Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Arealplan

Planer under arbeid

Velg fra listene nedenfor den planen du vil ha informasjon om. Da åpnes karttjenesten "Planinnsyn". For planer med varslet oppstart og planer under offentlig ettersyn kan du også sende tilbakemelding til kommunen.  Les om hvordan du gjør det i dette dokumentet.

Kommuneplan for Nordre Follo kommune delplan Ski

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel som er en overordnet plan for hele kommunen. I tråd med plan- og bygningsloven skal kommuneplanen ha et 12 års perspektiv, og kommunen skal vurdere behovet for å rullere planen i hver valgperiode. Kommuneplanens arealdel med bestemmelser er juridisk bindende. Planen blir fulgt opp gjennom årlige handlingsprogram og økonomiplan/budsjett.

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner er en oversiktlig arealplan for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset tema, for eksempel friluftsliv, idrett eller transportpolitikk. Kommunedelplanene utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel. Der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene gjelder kommuneplanens bestemmelser.

Reguleringsplaner

Her kan du se gjeldene reguleringsplaner for din eiendom, i kartet.

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Planavdelingen behandler alle reguleringssaker og legger dem fram for plan- og byggesaksutvalget som avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Endelig godkjenning av planen er det kommunestyret som gjør.

De som berøres av en reguleringssak skal ha god tilgang på informasjon, og de skal få anledning til å delta aktivt i planprosessen. Behandling av private planforslag er gebyrbelagt.

Ønsker du å fremme privat reguleringsplan? Vi anbefaler at du bruker informasjonen og veilederen for reguleringsplan fra departementet. Dette er utfyllende og god informasjon.

Kunngjøringer og medvirkning

Kunngjøring av igangsetting av arbeid med arealplaner som skal behandles etter plan- og bygningsloven, gjøres med annonse i Østlandets Blad og kommunens hjemmeside. Berørte parter skal ha varsel i brev. Planer som legges ut til offentlig ettersyn kan ses på kommunens nettsider og på Ski bibliotek. Kunngjøring av vedtak om offentlig ettersyn og vedtak om godkjenning av arealplaner skjer også med annonse i Østlandets Blad og på kommunens hjemmeside.

Hvem kan gi innspill til planer?

Når det varsles om igangsatt planarbeid eller ved offentlig ettersyn kan alle interesserte privatpersoner eller organisasjoner gi innspill til arealplanen. For at innspill eller merknad skal få innvirkning på planarbeidet må de være sendt inn innen den angitte fristen. Innspill og merknad bør sendes inn som signert brev, men e-post kan også benyttes. Ønsker du nærmere orientering kan du også be om et møte med den private forslagsstilleren eller kommunens saksbehandler.

Film om planlegging

 

                              

 

Den kommunale planprosessen kan være vrien å forstå. Sammen med Sheriff har DOGA laget en film om forklarer prosessen på en enkel måte.

Opptakene til filmen ble gjort i utstillingen "Barn ingen adgang" som sto på DOGA vinteren 2016. Sammen med Rodeo arkitekter utviklet DOGA utstillingen for å vise hvordan planleggingen foregår i prakksis og hviken rolle barn og andre innbyggere bør ha i planprosessen.

Åpningstider Servicekontor for byggesaker, plansaker og delesaker

Åpningstider:

tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 14.00

Kontakt:

Telefon 476 38 310 / besøksadresse Ski rådhus, Idrettsveien 8, 1400 Ski

I åpningstiden kan du ringe eller besøke servicekontoret for byggesaker, plansaker og delesaker hvis du har spørsmål eller behov for veiledning.


Publisert: 19.08.2015 08:06
Sist endret: 07.12.2018 10:57