Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Søke om helse- og omsorgstjenester

Koordinerende tjeneste - helse og omsorg (tidligere Bestillerkontoret)

OBS: Ny virksomhet og nytt navn
Bestillerkontoret har blitt egen virksomhet i Ski kommune, og har fra 18. juni 2018 endret navn til Koordinerende tjeneste - helse og omsorg.

Om oss
Koordinerende tjeneste - helse og omsorg mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil Koordinerende tjeneste - helse og omsorg innhente nødvendige helseopplysninger og annen relevant informasjon, samt gjennomføre samtaler med søker og evt pårørende.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Koordinerende tjeneste - helse og omsorg er koordinerende enhet i kommunen og har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Vi har som målsetting at arbeidet skal utføres gjennom tverrfaglige vurderinger med høy faglig kompetanse som tilstreber likebehandling, kvalitet og service.

Ansatte på Koordinerende tjeneste - helse og omsorg har blandt annet faglig bakgrunn som:

 • sykepleier
 • ergoterpeut
 • hjelpepleier
 • sosionom
 • velferdsviter
 • barnevernspedagog

Alle ansatte ved kontoret har lang arbeidserfaring fra sin profesjon.

Søknadsskjema tjenester

Tjenester som tildeles av Koordinerende tjeneste - helse og omsorg 

Satser egenbetaling pr. 1. januar 2019 

Priser på fysioterapitjenester

Brukerstyrt personlig assistanse - BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. De som mottar tjenesten har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Innen de rammer som følger av kommunens vedtak om BPA, kan mottaker av tjenesten styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistansen skal gis. Arbeidslederrollen gir brukeren innflytelse over egen livssituasjon. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Ski kommune inngikk 1. september 2017 avtale med 3 eksterne leverandører for levering av tjenesten BPA. Personer som har søkt om, og fått innvilget BPA av Ski kommune, kan derfor velge å motta tjenesten BPA fra følgende leverandører:

Alle søknader om BPA eller bytte av leverandør behandles av Koordinerende tjeneste - helse og omsorg.

For mer informasjon om tjenesten, ta kontakt med Koordinerende tjeneste - helse og omsorg på e-post eller telefon 64 87 87 00

Koordinerende enhet

Funksjonen som koordinerende enhet er i Ski kommune lagt til virksomhet Koordinerende tjeneste - helse og omsorg.

Koordinerende enhet skal:

 • bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til tjenestemottakere med habiliterings- og rehabiliteringsbehov
 • koordinere tjenester til personer med alvorlig sykdom
 • bidra til at tjenester ses i sammenheng
 • sikre kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret
 • være et kontaktpunkt for eksterne og interne samarbeidspartnere
 • være lett tilgjengelig både for tjenestemottakerne og for samarbeidspartnere
 • skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av tjenestetilbudene
 • skal tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå

Koordinering av tjenester ved alvorlig sykdom

Å få en alvorlig diagnose påvirker hverdagen både for den som er syk og deres pårørende. Utfordringene kan være mange og sammensatte.

Enheten skal være et sted hvor man kan henvende seg dersom man har behov for å få koordinert tjenestene sine ved alvorlig sykdom som for eksempel kreft og ALS.

Hva kan en koordinator bidra med?

 • Hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for den syke og pårørende på en best mulig måte
 • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt pasienten i kommunen
 • Skal være lett tilgjengelig for pasienten og pårørende

IP koordinator

Individuell plan blir laget som vedtak jmf. Helse og omsorgstjenesteloven §7-1 - "Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenetseytere om planer for å bidra til en helhetlig tilbud for den enkelte."

Utskrift fra pasientjournal

Ønske om utskrift fra egen pasientjournal mottas og behandles av Koordinerende tjeneste - helse og omsorg. Ved ønske om utskrift, bes det om at kommunens skjema "Forespørsel om utskrift fra pasientjournal" benyttes. Dersom det bes om utskrift på vegne av noen andre, må fullmakt fremlegges sammen med utfylt skjema.

 

Det gjøres oppmerksom på at kommunen kan fakturere inntil kr 85 for utskrift av journal, jf. forskrift om pasientjournal § 12. Eventuell fakturering for utskrift vil bero på hvor omfattende utskriften er (antall sider). 

Ferietilskudd 2019                                                     

Ski kommune har også i 2019 satt av kr 200.000 til dekning av ledsagerutgifter i forbindelse med feriereiser for personer med en funksjonshemming.

Ferietilskuddet tildeles personer som på grunn av sin funksjonshemming har behov for ledsager(e) i forbindelse med reiser/turer etc. i ferien, og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Ved behov for mer informasjon om kriterier og søknadsskjema kan Koordinerende tjeneste - helse og omsorg kontaktes på tlf. 64 87 87 00.

Utfylt søknadsskjema med utskrift av siste ligning vedlagt (ikke bare ligningsattest) sendes til

Ski kommune
v/Koordinerende tjeneste - helse og omsorg
Postboks 3010
1402 Ski 

Søknadsfrist: 01.03.19

Kontaktinformasjon Koordinerende tjeneste - helse og omsorg:

Besøksadresse: Ski sykehus, hovedinngang. Vi har ingen resepsjon, så ta gjerne kontakt med oss på telefon ved ankomst. Har du avtale med oss, kan du sitte ned, også henter vi deg.  

Telefon: 64 87 87 00

Postadresse: Ski kommune v/Koordinerende tjeneste - helse og omsorg, Postboks 3010, 1402 Ski

E-post: postmottak@ski.kommune.no

Virksomhetsleder: Heidi Vargeid

Kontaktinformasjon for elektronisk samhandling


Publisert: 29.09.2015 11:24
Sist endret: 15.03.2019 10:03