Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Søke om helse- og omsorgstjenester

Bestillerkontoret

Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige helseopplysninger og annen relevant informasjon, samt gjennomføre samtaler med søker og evt pårørende.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Bestillerkontoret er koordinerende enhet i kommunen og har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Vi har som målsetting at arbeidet skal utføres gjennom tverrfaglige vurderinger med høy faglig kompetanse som tilstreber likebehandling, kvalitet og service.

Ansatte på bestillerkontoret har blandt annet faglig bakgrunn som:

 • sykepleier
 • vernepleier
 • hjelpepleier
 • sosionom
 • velferdsviter

Alle ansatte ved kontoret har lang arbeidserfaring fra sin profesjon.

Søknadsskjema tjenester

Tjenester som tildeles av Bestillerkontoret 

Satser egenbetaling pr. 1. januar 2018 

Priser på fysioterapitjenester

Brukerstyrt personlig assistanse - BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. De som mottar tjenesten har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Innen de rammer som følger av kommunens vedtak om BPA, kan mottaker av tjenesten styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistansen skal gis. Arbeidslederrollen gir brukeren innflytelse over egen livssituasjon. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Ski kommune inngikk 1. september 2017 avtale med 3 eksterne leverandører for levering av tjenesten BPA. Personer som har søkt om, og fått innvilget BPA av Ski kommune, kan derfor velge å motta tjenesten BPA fra følgende leverandører:

Alle søknader om BPA eller bytte av leverandør behandles av Bestillerkontoret.

For mer informasjon om tjenesten, ta kontakt med Bestillerkontoret på e-post eller telefon 64 87 87 87

Utskrift fra pasientjournal

Ønske om utskrift fra egen pasientjournal mottas og behandles av Bestillerkontoret. Ved ønske om utskrift, bes det om at kommunens skjema "Forespørsel om utskrift fra pasientjournal" benyttes. Dersom det bes om utskrift på vegne av noen andre, må fullmakt fremlegges sammen med utfylt skjema.

 

Det gjøres oppmerksom på at kommunen kan fakturere inntil kr 85 for utskrift av journal, jf. forskrift om pasientjournal § 12. Eventuell fakturering for utskrift vil bero på hvor omfattende utskriften er (antall sider). 

Ferietilskudd 2018                                                     

Ski kommune har også i 2018 satt av kr 200.000 til dekning av ledsagerutgifter i forbindelse med feriereiser for personer med en funksjonshemming.

Ferietilskuddet tildeles personer som på grunn av sin funksjonshemming har behov for ledsager(e) i forbindelse med avvikling av ferie/helgeturer, og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Ved behov for mer informasjon om kriterier og søknadsskjema kan Samhandlingsenheten/Bestillerkontoret kontaktes på tlf. 64 87 87 87.

Utfylt søknadsskjema med utskrift av siste ligning vedlagt (ikke bare ligningsattest) sendes til

Ski kommune
Samhandlingsenheten
Postboks 3010
1402 Ski 

Søknadsfrist: 01.03.18

Kontaktinformasjon Bestillerkontoret:

Besøksadresse: Ski rådhus

Ski rådhus

Telefon: 64 87 87 87

Postadresse: Ski kommune Samhandlingsenheten, Avd. Bestillerkontoret Postboks 3010 1402 Ski

E-post: postmottak@ski.kommune.no

Avdelingsleder: Heidi Vargeid

Kontaktinformasjon for elektronisk samhandling


Publisert: 29.09.2015 11:24
Sist endret: 15.03.2018 15:24
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css