Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tjenester fra NAV Ski

Åpningstider for drop in: mandag, onsdag og fredag kl. 12.00-14.30

Åpningstider for drop-in: mandag, onsdag og fredag kl. 12.00-14.30

Nytt og nyttig for arbeidsgivere

Om NAV Ski

NAV Skis hovedoppgave er knyttet til oppfølging av brukerne. Særlig handler oppfølgingen om:

 • avklare arbeidsevne
 • jobbmuligheter
 • jobbsøking
 • kvalifiseringsbehov

Oppfølgingen gjelder brukere som har:

NAV følger i tillegg opp brukere som står uten ytelser fra NAV. En viktig del av oppfølgingen er:

 • å gi informasjon om ledige stillinger
 • formidle kontakt mellom bedrifter og jobbsøkere

NAV Ski behandler søknader om:

 • økonomisk sosialhjelp
 • kommunalt botilskudd

 

 

Arbeidsgiverdøren

Sammen om det lokale arbeidslivet

I Ski kommune og NAV Ski er vi opptatt av et godt samarbeid mellom bedrifter og kommunen. Vi har gode erfaringer med aktivt samspill om å rekruttere nye medarbeidere og ledere, samt formidle ledige stillinger. Vi jobber også med å inkludere kommunens innbyggere som står lenger unna et ordinært arbeidsliv. Lurer du på om dette kan være noe for din bedrift? Vi trenger flere bedrifter å samarbeide med og vil gjerne ha kontakt.

For mer informasjon eller en uforpliktende prat, ta kontakt med NAV Ski:

MartinMartin Ingeberg
Tlf: 98 87  87 49
E-post: martin.ingeberg@nav.no

Daniel Sigde

Tlf: 90968953
E-post: daniel.sigde@nav.no

 

Hva sier arbeidsgiverne om oss?

Ron-Ove Fuglevik ved Lefdal Elektromarked AS: Vi har hatt flere på arbeidspraksis og rekruttert gjennom lønnstilskudd. Vi har fått god oppfølging og erfaringene våre gjør at vi vil samarbeide mye med NAV Ski fremover.

Kristian Marthinussen ved KK 88: Vi har hatt flere på arbeidspraksis og føler samarbeidet har vært en vinn-vnn situasjon for alle parter. NAV Ski har vært flinke og hjelpsomme.

Jan Wells Bjørheim, Follo Truckutleie: Vi har hatt arbeidssøkere i arbeidspraksis hos oss. NAV Ski har fulgt opp bedriften og deltagere for å få tilpasset et godt system for alle involverte.

Stian Chapman, Norsk bygginnredning AS: Vi har hatt flere inne på arbeidspraksis og rekruttert gjennom lønnstilskudd. Vi har fått god oppfølging. De gode erfaringene gjør at vi vil samarbeide mye med NAV Ski fremover.

Tiltak mot rus

Er du over 18 år og bekymret for egen rusmiddelbruk? Kontakt oss! Vi holder til i egne lokaler i Idrettsveien 20.

Tjenesten omfatter:

 • utredning av behov for tjenesten
 • bistand til å søke om behandlingsplass i institusjon og i Legemiddelassistert behandling, samt midlertidige tiltak i ventetiden
 • bistand til å søke om hjelpetiltak som botrening eller oppfølging i bolig
 • informasjon om dine rettigheter i forhold til pasientrettighetsloven
 • ved behov få bistand til å utarbeide en individuell plan
 • pårørende får tilbud om støttesamtaler
 • råd og veiledning til den avhengige
 • individuell oppfølging, forvern og ettervern
 • henvisningmyndighet til spesialisthelsetjenesten
 • etterverngruppe

 

Kontaktpersoner:

Elin Haugen, fagansvarlig, 98251108
Anne Elisabeth Glørud, ruskonsulent, 95191743
Janne Nilsen, ruskonsulent, 40428756
Ole Tomas Ruud, ruskonsulent, 93206190


Bosetting og kvalifisering av flyktninger 

Flyktningetjenesten er lagt til NAV Ski, men holder til i egne lokaler i Idrettsveien 16.

Tjenesten omfatter:

 • arbeidet med å bosette det antall flyktninger som til enhver tid er politisk vedtatt i Ski kommune og etter avtale med Staten
 • oppfølging og kvalifisering av de som blir bosatt - dette innebærer å iverksette, følge opp og fatte vedtak om introduksjonsprogram i henhold til Introduksjonsloven
 • fatte vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende lover - i de fleste tilfeller innebærer dette 600 timer med språk og samfunnskunnskap. Opplæring gis ved Follo kvalifiseringssenter
 • fatte vedtak om fritak fra språk- og samfunnsfagsopplæring
 • iverksette og fatte vedtak for familiegjenforente i henhold til gjeldende lover

IMDI

Tolketjenesten

Telefon: 67 25 70 78
Epost: tolk@ski.kommune.no
(NB!Gi nøyaktige opplysninger om oppdraget:språk, tidspunkt, varighet, sted og kontaktperson)

Tolketjenesten har tilhold ved NAV Ski og formidler:

 • telefon/oppmøte tolking
 • oversettelser til kommunale, statlige og private instanser
 • oversettelser også til private

NAV Ski registerer nye tolker til enhver tid og har tilknyttet over 60 tolker på 35 forskjellige språk til konkurransedyktige priser. Våre tolker og oversettere har taushetsplikt og har underskrevet taushetserklæring.

Gjeldsrådgivning og økonomisk rådgivningstjeneste

Tjenesten omfatter tilbud om privatøkonomisk råd- og veiledning samt bistand til å utarbeide utenrettslige gjeldsordninger. Tilbudet gjelder privatpersoner bosatt i Ski kommune med gjelds- og betalingsproblemer. Tjenesten er gratis for brukerne.

Hva du kan få hjelp til:

 • spørsmål og svar om privatøkonomi
 • budsjettrådgivning
 • bistand til kartlegging av husstandens økonomi
 • informasjon om rettigheter, offentlige støtte- og tilskuddsordninger
 • gjeldsforhandlinger

Formål: Tjenesten skal imøtekomme behovet for kommunalt rådgivningsarbeid som dekker rimelige forventninger i henhold til Lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning. Tjenesten skal være nøytral og uavhengig også i forhold til egen kommune. Brukeren skal være beskyttet av alminnelige regler for taushetsplikt og skal motta profesjonell og fortrolig bistand. I forhold til kreditorene opptrer rådgivningstjenesten som brukerens fullmektig og kan forhandle på vegne av ham i følge fullmakt, for å få en frivillig utenrettslig gjeldsordning. En slik gjeldsordning etableres ved avtale direkte mellom brukeren og dennes kreditorer uten ansvar for rådgivningstjenesten.

Hva kan du selv gjøre?

 • Det er viktig å handle raskt; gjeldsproblemer blir verre og långivere og andre kreditorer mindre imøtekommende dess lenger du venter
 • Lag en oversikt over alle inntekter og faste utgifter; sjekk om du har riktig skattetrekk. Sett av penger til et nøkternt livsopphold og prioriter løpende boutgifter som strøm, husleie, renter på boliglån, kommunale avgifter med mer
 • Ta kontakt med kreditorene og forklar situasjonen. Om nødvendig send kopi av den oversikten du har laget over inntekter og utgifter, legg ved lønnslipp og kopi av betalte boutgifter. Av oversikten fremgår det hva du trenger av nødvendige utgifter og livsopphold hver måned og hva du har igjen til å betale gjeld med
 • Det er viktig å fremsette et realistisk betalingstilbud. Vurder din nåværende betalingsevne og tilby det du vet du kan klare. Kanskje du kan få endret opprinnelig avtale om tilbakebetaling til ny avtale som er tilpasset din nåværende økonomiske situasjon
 • Dersom du ikke klarer dette selv, ta kontakt med NAV Ski

Aktuelle linker:
800GJELD

NAV

Gjeldsofferalliansen

 

Kommunalt botilskudd

For personer med varig trygdeytelse som bor i kommunalt eide utleieboliger. NAV Ski veilder i og utbetaler kommunalt botilskudd. Tilskuddet skal sikre at ingen beboere med varig trygdeytelse i kommunalt eide utleieboliger, får mindre igjen å leve for enn sosialtjenestens veiledende norm for livsopphold etter at boutgifter inkludert strøm og egenandeler for enkelte kommunale tjenester er betalt. Disse tjenestene er egenbetaling for praktisk bistand i hjemmet, trygghetsalarm og dagopphold. For at søknad om kommunalt botilskudd skal behandles, må det først være søkt om statlig bostøtte.


Innfrir du kravene?
Det er veiledende norm for livsopphold for den samlede husstanden på tildelingspunktet som legges til grunn ved beregningen. Det er kun enslige og ektepar med varig trygdeytelse som kan søke om ordningen. Med varig trygdeytelse menes alderspensjon eller uføretygd. Vær oppmerksom på at vi ikke gir kommunalt botilskudd til enslige med formue på over kr. 40 000 og ektefelle/samboere kr. 80 000. Siste godkjente ligning legges til grunn.

Dersom formue er bundet i fast  eiendom eller verdigjenstander, regnes disse verdiene ikke med i formuen de første seks månedene fra tidspunkt for tildeling av kommunalt botilskudd. Flyktninger og asylsøkere med opphold på humanitært grunnlag kommer ikke med i betraktning av kommunalt botilskudd de første fem årene etter primærbosetting. Kontakt NAV Ski for mer informasjon og søknadsskjema for kommunalt botilskudd. Papirsøknad med dokumentasjon sendes NAV Ski, postboks 373, 1401 Ski.

NAV Ski gir også veiledning om andre ytelser i Folketrygdloven med unntak av informasjon om pasientreiser, helsetjenester og egenandeler/frikort. NAV Ski veileder i bruken av www.nav.no og de ulike selvbetjeningsløsningene som er opprettet på siden.


Publisert: 08.09.2015 11:07
Sist endret: 19.04.2018 16:33
NAV Ski

Besøksadresse:

Idrettsveien 18
1400 Ski

Postadresse:

Postboks 373
1401 Ski

Telefon: 55 55 33 33

Hva skjer hvis vi skriver noe her?

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css