fylkesmannen.pdf

k) Brev fra Statens vegvesen.pdf

l) Brev fra Follo Ren.pdf

m) Merknad fra Lokal Agenda-21.pdf

n) Brev fra NVE.pdf

o) Merknad fra Kvakkestad.pdf

p) Innspill fra Klund.pdf

q) Brev fra naboer i Langhusvn 266-270.pdf

r) Innspill fra Bjørkavåg.pdf

s) Innspill fra Harangen.pdf

t) Avtale med naboer.pdf

u) ROS-analyse.pdf

 

 


Publisert: 08.12.2017 07:52
Sist endret: 11.01.2018 13:41
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css