Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Personlig assistanse, støttekontakt og avlastning

Personlig assistanse

Personlig assistanse gir praktisk og personlig hjelp til funksjonshemmede med behov for hjelp til å organisere dagliglivet, i og utenfor hjemmet.

Hver enkelt bruker får assistanse i sitt eget hjem etter gitte vedtak.

Enkelte har behov for assistanse noen timer daglig, andre 24 timer hver eneste dag. Assistentene har ulik bakgrunn, som bl.a. sykepleier, vernepleier, hjelpepleier, omsorgsarbeider, assistenter og studenter fra ulike høyskoler. Alle har til felles en spesiell og unik interesse for arbeidet sitt.

Personlig Assistanse har som overordnet mål å være en godt fungerende avdeling og arbeider med det mål at brukerne skal få best mulig tilrettelagt assistanse, hvor hverdagens rutiner og naturlig variasjon spiller en sentral rolle.

Kontaktinformasjon:

Vakttelefon: 482 40 835
Fellesmail: Personlig.assistanse@ski.kommune.no
Kontoradresse: Kirkeveien 45, 1400 Ski

Avdelingsleder:    Turid Persen                      Tlf. 984 46 183        
                                                                        Mail:  Turid.persen@ski.kommune.no

Fagleder:               Kristin Hangeland            Tlf: 954 42 024        
                                                                        Mail: Kristin.hangeland@ski.kommune.no

Fagsykepleier:      Heidi-Merete Mongstad   Tlf: 917 58 620      
                                                                       Mail: Heidi-merete.mongstad@ski.kommune.no

Koordinator:          Anders Børjesson            Tlf: 482 40 835      
                                                                       Mail: Anders.børjesson@ski.kommune.no

Avlastningsbolig

Avlastningsboligen gir tjenester til foreldre som har omsorg for barn med omfattende hjelpebehov.

Avlastningsboligen har som formål å hindre utmatting, forebygge slitasje, gi omsorgsgiver nødvendige og regelmessig fritid og ferie, samt mulighet for deltagelse i det vanlige samfunnsliv. Avlastningsboligen har døgndrift, der hvert enkelt barn har tilrettelagt sine antall døgn etter hva pårørende har behov for. Det er lagt opp til en fast ordning for hvert barn med faste dager/døgn i uka/måneden. Avlastningsboligen holder til i egen bolig i hagen v/Dagbo og er lagt opp til at det skal være mest mulig likt et vanlig hjem, der både barnas behov og de ansattes arbeidsmiljø er ivaretatt.

De som arbeider i Avlastningsboligen har ulik bakgrunn; vernepleier, hjelpepleier, barnevernspedag, barnepleier, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, assistenter og studenter fra ulike høyskoler. De har alle til felles at de har en spesiell og unik interesse for arbeidet med barna.

avlastningsboligen

 

Kontaktinformasjon


Vakttelefon: 957 36 439
Kontoradresse: Lysneveien 49, 1406 Ski

Avdelingsleder: Berit Lunde
Tlf. 984 46 183, E-post: Berit.Lunde@ski.kommune.no

Fagleder: Stine Johnsen
Tlf: 957 36 439, E-post: Stine.johnsen@ski.kommune.no

 

Støttekontakt

Formålet med tjenesten

 • Gi brukerne en meningsfylt fritid.

Hvem kan få tjenesten

 • Innbyggere i Ski kommune som er sosialt isolert, eller som ikke kan delta på fritidsaktiviteter pga. en funksjonshemming, psykisk lidelse eller av sosiale grunner.

Hva omfatter tjenesten

 • Sosial kontakt individuelt eller i gruppe
 • Ulike aktivitetsgrupper etter ønske og behov
 • Støtte til å oppsøke andre instanser samt ledsage til ulike aktiviteter
 • Bistå bruker i å bygge sosiale nettverk

Hva kan du forvente av tjenesteyterne

 • De ansatte møter deg med respekt
 • Vi har kompetanse innenfor virksomhetens arbeidsområde
 • Telefonhenvendelser blir besvart i løpet av påfølgende arbeidsdag
 • Skriftlige henvendelser besvares innen 4 uker
 • Søknader vurderes innen 4 uker, forutsatt at all nødvendig dokumentasjon foreligger
 • Alle henvendelser behandles fortrolig

Hva vi forventer av deg

 • Du behandler virksomhetens ansatte med respekt.
 • Du gir korrekte opplysninger og fortier ikke opplysninger som er av betydning for samarbeidet med oss
 • Du skaffer nødvendig dokumentasjon og besvarer henvendelser fra oss
 • Du møter presis til avtaler og gir beskjed dersom du ikke kan møte til avtaler

Juridisk forhold

 • Virksomheten saksbehandler alle søknader etter helse – og omsorgstjenesteloven.
 • Tjenester ytes etter vedtak.
 • Søker som får skriftlig vedtak på en søknad kan klage skriftlig i henhold til forvaltningslovens § 28.
 • Klagen sendes virksomheten som videresender saken til fylkesmannen som klageinstans.
 • Du kan få hjelp med å utforme klagen.

Praktiske opplysninger

Kontortiden er alle hverdager fra kl. 8.00 – 15.30.
Tlf. 95965373

Besøksadresse er: Miljøarbeidertjenesten, Kirkevegen 45 1400 Ski
Vår postadresse er: Ski kommune, Miljøarbeidertjenesten, Kirkevegen 45, 1402 SKI

Avdelingsleder:    Gry Vanja Søgård    Tlf: 415 67 210      
                                                               Mail:  Gryvanja.sorgard@ski.kommune.no

Koordinatorer:      Tore Skarsheim        Tlf.  474 84 648      
                                                               Mail:  Tore.skarsheim@ski.kommune.no

                               Rita Olsen               Tlf.  916 61 169        
                                                               Mail:  Rita.olsen@ski.kommune.no

Tjenesten er vederlagsfri for bruker. 

Privat Avlastning

Tilbud om Privat Avlastning omfatter personer som har særlig tyngende omsorgarbeid for, f.eks. barn eller ektefelle. Hensikten med denne ordningen er å gi omsorgspersoner nødvendig hvile, ferie og fritid. Standard i dag: Privat avlastning utføres fortrinnsvis hjemme hos privat avlaster eller i tjenestemottakers hjem ved at privat avlaster overtar omsorgen. Avlastningen innebærer nødvendig hjelp og tilsyn til den omsorgstrengende. Annen informasjon: Det stilles ingen krav til relevant utdanning hos oppdragstaker. Deres egnethet til arbeid som privat avlaster vurderes av de faste ansatte i avdelingen.

Kontaktinformasjon: 

Avdelingsleder: Berit Lunde
Tlf. 984 46 183
E-post: Berit.Lunde@ski.kommune.no

Rita Olsen            
Tlf.  916 61 169         
E-post: Rita.olsen@ski.kommune.no

Merkantil/Konsulent: Irene Pettersen
Tlf:  959 65 373
E-post: Irene.pettersen@ski.kommune.no


Publisert: 23.11.2015 09:20
Sist endret: 05.04.2018 14:53