Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barnevern

Vår telefontid fra 08.00-15.45 (15. september - 14. mai) og 08.00-15.00 (15. mai - 14. september)

Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn? Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme.

Bekymringsmelding 

Barnets beste - til deg som lurer på hva barnevernet er.

Nyheter / informasjon

Tirsdag 28. mars fikk barneverntjenesten besøk av statsminister Erna Solberg og statsråd Solveig Horne. De var på besøk i et familiefosterhjem i Ski kommune.

Regjeringen og spesielt barne- og likestillingsminister Solveig Horne ønsker at det skal satses mer på plassering i slekt og familie. 
Barneverntjenesten i Ski, som mange andre kommuner, jobber aktivt med Familieråd som tiltak. Familieråd er en arbeidsmodell barneverntjenesten bruker når viktige avgjørelser rundt barn tas. Dvs at barnets familie og slekt samarbeider om å finne gode løsninger for barn.

Det kan for eksempel være at noen i familien blir godkjent som fosterhjem.

Både biologiske foreldre og slektsfosterhjemmet har samtykket til besøket. Fosterhjemmet har ønsket at også saksbehandler er tilstede.

Til orientering bor 36% av barna Ski barneverntjeneste har omsorgen for i familiefosterhjem.

Generelt om barneverntjenesten

Barneverntjenesten har ansvar og plikt til
 • å undersøke om det er grunnlag for å i verksette tiltak ovenfor barn og deres familier
 • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid
 • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
 • å følge nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer
Hvem samarbeider vi med

Foreldre, barnehager, skoler, PPT, helsestasjon, politi og helsetjenester.

Loven gjelder for

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdommen samtykker ved fylte 18 år kan tiltak videreføres fram til fylte 23 år.

Hjelpetiltak
 • Råd og veiledning
 • Barnehage
 • SFO
 • Besøkshjem
 • Økonomisk stønad
 • Støttekontakt
Melding til barneverntjenesten

Meldinger til barneverntjenesten kan være henvendelse / søknader fra foreldre eller fra andre offentlige instanser eller privatpersoner.

Meldinger kan drøftes anonymt.

Hvem  melder

Alle kan melde sin bekymring om barn til barneverntjenesten

Alle offentlige ansatte har i hovedsak plikt til å melde bekymring når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller andre former for omsorgsvikt.

Fosterhjem

Barneverntjenesten har ansvar for godkjenne fosterhjem og etablere tilsyn for det enkelte barnet som skal plasseres og fosterbarn som bor i kommunen.

Kunne du tenke deg å vite mer om det å bli fosterhjem
Til deg som bor i fosterhjem (0-12 år)
Til deg som bor i fosterhjem (13-18 år)

Forebyggende virksomhet

Barnevernet kan og skal bistå barn og familier slik at barna sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.
Kommunen skal følge nøye med på de forhold barn lever under, og har ansvaret for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås.
Det er viktig at et barns problemer blir avdekket så tidlig som mulig, og at tiltak iverksettes.

Barnevernets plikt til å gi veiledning

Barneverntjenesten har som forvaltningsorgan en alminnelig veiledningsplikt overfor de som henvender seg dit.
Barneverntjenesten skal spesielt gi barn, unge og deres familier informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har og informasjon om lover, forskrifter og regler for barnevernets saksbehandling.
Alle som er part i en barnevernsak, har rett til å få veiledning og informasjon. Både statlig og kommunalt barnevern skal på eget initiativ vurdere en parts behov for veiledning og eventuelt tilby veiledning.

10 spørsmål og svar

Denne sjekklisten er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Når bør jeg melde fra til barnevernet?

Er du bekymret for et barn, på den måten at du tror foreldrene kanskje ikke klarer å ta godt nok vare på barnet, bør du melde fra til barnevernet.

Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?

Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder.

Det er vanlig å frykte at man kanskje overreagerer eller overtolker signaler. Mange lurer på om dette ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødvendige problemer.

Det er barnevernets oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn som har det vanskelig.

Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?

Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune. På kveldstid kan du kontakte barnevernvakten der denne finnes – eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor.

Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet?

Saksbehandleren skriver ned det du forteller. Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?

Barnevernet kan foreslår tiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

Må jeg alltid oppgi navnet mitt?

Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen.

Får jeg beskjed dersom saken henlegges?

Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for offentlige ansatte. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

Tiden går og jeg er fortsatt bekymret: Bør jeg ringe/ gi beskjed èn gang til?

Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.

Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemda?

Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.

Hvor kan jeg få vite mer om barnevernet?

Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet tilbyr på disse nettstedene:
www.barnevernet.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnevern/id1058/
www.bufetat.no/barnevern

 

Barnevernvakten

Øyeblikkelig hjelp til barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier.
Telefon til barnevernvakten: 917 19 615
Du kan også nå oss via politi på telefon 64 85 16 00 / 02800
Åpningstider:
Alle hverdager fra kl 15.00 og helger


Vi yter øyeblikkelig hjelp ved:

 • Omsorgssvikt
 • Atferdsvansker
 • Rusproblematikk
 • Kriminalitet
 • Innbringelse til politiet
 • Familiekonflikter
 • Familievold
 • Mobbing og vold

Vakten kan bistå med:

 • Råd og veiledning
 • Konflikthåndtering ved familiekonflikter
 • Oppfølging og akuttiltak ved innbringelse til politiet
 • Tiltak når barn og unge er uten omsorg

Follo barnevernvakt

Barnevernvakten.no

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er åpent hele døgnet og er gratis.

Telefon 116 111

116111.no

Kontakt oss

Ski barneverntjeneste holder til i Sentrumsveien 6 i Ski

Vi har telefontid fra 08.00-15.45 (15. september - 14. mai) og 08.00-15.00 (15. mai - 14. september)

Tlf: 64 87 84 01

E-post: barnevern@ski.kommune.no

Postadr: Postboks 3010, 1402 Ski

Vanlige spørsmål

Hvilke type tjenester kan barneverntjenesten i Ski bidra med?

Når det vurderes at et barn har særlige behov for hjelp, kan barneverntjenesten blant annet tilby råd og veiledning til familien, utvidet foreldreveiledning individuelt eller i grupper, miljøarbeider i hjemmet og opphold i fosterhjem eller institusjon.

Kan jeg være anonym når jeg kontakter barneverntjenesten?

Barnevernet kan gi anonymitet til privatpersoner som melder bekymring til barnevernet. Du kan imidlertid ikke fritas for vitneplikten dersom saken skal behandles i fylkesnemnd eller domstol. Da opphører anonymiteten. Du kan ringe barneverntjenesten for å drøfte saker anonymt (det gjelder både private og offentlige personer). Da vil du få klargjort om det er en sak for barnevernet.

Hva må en melding til barneverntjenesten inneholde?

En melding til barneverntjenesten er informasjon om at et barn har det vanskelig. Meldingen må inneholde barnets navn eller adresse. Det er ikke et krav at du har observert det som meldingen refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen.

Hva skjer etter at jeg har gitt en melding til barneverntjenesten?

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp. Undersøkelse skal starte opp dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for tiltak. Meldingen skal legges bort dersom den er åpenbar grunnløs og/eller dersom vilkårene i loven ikke er oppfylt.

Når er det aktuelt å plassere et barn i fosterhjem eller lignende?

Barneverntjenesten har som utgangspunkt at barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Når forholdene i hjemmet tilsier det, eller når barnet av andre grunner har særlig behov for det, kan barneverntjenesten sette i verk tiltak for å bedre situasjonen til barnet. I slike tilfelle legger vi vekt på å finne årsaken til vanskene og drøfte dette med foreldrene og barnet.

Hensynet til hva som er til det beste for barnet skal være avgjørende for hvilke tiltak som blir satt i verk. Det er først dersom slike tiltak ikke fører fram at det kan være aktuelt å plassere barn utenfor hjemmet, med eller uten foreldrenes samtykke.

Dersom det er aktuelt å overta omsorgen for et barn, blir dette lagt fram for og behandlet i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Har jeg rett til kontakt med barnet mitt hvis det blir plassert i fosterhjem eller institusjon?

Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre.

Hvis barnet ikke er plassert på grunnlag av samtykke, er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som bestemmer omfanget av samværet. Fylkesnemnda kan bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. De kan også bestemme at du som forelder ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er i de svært alvorlige sakene.

Får jeg som forelder noen form for bistand i barnevernsaken?

Rettssikkerheten til barn og foreldre blir høyt prioritert. I saker som går for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker eller det øvrige rettsapparatet, blir alle parter representert gjennom advokat som blir betalt av det offentlige.

Å fremme sak overfor fylkesnemnda om overtakelse av omsorgen for et barn, er et særdeles alvorlig tiltak som krever omfattende saksforberedelser. Det er strenge krav til dokumentasjon i slike saker.

Vil du bli besøkshjem, støttekontakt eller fosterhjem?

Barneverntjenesten i Ski søker stadig etter nye besøkshjem.
Besøkshjem er et frivilllig tiltak for familier som av ulike årsaker har behov for en ekstra støttefamilie ved siden av sin egen. Hver 3. eller hver 4. helg er mest vanlig.
Vi har behov for alle type familier, par/single, med eller uten barn. Hvis du/dere tror at dette er noe for dere, ta kontakt med ski barneverntjeneste for en uforpliktende prat.

For tilsynsfører i fosterhjem

Rapportskjema
Tilsyn med barn i fosterhjem - en veileder

Nyttige nettsider

Barnevernet.no

Fosterhjem.no eller fosterhjemsforeningen.no

Lov om barneverntjenester

www.116111.no  Er en gratis nødtelefon for barn og unge, og er åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt

http://www.bufdir.no/barnevern/  Her finner du fakta om barnevernet; forskning, statistikk, organisering, lovverk m.m. Siden er tilrettelagt for ansatte i barnevernet, studenter og fagmiljø.

http://www.morild.org/  For deg som har en far eller mor med psykiske problemer

www.bufetat.no Det statlige barnevernet. Oversikt over hjelpetiltak, lover m.m.

www.nkvts.no Kompetansesenter for vold og traumer; vold, seksuelle overgrep, katastrofer, flyktninger/asylsøkere

www.seif.no Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Informasjon, henvisning til rett hjelp, hjelp med problemløsning

www.barneombudet.no Fakta om barnas rettigheter. Har også spørsmål- og svartjeneste

www.korspahalsen.no  Du kan ringe og skrive anonymt med voksne som gjerne vil høre på deg og hjelpe deg 

www.klara-klok.no  For dere som har spørsmål som er vanskelige å stille

www.barnogunge.no  Et nettsted for barn og unge av rusmisbrukere

www.ung.no Her finner du svar på det meste du som barn eller ung lurer på

www.incest80057000.no Hjelp for seksuelt misbrukte   

http://barnevernsadvokat.no/ Allmennopplysning innenfor barnevernsrett og formidling av advokathjelp i tvister med barnevernet  

Bofelleskap

Siggerud og Langhus bofellesskap er begge et botilbud for enslige mindreårige flyktninger.

Tilbudet er underlagt Familiens hus i Ski kommune. Boligene ligger på Siggerud og på Langhus.

Beboerne gis daglig omsorg og veiledes til å kunne mestre en selvstendig hverdag utenfor bofellesskapet når de flytter ut.


Publisert: 23.09.2015 11:26
Sist endret: 14.11.2017 12:23
Ski barneverntjeneste

Besøksadresse:

Sentrumsveien 6, 2. etg.
1402 Ski

Telefon: 64 87 84 01

Kontaktperson: Knut E. Johnsen

Telefon: 400 28 888

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css
    
Start Kari chatbot