Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Byutvikling

Har du henvendelser eller spørsmål om arbeider og planer som pågår i Ski? Du finner kontaktinformasjon på hvert prosjekt. Utbyggingene som pågår i Ski sentrum vinteren 2017/2018 er stort sett statlige utbyggingsprosjekter.

Ski er et av de største kollektivknutepunktene i Akershus. Når Follobanen åpner i 2021 blir reisetiden mellom Oslo og Ski 12 minutter. Follobanen og resten av InterCity-utbyggingen vil bringe Ski nærmere hovedstaden og et stort regionalt arbeidsmarked. Dette gjør Ski til et attraktivt sted å bo og jobbe.

For å møte denne utviklingen skal arealer på begge sider av stasjonen bli klargjort til arbeidsplasser med mange ansatte. I og rundt sentrum gis det plass til mange nye boliger. I Ski planlegges det for en by med gode gangavstander, med nærhet til alle dagliglivets funksjoner, inkludert skoler og barnehager. For at dette skal bli mulig arbeider kommunen med store oppgraderinger av vann- og avløpssystemet, og med områdeplaner for Ski sentrum og Ski vest. Også områdeplan for Langhus sentrumsområde og kommunedelplan for Ski øst henger sammen med denne utviklingen.

Planverk og planstrategi

Kommunedelplan for Ski øst

Områdeplan for Ski vest
Områdeplan for Ski sentrum
Områdeplan for Langhus sentrumsområde

Planstrategi Ski kommune 2016-2019

Reginal plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Akershus fylkeskommune)

Planer under arbeid

Detaljregulering av fv. 152 Kirkeveien og fv. 152 Langhusveien (Statens vegvesen)

Områderegulering for Kirkeveien nord 

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum

Her kan du medvirke

Her finner du en oversikt over planene som til enhver tid er startet opp, eller er ute til høring eller offentlig ettersyn.

Statlige utbyggingsprosjekter

Oversikt over pågående og kommende statlige og fylkeskommunale utbygginger i Ski sentrum 2017-2023 finner du her.

Bane NOR:
Ski stasjon
Nordbyveien bro/Kirkeveien
Jernbaneveien
Follobanen

Statens vegvesen:
Ustvedt bru
Fv. 35 Nordbyveien, Oppegårdveien-Vestveien
Gang- og sykkelvei Fv. 152 Vevelstadveien-Smedsrudveien
Fylkesveiene Kirkeveien, Jernbaneveien og Åsveien
Nordbyveien mot Ås

Kommunale utbyggingsprosjekter

Tilhører virksomhet eiendom:

Skotbu skole - tilbygg
Ny svømmehall på Langhus
Ski ungdomsskole - modulbygg
Solbakken borettslag
Follo barne- og ungdomsskole
Hebekk skole
Rådhuskvartalet
Oppstart av kommunalt vann- og avløpsprosjekt i Villaveien 
Nordbyveien VA 
Nordbyveien Ski Stasjon VA-anlegg

Tilhører virksomhet kommunalteknikk: 

Kråkstad - Ski I
Kongslia infrastruktur
Finstadbekken
Ellingsrud del 2 (Industriveien)
Eikeliveien fortau
Kiss and Ride (ved Hebekk skole)
Parkveien - rehabilitering av vann og avløp
Overføringsanlegg VA Ski-Haugbro

Viktige dokumenter for alle som planlegger utbygging i Ski

Områdeplan for det aktuelle området (se under planverk lenger opp på siden)

Renovasjonsteknisk plan

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum (under arbeid)

Veiledning til miljøprogram og miljøoppfølgingsplan - Formålet med dette heftet er å bistå utbyggerne i å ivareta viktige fokusområder og følge opp vedtak kommunen har gjort. Oversikten viser hvilke retningslinjer og krav som må eller bør være på plass i et miljøprogram og senere i en miljøoppfølgingsplan.

Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig byutvikling i Ski kommune - Overordnet kvalitetsprogram for sentrumsplanleggingen i Ski redegjør for visjoner og målsetninger for miljø- og klimaaspektet i områdeutviklingen. Dokumentet er ikke juridisk bindende, men er et supplement til reguleringsbestemmelser, plankart og planbeskrivelser. Det skal inspirere, legge til rette for gode prosesser og benyttes som et styrings- og veiledningsverktøy, som gir utbyggere og øvrige aktører et felles grunnlag for gjennomføring av prosjekter med høy klima- og miljøprofil i Ski.

Skiliv / bylivsprosjekter

Les mer om Skiliv 
TreStykker 
Mobil sykkelbane

Universell utforming

Universell utforming er en viktig strategi i byutvikling og et satsningsområde i Ski kommune. Kommunen har Ressursgruppe for universell utforming som er tverrsektoriell sammensatt og som bidrar i saker der universell utforming skal hensyntas.

Universell utforming
Skjema for mangler i universell utforming i offentlige bygg og uteområder

Oversiktskart

På kartet nedenfor finner du en oversikt over anleggsmeldinger og prosjekter i kommunal og statlig regi.


Publisert: 30.11.2015 00:00
Sist endret: 21.02.2018 09:37
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css
    
Start Kari chatbot