Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


NAV Ski

Åpningstider for drop-in: mandag, onsdag og fredag kl. 12.00-14.30

Åpningstider for drop-in: mandag, onsdag og fredag kl. 12.00-14.30

Om NAV Ski

NAV Skis hovedoppgave er oppfølging av brukerne. Særlig handler oppfølgingen om:

 • avklare arbeidsevne
 • jobbmuligheter
 • jobbsøking
 • kvalifiseringsbehov

Oppfølgingen gjelder brukere som har:

NAV følger i tillegg opp brukere som står uten ytelser fra NAV. En viktig del av oppfølgingen er:

 • å gi informasjon om ledige stillinger
 • formidle kontakt mellom bedrifter og jobbsøkere

NAV Ski behandler søknader om:

 • økonomisk sosialhjelp
 • kommunalt botilskudd

 

Arbeidsgiverdøren

Nytt og nyttig for arbeidsgivere

Sammen om det lokale arbeidslivet

I Ski kommune og NAV Ski er vi opptatt av et godt samarbeid mellom bedrifter og kommunen. Vi har gode erfaringer med aktivt samspill om å rekruttere nye medarbeidere og ledere, samt formidle ledige stillinger. Vi jobber også med å inkludere kommunens innbyggere som står lenger unna et ordinært arbeidsliv. Lurer du på om dette kan være noe for din bedrift? Vi trenger flere bedrifter å samarbeide med og vil gjerne ha kontakt.

For mer informasjon eller en uforpliktende prat, ta kontakt med NAV Ski:

Daniel Sigde
Telefon: 909 68 953
E-post: daniel.sigde@nav.no

Mona Huuse
Telefon: 970 40 036
E-post: mona.huuse@nav.no

Jan Roberg
E-post: jan.roberg@nav.no 

 

Rusteamet

Rusteamet er organisert i NAV, og har egne lokaler i Idrettsveien 20 i Ski. Vi er et lavterskeltiltak og du trenger ikke henvisning for å motta våre tjenester. Du kan selv ta kontakt med oss, eller be noen rundt deg om å opprette kontakt. Rusteamet består av sosialfaglig personell med ulike videreutdanninger.

 

Målgruppe:

Alle voksne som bor eller oppholder seg i Ski kommune og som sliter med rusutfordringer, samt pårørende.

 

Du kan få hjelp med:

 • Råd og veiledning
 • Kartlegging og utredning av rusutfordringer/avhengighet
 • Mestrings- og motivasjonssamtaler
 • Tilbud om hasjavvenningsprogram (HAP)
 • Henvisning til avrusning
 • Henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten (både poliklinisk og døgnbehandling)
 • Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Kartlegging og oppfølging av spillproblematikk/avhengighet
 • Oppfølging av gravide rusavhengige
 • Pårørendesamtaler
 • Bekymringsmeldinger vedrørende rus
 • Opprette samarbeid med andre tjenester
 • Tilbud om ansvarsgruppe og individuell plan (IP)

 

Kontaktperson:

Fagleder Elin Haugen, mobil: 98251108

Epost: elin.haugen@nav.no


Bosetting og kvalifisering av flyktninger 

Flyktningetjenesten er lagt til NAV Ski, men holder til i egne lokaler i Idrettsveien 16.

Tjenesten omfatter:

 • arbeidet med å bosette det antall flyktninger som til enhver tid er politisk vedtatt i Ski kommune og etter avtale med Staten
 • oppfølging og kvalifisering av de som blir bosatt - dette innebærer å iverksette, følge opp og fatte vedtak om introduksjonsprogram i henhold til Introduksjonsloven
 • fatte vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende lover - i de fleste tilfeller innebærer dette 600 timer med språk og samfunnskunnskap. Opplæring gis ved Follo kvalifiseringssenter
 • fatte vedtak om fritak fra språk- og samfunnsfagsopplæring
 • iverksette og fatte vedtak for familiegjenforente i henhold til gjeldende lover

IMDI

Tolk

Tolketjenesten tar oppdrag fra kommunale, interkommunale, statlige og andre typer vikrsomheter. Vi tilbyr:

 • telefontolking
 • oppmøtetolking
 • oversettelser

Våre tolker dekker rundt  35 forskjellige språk og alle har vært gjennom tolkekurs og har underskrevet taushetserklæring.

For å bestille oppdrag kan du kontakte oss på:

Telefon: 67 25 70 78
Epost: tolk@ski.kommune.no

Ønsker du å registrere deg for tolkeoppdrag? Send søknad og cv til tolk@ski.kommune.no

Gjeldsrådgivning og økonomisk rådgivningstjeneste

Tjenesten omfatter tilbud om privatøkonomisk råd- og veiledning samt bistand til å utarbeide utenrettslige gjeldsordninger. Tilbudet gjelder privatpersoner bosatt i Ski kommune med gjelds- og betalingsproblemer. Tjenesten er gratis for brukerne.

Hva du kan få hjelp til:

 • spørsmål og svar om privatøkonomi
 • budsjettrådgivning
 • bistand til kartlegging av husstandens økonomi
 • informasjon om rettigheter, offentlige støtte- og tilskuddsordninger
 • gjeldsforhandlinger

Formål: Tjenesten skal imøtekomme behovet for kommunalt rådgivningsarbeid som dekker rimelige forventninger i henhold til Lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning. Tjenesten skal være nøytral og uavhengig også i forhold til egen kommune. Brukeren skal være beskyttet av alminnelige regler for taushetsplikt og skal motta profesjonell og fortrolig bistand. I forhold til kreditorene opptrer rådgivningstjenesten som brukerens fullmektig og kan forhandle på vegne av ham i følge fullmakt, for å få en frivillig utenrettslig gjeldsordning. En slik gjeldsordning etableres ved avtale direkte mellom brukeren og dennes kreditorer uten ansvar for rådgivningstjenesten.

Hva kan du selv gjøre?

 • Det er viktig å handle raskt; gjeldsproblemer blir verre og långivere og andre kreditorer mindre imøtekommende dess lenger du venter
 • Lag en oversikt over alle inntekter og faste utgifter; sjekk om du har riktig skattetrekk. Sett av penger til et nøkternt livsopphold og prioriter løpende boutgifter som strøm, husleie, renter på boliglån, kommunale avgifter med mer
 • Ta kontakt med kreditorene og forklar situasjonen. Om nødvendig send kopi av den oversikten du har laget over inntekter og utgifter, legg ved lønnslipp og kopi av betalte boutgifter. Av oversikten fremgår det hva du trenger av nødvendige utgifter og livsopphold hver måned og hva du har igjen til å betale gjeld med
 • Det er viktig å fremsette et realistisk betalingstilbud. Vurder din nåværende betalingsevne og tilby det du vet du kan klare. Kanskje du kan få endret opprinnelig avtale om tilbakebetaling til ny avtale som er tilpasset din nåværende økonomiske situasjon
 • Dersom du ikke klarer dette selv, ta kontakt med NAV Ski

Aktuelle linker:
800GJELD

NAV

Gjeldsofferalliansen

 

Kommunalt botilskudd

Tilskuddet skal sikre at ingen beboere med varig trygdeytelse i kommunalt utleide boliger i Ski kommune får mindre igjen å leve for enn sosialtjenestens veiledende norm for livsopphold etter at boutgifter inkludert strøm og egenandelser for enkelte kommunale tjenester er betalt.

Hva kan du søke om?
Botilskudd for kommunale leietakere er behovsprøvd. Det er veiledende norm for livsopphold for den samlede husstanden på tildelingstspunktet som legges til grunn ved beregning av tilskuddet.

Krav til søker
Søker må leie kommunal bolig og ha søkt om statlig bostøtte. Søker må også ha gitt fullmakt til at kommunen får den statlige bostøtten.
Inntekten til søker og ektefelle/samboer må være en varig trygdeytelse, for eksempel alderspensjon eller uføretrygd.
Enslige som har en formue på over kr.100 000, eller gifte/samboende som har en formue på kr. 200 000, får ikke kommunalt botskudd.
Flyktninger og asylsøkere med opphold på humanitært grunnlag kommer ikke med i betraktning av tilskudd de første fem årene etter primærbosetting.

Saksbehandling
Søknader behandles fortløpende. Botilskudd innvilges for hvert kalenderår, dog tidligst fra påfølgende måned søknaden fremmes. Innvilget botilskudd kommer i fratrekk på husleieblanketten. Det vil si at det du skal betale i husleie blir mindre enn det som er avtalt i kontrakten.

Klage
Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Klage må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til NAV Ski som har fattet vedtaket. Klagen vil bli behandlet av klageorganet i Ski kommue.
Kontakt NAV Ski for mer informasjon. Papirsøknad med dokumentasjon sendes til NAV Ski, postboks 373, 1401 Ski.

Søk om kommunalt botilskudd

Retningslinjer


Publisert: 08.09.2015 11:07
Sist endret: 08.10.2018 08:05
NAV Ski

Besøksadresse:

Idrettsveien 18
1400 Ski

Postadresse:

Postboks 373
1401 Ski

Telefon: 55 55 33 33

Hva skjer hvis vi skriver noe her?