Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vil du være med å påvirke hvordan gater, torg og parker i Ski by skal se ut og fungere?

Velkommen til åpent infomøte om Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum på Ski bibliotek tirsdag 17. oktober klokka 18.30-20.00.

Hensikten med funksjons- og designplanen er å fremheve viktigheten av de offentlige byrommene i utviklingen av Ski by. Planen er en oppfølging av områdereguleringsplanen for Ski sentrum.

Det blir åpent informasjonsmøte om planen på Ski bibliotek tirsdag 17. oktober klokka 18.30-20.00.

Funksjons- og designplanen anbefaler prinsipper og løsninger for funksjoner og kvaliteter i Skis gater og offentlige rom.

Plan og byggesaksutvalget vedtok i møte 14.6.2017  å legge forslag til funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum ut på høring.

Har du meninger om og ønsker for Skis gater, torg og parker kan du skrive til:
Ski kommune, Plan, byggesak og geodata, Postboks 3010, 1402 Ski, eller postmottak@ski.kommune.no innen 17.11.2017. Merk innspill med funksjons- og designplan.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Ski kommune v/ arealplanlegger Cecilie Høgden Mæle, telefon 90 47 21 79 eller e-post cecilie.maele@ski.kommune.no.

Dette handler planen om
Ski er en regional by. Ski skal i fremtiden bli et enda mer attraktivt sted å bo og arbeide, og byen vokser. Byutviklingen er i stor grad prosjektbasert. Det vil si at utviklingen realiseres av ulike byggetiltak initiert av private eller offentlige aktører. Det er viktig at hvert enkelt prosjekt bygger oppunder en helhet i byen og at det er kvalitet i denne utviklingen.

Funksjons- og designplanen synliggjør hvilke kvaliteter som bør tas hensyn til og hvilke grep som bør gjøres i den videre planleggingen av byen. Planen søker spesielt å sikre funksjoner og kvaliteter i de offentlige byrommene som vil gjøre livet i Ski sentrum optimalt for alle brukere.

Temaer som tas opp i planen er blant annet

  • sykkelparkering
  • håndtering av overvann
  • grøntstruktur
  • kjøremønster for personbiler
  • varetransport og andre nyttekjøretøy
  • utforming av parker
  • brukervennlighet for gående og syklende

I tillegg diskuteres hvordan bygningenes fasader må bidra positivt til kvaliteten og aktiviteten i de ulike byrommene.

Her finner du planen
Saksdokumenter kan sees på Ski rådhus, Ski bibliotek og kommunens hjemmeside (www.ski.kommune.no under «Høringer og offentlig ettersyn» og «Byutvikling/Prosjekter») i tiden 29.09.-17.11.2017.

infomøte funksjons- og designplan plakat


Publisert: 12.10.2017 12:25
Sist endret: 22.11.2017 13:48