Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nordbyveien Ski stasjon VA-anlegg

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig: James Osuma
Prosjektleder; James Osuma
E-post: James.Osuma@ski.kommune.no
Telefon: 64 87 85 68

Generell prosjektbeskrivelse

I forbindelse med rehabilitering av VA-ledninger i Nordbyveien og Oppegårdsveien skal følgende arbeider utføres:

ca. 340 m VA-grøfter

ca. 340 m vannledning

ca. 200 m spillvannsledning ca. 140 m pumpeledning

ca. 200 m overvannsledning

ca. 6 stk kumgrupper

ca. 204 m rehabilitering av vei

ca. 330 m rehabilitering av fortau

Anleggsområdet ligger ved Nordbyveien i Ski kommune. Berørte veier er Nordbyveien og Oppegårdsveien. Nytt anlegg vil starte i Nordbyveien og kobles til eksisterende anlegg i Oppegårdsveien. På motsatt side i Nordbyveien skal det legges ny vannledning. Traseer er vist med blått på kartutsnittet under.

 

Nordbyveien er en fylkesveg med mye trafikk, både når det gjelder biltrafikk og gangtrafikk. For å unngå graving og stenging av Nordbyveien er det tenkt at arbeidene skal være utført i GS-sykkelveg/opparbeidet grøntarealet langs Nordbyveien. Ved kryssing av Nordbyveien skal det benyttes styrt boring. Kryssingen ved Nordbyveien/Vestveien vil foregå i eksisterende overvannskulvert, slik at det ikke blir nødvendig å grave i vei. I Oppegårdsveien er arbeidene påtenkt utført i vei og GS-vei.

Eksisterende veier og ledningsanlegg skal være i drift i anleggstiden. Alle boliger skal ha mulighet for innfart til sine boliger. Arbeidene skal utføres slik at beboerne har minst mulig ulempe. Tilkopling til eksisterende anlegg varsles i god tid og godkjennes av Ski kommune. Midlertidige omkoblinger og provisoriske anlegg utføres av entreprenør etter godkjenning av Ski kommune.

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi anleggsområdet blir opprettholdt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra Byggherren og Statens vegvesen.


Publisert: 06.04.2016 09:04
Sist endret: 30.06.2017 14:18