Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barnevern

Vår telefontid fra 08.00-15.45 (15. september - 14. mai) og 08.00-15.00 (15. mai - 14. september)

Melde fra til barnevernet - Bekymringsmelding

Melde fra som privatperson


Når bør du melde fra?
Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Slik melder du fra
Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme.Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Fyll ut og send melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet eller ungdommen bor.
Send skjemaet per brev. Aldri send taushetsbelagt informasjon eller personsensitive opplysninger med e-post.

Skjema for private meldere - Bekymringsmelding 

Melde fra som offentlig ansatt

Du har plikt til å melde fra
Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at

Et barn blir mishandlet i hjemmet
Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.
Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar. Plikten til å gi opplysninger faller ikke bort selv om vedkommende på egenhånd forsøker å avhjelpe.

Opplysningsplikten etter barnevernloven går foran taushetsplikten etter andre lover.

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe til barneverntjenesten 64 87 84 01 og diskutere saken anonymt.

Privatpersoner har et moralsk ansvar for å melde fra, men ikke et juridisk ansvar, slik offentlig ansatte har.

Slik melder du fra
Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme.Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Taushetsplikt
Dersom det, etter at barneverntjenesten har undersøkt saken, viser seg at barnets situasjon er mindre alvorlig enn antatt, har den som ga opplysninger til barneverntjenesten likevel ikke brutt sin taushetsplikt, så lenge vedkommende hadde grunn til å tro at barnet befant seg i en situasjon som utløser opplysningsplikt

Slik følger barnevernet opp bekymringmeldingen din
Meldinger til barneverntjenesten blir gjennomgått snarest og senest innen en uke. I løpet av denne uken kan melder bli kontaktet for utfyllende opplysninger.

Etter gjennomgang av meldingen vil det bli bestemt om saken skal undersøkes videre eller om den skal henlegges. Barnevernet kan hjelpe på flere måter.

Hva får du vite om saken?
Dersom meldingen kommer fra en offentlig instans skal barnevernet gi tilbakemelding om hvorvidt det er åpnet en undersøkelse.

Hvis det opprettes undersøkelse skal den offentlige instansen få en ny tilbakemelding når undersøkelsen er avsluttet med opplysninger om saken er henlagt, eller om barnevernet følger opp saken videre.

For barn og unge

Hvis du vil melde fra om deg selv eller andre som har det vanskelig...
Hvor kan du få hjelp?
Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for hvordan andre har det? Meld fra til barneverntjenesten.

Melde fra på dagtid - hverdager
På dagtid kontakter du barnevernet i Ski kommune 64 87 84 01

Melde fra på kveldstid, i helger og på helligdager
Når barnevernet i kommunen eller bydelen din har stengt - ofte fra 15.30-tiden - kan du kontakte Barnevernvakten 91 71 96 15
Eller du kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111.
Bedre å si ifra enn å la være
Mange tenker at "nå overragerer jeg sikkert", eller lurer på om problemene er alvorlige nok. I barneverntjenesten tenker man at det er bedre at du sier ifra, enn at du lar det være.

Hvis du har blitt utsatt for en skremmende eller ubehagelig hendelse, eller du eller noen andre du kjenner opplever noe vanskelig hjemme – ta kontakt med barnevernvakta eller alarmtelefonen 116 111!

Du får råd og veiledning
Både barnevernvakten og alarmtelefonen vil ut i fra din bekymring vurdere om det er behov for akutt hjelp, gi råd og veiledning, samt formidle din bekymring videre til det kommunale barnevernet der barnet bor.

Skjema for barn og unge - Bekymringsmelding 

Generelt om barneverntjenesten

Barnets beste - til deg som lurer på hva barnevernet er.
Barneverntjenesten har ansvar og plikt til
 • å undersøke om det er grunnlag for å i verksette tiltak ovenfor barn og deres familier
 • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid
 • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
 • å følge nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer
Hvem samarbeider vi med

Foreldre, barnehager, skoler, PPT, helsestasjon, politi og helsetjenester.

Loven gjelder for

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdommen samtykker ved fylte 18 år kan tiltak videreføres fram til fylte 23 år.

Hjelpetiltak
 • Råd og veiledning
 • Barnehage
 • SFO
 • Besøkshjem
 • Økonomisk stønad
 • Støttekontakt
Melding til barneverntjenesten

Meldinger til barneverntjenesten kan være henvendelse / søknader fra foreldre eller fra andre offentlige instanser eller privatpersoner.

Meldinger kan drøftes anonymt.

Hvem  melder

Alle kan melde sin bekymring om barn til barneverntjenesten

Alle offentlige ansatte har i hovedsak plikt til å melde bekymring når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller andre former for omsorgsvikt.

Fosterhjem

Barneverntjenesten har ansvar for godkjenne fosterhjem og etablere tilsyn for det enkelte barnet som skal plasseres og fosterbarn som bor i kommunen.

Kunne du tenke deg å vite mer om det å bli fosterhjem
Til deg som bor i fosterhjem (0-12 år)
Til deg som bor i fosterhjem (13-18 år)

Forebyggende virksomhet

Barnevernet kan og skal bistå barn og familier slik at barna sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.
Kommunen skal følge nøye med på de forhold barn lever under, og har ansvaret for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås.
Det er viktig at et barns problemer blir avdekket så tidlig som mulig, og at tiltak iverksettes.

Barnevernets plikt til å gi veiledning

Barneverntjenesten har som forvaltningsorgan en alminnelig veiledningsplikt overfor de som henvender seg dit.
Barneverntjenesten skal spesielt gi barn, unge og deres familier informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har og informasjon om lover, forskrifter og regler for barnevernets saksbehandling.
Alle som er part i en barnevernsak, har rett til å få veiledning og informasjon. Både statlig og kommunalt barnevern skal på eget initiativ vurdere en parts behov for veiledning og eventuelt tilby veiledning.

10 spørsmål og svar

Denne sjekklisten er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Når bør jeg melde fra til barnevernet?

Er du bekymret for et barn, på den måten at du tror foreldrene kanskje ikke klarer å ta godt nok vare på barnet, bør du melde fra til barnevernet.

Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?

Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder.

Det er vanlig å frykte at man kanskje overreagerer eller overtolker signaler. Mange lurer på om dette ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødvendige problemer.

Det er barnevernets oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn som har det vanskelig.

Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?

Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune. På kveldstid kan du kontakte barnevernvakten der denne finnes – eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor.

Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet?

Saksbehandleren skriver ned det du forteller. Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?

Barnevernet kan foreslår tiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

Må jeg alltid oppgi navnet mitt?

Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen.

Får jeg beskjed dersom saken henlegges?

Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for offentlige ansatte. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

Tiden går og jeg er fortsatt bekymret: Bør jeg ringe/ gi beskjed èn gang til?

Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.

Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemda?

Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.

Hvor kan jeg få vite mer om barnevernet?

Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet tilbyr på disse nettstedene:
www.barnevernet.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnevern/id1058/
www.bufetat.no/barnevern

 

Barnevernvakten

Øyeblikkelig hjelp til barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier.
Telefon til barnevernvakten: 917 19 615
Du kan også nå oss via politi på telefon 64 85 16 00 / 02800
Åpningstider:
Alle hverdager fra kl 15.00 og helger


Vi yter øyeblikkelig hjelp ved:

 • Omsorgssvikt
 • Atferdsvansker
 • Rusproblematikk
 • Kriminalitet
 • Innbringelse til politiet
 • Familiekonflikter
 • Familievold
 • Mobbing og vold

Vakten kan bistå med:

 • Råd og veiledning
 • Konflikthåndtering ved familiekonflikter
 • Oppfølging og akuttiltak ved innbringelse til politiet
 • Tiltak når barn og unge er uten omsorg

Follo barnevernvakt

Barnevernvakten.no

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er åpent hele døgnet og er gratis.

Telefon 116 111

116111.no

Kontakt oss

Ski barneverntjeneste holder til i Sentrumsveien 6 i Ski

Vi har telefontid fra 08.00-15.45 (15. september - 14. mai) og 08.00-15.00 (15. mai - 14. september)

Tlf: 64 87 84 01

E-post: barnevern@ski.kommune.no

Postadr: Postboks 3010, 1402 Ski

Vanlige spørsmål

Hvilke type tjenester kan barneverntjenesten i Ski bidra med?

Når det vurderes at et barn har særlige behov for hjelp, kan barneverntjenesten blant annet tilby råd og veiledning til familien, utvidet foreldreveiledning individuelt eller i grupper, miljøarbeider i hjemmet og opphold i fosterhjem eller institusjon.

Kan jeg være anonym når jeg kontakter barneverntjenesten?

Barnevernet kan gi anonymitet til privatpersoner som melder bekymring til barnevernet. Du kan imidlertid ikke fritas for vitneplikten dersom saken skal behandles i fylkesnemnd eller domstol. Da opphører anonymiteten. Du kan ringe barneverntjenesten for å drøfte saker anonymt (det gjelder både private og offentlige personer). Da vil du få klargjort om det er en sak for barnevernet.

Hva må en melding til barneverntjenesten inneholde?

En melding til barneverntjenesten er informasjon om at et barn har det vanskelig. Meldingen må inneholde barnets navn eller adresse. Det er ikke et krav at du har observert det som meldingen refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen.

Hva skjer etter at jeg har gitt en melding til barneverntjenesten?

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp. Undersøkelse skal starte opp dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for tiltak. Meldingen skal legges bort dersom den er åpenbar grunnløs og/eller dersom vilkårene i loven ikke er oppfylt.

Når er det aktuelt å plassere et barn i fosterhjem eller lignende?

Barneverntjenesten har som utgangspunkt at barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Når forholdene i hjemmet tilsier det, eller når barnet av andre grunner har særlig behov for det, kan barneverntjenesten sette i verk tiltak for å bedre situasjonen til barnet. I slike tilfelle legger vi vekt på å finne årsaken til vanskene og drøfte dette med foreldrene og barnet.

Hensynet til hva som er til det beste for barnet skal være avgjørende for hvilke tiltak som blir satt i verk. Det er først dersom slike tiltak ikke fører fram at det kan være aktuelt å plassere barn utenfor hjemmet, med eller uten foreldrenes samtykke.

Dersom det er aktuelt å overta omsorgen for et barn, blir dette lagt fram for og behandlet i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Har jeg rett til kontakt med barnet mitt hvis det blir plassert i fosterhjem eller institusjon?

Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre.

Hvis barnet ikke er plassert på grunnlag av samtykke, er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som bestemmer omfanget av samværet. Fylkesnemnda kan bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. De kan også bestemme at du som forelder ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er i de svært alvorlige sakene.

Får jeg som forelder noen form for bistand i barnevernsaken?

Rettssikkerheten til barn og foreldre blir høyt prioritert. I saker som går for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker eller det øvrige rettsapparatet, blir alle parter representert gjennom advokat som blir betalt av det offentlige.

Å fremme sak overfor fylkesnemnda om overtakelse av omsorgen for et barn, er et særdeles alvorlig tiltak som krever omfattende saksforberedelser. Det er strenge krav til dokumentasjon i slike saker.

Vil du bli besøkshjem, støttekontakt eller fosterhjem?

Barneverntjenesten i Ski søker stadig etter nye besøkshjem.
Besøkshjem er et frivilllig tiltak for familier som av ulike årsaker har behov for en ekstra støttefamilie ved siden av sin egen. Hver 3. eller hver 4. helg er mest vanlig.
Vi har behov for alle type familier, par/single, med eller uten barn. Hvis du/dere tror at dette er noe for dere, ta kontakt med ski barneverntjeneste for en uforpliktende prat.

For tilsynsfører i fosterhjem

Rapportskjema
Tilsyn med barn i fosterhjem - en veileder

Nyttige nettsider

Barnevernet.no

Fosterhjem.no eller fosterhjemsforeningen.no

Lov om barneverntjenester

www.116111.no  Er en gratis nødtelefon for barn og unge, og er åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt

http://www.bufdir.no/barnevern/  Her finner du fakta om barnevernet; forskning, statistikk, organisering, lovverk m.m. Siden er tilrettelagt for ansatte i barnevernet, studenter og fagmiljø.

http://www.morild.org/  For deg som har en far eller mor med psykiske problemer

www.bufetat.no Det statlige barnevernet. Oversikt over hjelpetiltak, lover m.m.

www.nkvts.no Kompetansesenter for vold og traumer; vold, seksuelle overgrep, katastrofer, flyktninger/asylsøkere

www.seif.no Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Informasjon, henvisning til rett hjelp, hjelp med problemløsning

www.barneombudet.no Fakta om barnas rettigheter. Har også spørsmål- og svartjeneste

www.korspahalsen.no  Du kan ringe og skrive anonymt med voksne som gjerne vil høre på deg og hjelpe deg 

www.klara-klok.no  For dere som har spørsmål som er vanskelige å stille

www.barnogunge.no  Et nettsted for barn og unge av rusmisbrukere

www.ung.no Her finner du svar på det meste du som barn eller ung lurer på

www.incest80057000.no Hjelp for seksuelt misbrukte   

http://barnevernsadvokat.no/ Allmennopplysning innenfor barnevernsrett og formidling av advokathjelp i tvister med barnevernet  

Bofelleskap

Siggerud og Langhus bofellesskap er begge et botilbud for enslige mindreårige flyktninger.

Tilbudet er underlagt Familiens hus i Ski kommune. Boligene ligger på Siggerud og på Langhus.

Beboerne gis daglig omsorg og veiledes til å kunne mestre en selvstendig hverdag utenfor bofellesskapet når de flytter ut.


Publisert: 23.09.2015 11:26
Sist endret: 06.04.2018 14:13
Ski barneverntjeneste

Besøksadresse:

Sentrumveien 6, 2. etg.
1402 Ski

Telefon: 64 87 84 01

Kontaktperson: Hæge Hovding

Telefon: 957 36 432