Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Personlig assistanse, støttekontakt og avlastning

Personlig assistanse

Personlig assistanse er en omsorgstjeneste som gir praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet. Tjenesten utføres i nært samarbeid med bruker og tilpasses individuelt etter den enkeltes behov. Tjenesten gis over tid.

Praktisk bistand omfatter hjelp til alle dagliglivets gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Dette kan være hjelp til egenomsorg, personlig stell, renhold og følge til aktiviteter.

Opplæring omfatter opplæring i dagliglivets aktiviteter og skal ha som formål å gjøre den enkelte best mulig i stand til å bli mest mulig selvhjulpen i utførelsen av disse.

 

Kontaktinformasjon:

Vakttelefon: 482 40 835
Fellesmail: Personlig.assistanse@ski.kommune.no
Kontoradresse: Kirkeveien 45, 1400 Ski

Avdelingsleder:    Turid Persen                     

Tlf. 984 46 183     E-post:  Turid.persen@ski.kommune.no

Fagleder:              Tanja Brask                   

Tlf: 954 42 024       E-post: Tanja.Brask@ski.kommune.no

Fagsykepleier:      Kristin Hangeland            

Tlf: 917 58 620      E-post: Kristin.hangeland@ski.kommune.no

Bemanningskoordinator: Rebecca Johnsrud  

Tlf: 482 40 835      E-post: rebecca.johnsrud@ski.kommune.no

Bemanningskoordinator: Monica Østerud      

Tlf: 482 40 835       E-post: monica.osterud@ski.kommune.no

        

 

 

 

 

Avlastningsbolig

Avlastningsboligen gir tjenester til foreldre som har omsorg for barn med omfattende hjelpebehov.

Avlastningsboligen har som formål å hindre utmatting, forebygge slitasje, gi omsorgsgiver nødvendige og regelmessig fritid og ferie, samt mulighet for deltagelse i det vanlige samfunnsliv. Avlastningsboligen har døgndrift, der hvert enkelt barn har tilrettelagt sine antall døgn etter hva pårørende har behov for. Det er lagt opp til en fast ordning for hvert barn med faste dager/døgn i uka/måneden. Avlastningsboligen holder til i egen bolig i hagen v/Dagbo og er lagt opp til at det skal være mest mulig likt et vanlig hjem, der både barnas behov og de ansattes arbeidsmiljø er ivaretatt.

De som arbeider i Avlastningsboligen har ulik bakgrunn; vernepleier, hjelpepleier, barnevernspedag, barnepleier, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, assistenter og studenter fra ulike høyskoler. De har alle til felles at de har en spesiell og unik interesse for arbeidet med barna.

avlastningsboligen

 

Kontaktinformasjon


Vakttelefon: 957 36 439
Kontoradresse: Lysneveien 49, 1406 Ski

Avdelingsleder: Berit Lunde
Tlf. 984 46 183, E-post: Berit.Lunde@ski.kommune.no

Fagleder: Stine Johnsen
Tlf: 957 36 439, E-post: Stine.johnsen@ski.kommune.no

 

Støttekontakt

Formålet med tjenesten

 • Gi brukerne en meningsfylt fritid.

Hvem kan få tjenesten

 • Innbyggere i Ski kommune som er sosialt isolert, eller som ikke kan delta på fritidsaktiviteter pga. en funksjonshemming, psykisk lidelse eller av sosiale grunner.

Hva omfatter tjenesten

 • Sosial kontakt individuelt eller i gruppe
 • Ulike aktivitetsgrupper etter ønske og behov
 • Støtte til å oppsøke andre instanser samt ledsage til ulike aktiviteter
 • Bistå bruker i å bygge sosiale nettverk

Hva kan du forvente av tjenesteyterne

 • De ansatte møter deg med respekt
 • Vi har kompetanse innenfor virksomhetens arbeidsområde
 • Telefonhenvendelser blir besvart i løpet av påfølgende arbeidsdag
 • Skriftlige henvendelser besvares innen 4 uker
 • Søknader vurderes innen 4 uker, forutsatt at all nødvendig dokumentasjon foreligger
 • Alle henvendelser behandles fortrolig

Hva vi forventer av deg

 • Du behandler virksomhetens ansatte med respekt.
 • Du gir korrekte opplysninger og fortier ikke opplysninger som er av betydning for samarbeidet med oss
 • Du skaffer nødvendig dokumentasjon og besvarer henvendelser fra oss
 • Du møter presis til avtaler og gir beskjed dersom du ikke kan møte til avtaler

Juridisk forhold

 • Virksomheten saksbehandler alle søknader etter helse – og omsorgstjenesteloven.
 • Tjenester ytes etter vedtak.
 • Søker som får skriftlig vedtak på en søknad kan klage skriftlig i henhold til forvaltningslovens § 28.
 • Klagen sendes virksomheten som videresender saken til fylkesmannen som klageinstans.
 • Du kan få hjelp med å utforme klagen.

Praktiske opplysninger

Kontortiden er alle hverdager fra kl. 8.00 – 15.30.
Tlf. 95965373

Besøksadresse er: Miljøarbeidertjenesten, Kirkevegen 45 1400 Ski
Vår postadresse er: Ski kommune, Miljøarbeidertjenesten, Kirkevegen 45, 1402 SKI

Avdelingsleder:    Turid Persen             Tlf:    984 46 183  
                                                               Mail:  Turid.Persen@ski.kommune.no

Koordinatorer:      Tore Skarsheim        Tlf.  474 84 648      
                                                               Mail:  Tore.skarsheim@ski.kommune.no

                               

Tjenesten er vederlagsfri for bruker. 

Privat Avlastning

Tilbud om Privat Avlastning omfatter personer som har særlig tyngende omsorgarbeid for, f.eks. barn eller ektefelle. Hensikten med denne ordningen er å gi omsorgspersoner nødvendig hvile, ferie og fritid. Standard i dag: Privat avlastning utføres fortrinnsvis hjemme hos privat avlaster eller i tjenestemottakers hjem ved at privat avlaster overtar omsorgen. Avlastningen innebærer nødvendig hjelp og tilsyn til den omsorgstrengende. Annen informasjon: Det stilles ingen krav til relevant utdanning hos oppdragstaker. Deres egnethet til arbeid som privat avlaster vurderes av de faste ansatte i avdelingen.

Kontaktinformasjon: 

Avdelingsleder: Berit Lunde
Tlf. 984 46 183
E-post: Berit.Lunde@ski.kommune.no

Rita Olsen            
Tlf.  916 61 169         
E-post: Rita.olsen@ski.kommune.no

Merkantil/Konsulent: Irene Pettersen
Tlf:  959 65 373
E-post: Irene.pettersen@ski.kommune.no


Publisert: 23.11.2015 09:20
Sist endret: 27.11.2018 23:17