Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hebekk skole

  bilde av skolen

Ferier og fridager   Meld fravær   Skoleportalen   It's Learning   Foreldreportalen   Skolene i Ski 

Aktuelt

Byggeprosessen   Skolestartere 2017  Skolemiljø og mobbing

Les eldre saker

 

Om skolen

elever på rekke

Hebekk skole er en barneskole med 408 elever fordelt 17 klasser. Vi har 55 ansatte. Skolen ligger i Ski kommune med kort vei til Ski sentrum. Vi har et fint og variert uteområde som innbyr til fysisk aktivitet og utfoldelse. I skolefritidsordningen går det i underkant av 200 barn.

Elevtallet er økende, og skolen vår skal derfor rehabiliteres og utvides. De to eldste byggene ble revet i sommerferien 2016, og et nytt og funksjonelt skolebygg skal stå klart høsten 2018. Nybygget vil også inneholde en ny spesialavdeling for autisme. Vi gleder oss til å få et nytt skolebygg på plass!

Facebook logo


Følg Hebekk skole på Facebook!

  

Hebekk skoles mål og verdier

Hebekk skole har som mål å skape en best mulig skole og SFO ut fra de rammebetingelsene vi har. Vi jobber for at Hebekk skal være en skole som inkluderer alle og som gir meningsfull læring

  • hvor alle føler trygghet og tilhørighet

  • hvor alle viser respekt og toleranse for hverandre

  • som legger til rette for best mulig læringsbetingelser for den enkelte elev

  • som legger vekt på et godt og konstruktivt samarbeid skole/hjem

Som PALS-skole jobber vi systematisk med tydelig klasseledelse og gode relasjoner, der vektleggingen av positiv anerkjennelse og kommunikasjon er avgjørende for et godt læringsmiljø. Arbeidet med PALS kombinert med Trivselslederprogrammet, der FAU støtter oss økonomisk, er med på å fremme et trygt skolemiljø. Vi opplever at vi har et positivt skolemiljø på skolen med høy trivsel og lite elevkonflikter og mobbing. Vi jobber etter våre felles verdier å vise ansvar, omsorg og respekt. For å lykkes med å skape et inkluderende læringsmiljø, er vi avhengig av et best mulig skole-hjem samarbeid.

Sammen kan vi skape en best mulig skole!      

Litt historikk om Hebekk skole

Skolen startet opp i en Moelvenbrakke skoleåret 1963-1964. I 1997-98 ble skolen renovert og et nytt bygg ble satt opp. Skolen er bygd for en to-parallell skole.Vi har nå tre paralleller på flere trinn, og vi er trangbodde. Derfor har vi nå midlertidige moduler i skolegården. Skolen skal rehabiliteres og utvides, og et nytt og funksjonelt skolebygg skal erstatte de to eldste bygningene. Det nye bygget skal stå ferdig til skolestart 2017.

 

Praktisk informasjon

Svømming

Det er viktig at barn blir trygge i sjø og vann, og oppøver nødvendige svømmeferdigheter for dette. Skolens svømme- og livredningsopplæring spiller en viktig rolle i denne forbindelse.

I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er det kompetansemål knyttet til svømme- og livredningsopplæring.
På Hebekk skole er det skoleåret 2016-2017 elevene på 3., 4. og 7. trinn som har svømmeundervisning. Svømmeundervisningen foregår på tirsdager gjennom hele skoleåret. Vi benytter Ski bad.

 

Skolemelk

Skolen fortsetter suksessen med nettbasert abonnementsordning på skolemelk. Da selve utdelingen av melken hver dag foretas av elever på 5. trinn, har skolen valgt å kun tilby 3 sorter melk for å unngå at for mye tid skal gå med til selve utdelingen. Følgende produkter kan velges:

1/4 L TineMelk Lett
1/4 L TineMelk Ekstra Lett Mild kakaosmak
1/4 L TineMelk Lett laktoseredusert

Melken med kakaosmak er laktoseredusert og har kun en svak smak av kakao. Denne er populær blant elevene og må ikke forveksles med sjokolademelk, som er et produkt med mye mer fett og sukker. Er du i tvil om hva du skal velge til ditt barn, gå inn på TINEs hjemmesider og les mer om de to produktene.

Informasjon om skolemelk

Helsetjenester

Helsesøster

Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende.

Vi jobber individuelt, i grupper og underviser klassevis. Vi gjennomfører vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram.

Helsesøster på Hebekk skole er Mari Mauseth Log
Kontortid: Tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30-14.30
Telefon: 64 85 30 10
Mobil: 90837224
E-post: 

Her kan du lese mer om skolehelsetjenesten og vaksiner

Ringetider

Skoledagen ved Hebekk skole er delt inn etter følgende timeplan. Inndelingen ble vedtatt i brukerrådet mai 2012 og gjelder fra august 2012. Timeplaner for det enkelte trinn ligger på It's learning.

0. time kl. 8.00-8.30
1. time kl. 8.30-9.15
2. time kl. 9.15-10.00

Friminutt kl. 10.00-10.30
Spising kl. 10.30-10.45

3.time kl. 10.45-11.30
4. time kl. 11.30-12.15

Friminutt kl. 12.15-12.45

5.time kl. 12.45-13.30
6. time kl. 13.30-14.15

Leksetid

Rutiner leksetid

Særskilt språkopplæring

Elever med annet morsmål enn norsk kan få særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Om nødvendig har eleven også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Dette gjelder nyankomne og andre minoritetselever med svært begrensede norskkunnskaper. Grunnskolene har ansvar for tilbudet om særskilt norskopplæring til barn i skolepliktig alder.

Målgruppe: Elever fra språklige minoriteter i grunnskole og videregående skole.

Kriterier/vilkår:

Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk. Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen

Retten til denne opplæringen bygger på forskrift til opplæringsloven, § 2 - 8

"Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norsk-opplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved."

De foresatte har ansvar for morsmålsundervisning etter at eleven kan følge undervisningen på norsk.

Dersom foresatte til en minoritetsspråklig elev vurderer at barnet har behov for særskilt norskopplæring og eventuelt morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, kan foresatte melde dette behovet til skolen.

Skolens lærere foretar en kartlegging av norskkunnskapene til elever med minoritetsspråklig bakgrunn. De elevene som skolen vurderer ut ifra kartleggingen ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge den vanlige opplæringen, vil deretter få tilbud om særskilt norskopplæring og eventuelt morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Tilbudet vil bli sendt skriftlig til de foresatte, i form av et enkeltvedtak. Vedtaket vil gjelde til ny kartlegging er foretatt og et nytt vedtak blir fattet påfølgende skoleår.

Spørsmål vedrørende særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring kan rettes til Hebekk skole.

 Nyttige lenker

Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
Barnevakten Gode råd om barn og medier

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Satsingsområder for Hebekk skole

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring

Skolefritidsordningen (SFO)

Skoleåret 2016/2017 startet vi opp med 170 barn fordelt på tre baser. SFO disponerer alle skolens arealer. 

SfoHebekk SFO har Sosial kompetanse som sitt hovedsatsningsområde. Overordnet mål er å "utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling. Vi skal gi alle barn et SFO-tilbud som fremmer vekst og utvikling, gir økt trivsel og positivt selvbilde".

Dette får vi til gjennom :
- Daglige samlinger i 1.-2.klassebasen
- Faste organiserte aktiviteter hver uke
- 4.klasse-klubb
- Eget program for høst-, vinter- og sommerferien
- Variert uteområde
- Flere årlige arrangement/fester
- Barna får ett måltid om dagen. Variert og sunn matmeny med varmmat gjennomsnittlig 2-3 ganger/uke
- Samarbeid med kontaktlærerne om det enkelte barn.

Søke/endre SFO plass Mer informasjon og vedtekter for SFO i Ski  

Matplan for SFO 

Åpningstider:

kl.07.30-08.30

kl.12.15/13.30/14.15-17.00

I skolens ferier kl.07.30-17.00

Kontakt

Kontor: 64 85 30 03
1.basen 400 52 250
2.basen 400 52 242
3.basen 401 70 543
4.basen 40170 544

Basetelefonene er kun betjent i SFO tiden. 

Lille basen ( 1. og 2. trinn)

Telefon: 1.trinn 40052250

Telefon: 2.trinn 40052242

På 1. trinn er vi 46 barn

På 2. trinn er vi 62 barn

De voksne som jobber her er

Agnes Marit Bøhle, Jan Billy Aas, Sandro Beck,Tone Østli, Ellen Holstad,Martin Langseter, Alban Shipshani, Hedda Steen Stefansson.

Storebasen (3. og 4. basen)

Telefon 3. basen: 401 70 543

Telefon 4. basen: 401 70 544

På 3. og 4. basen er vi 62 barn 

De voksne som jobber her er:

Helle Hvamstad, Gro Skjønneberg, Jan Mellegaard,Unni Waltersdorph Hjemmen.

Bilder fra SFO

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon Telefon E-post
Ingunn Lind Bjørhei         Rektor 64853001 Send e-post
Linn Langdalen Inspektør 64853002 Send e-post
Marit Irene Guldbrandsen Inspektør 64853005  Send e-post
Marcus Drange Hansen Avd. leder spesial avd. for autisme   Send e-post

Inger Nasser

Konsulent 64853000 

Send e-post

Madhia Ulla

Konsulent 64853000 Send e-post 
Mari Mauseth Log Helsesøster 90837224  Send e-post
Agnes Marit Bøhle Baseleder 1. og 2. trinn SFO  64853003  Send e-post

Helle Hvamstad

Basesleder 3. og 4. trinn SFO 64853003 Send e-post
Joachim Fjeld IKT-ansvarlig   Send e-post 

 

Lærere og fagarbeidere/ assistenter
Navn Funksjon Telefon E-post 
André Iversen  Kontaktlærer 2. trinn 64 85 30 07 Send e-post
Andreas Haug  Spes. ped. lærer 64 85 30 07 Send e-post
Ann Kristin Jansen  Faglærer 64 85 30 07 Send e-post
Anna Juniszewski Kontaktlærer 3. trinn 64 85 30 07 Send e-post
Anne Haugland Kontaktlærer 6. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Astri Bøhn Mageli Faglærer 64 85 30 08 Send e-post
Brit M. Granby Spes. ped. lærer 64 85 30 06 Send e-post
Britt Ytterstad Faglærer 64 85 30 08 Send e-post
Caroline Endsjø Permisjon   Send e-post
Christopher Leiknes Permisjon   Send e-post
Connie Søgård Heir Faglærer/spes.ped. 64 85 30 09 Send e-post
Eirin G. Cederberg Faglærer 64 85 30 09 Send e-post
Gunvor Berg Listhaug Spes.ped. lærer/faglærer 64 85 30 08 Send e-post
Heidi S. Storhaug Kontaktlærer 5. trinn  64 85 30 08 Send e-post
Heidi T. Haram Kontaktlærer 4. trinn 64 85 30 09 Send e-post
Helene Korvann Kontaktlærer 2. trinn 64 85 30 07 Send e-post
Hilda J. Kongsness Kontaktlærer 7. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Inger Helene Arnstad Kontaktlærer 2. trinn 64 85 30 07 Send e-post
Jorunn Orset Spes. ped. lærer 64 85 30 06 Send e-post
Kirsti B. Eriksen Kontaktlærer 1. trinn 64 85 30 07 Send e-post
Line-Sofie Gystad Kontaktlærer 6. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Line Pedersen Sosiallærer/faglærer 64 85 30 06 Send e-post
Mai Gulbrandsen Kontaktlærer 5. trinn 64 85 30 09 Send e-post
Merete Reme Kontaktlærer 7. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Nina A. Andresen Kontaktlærer 6. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Nina Alette Eggerud Faglærer 64 85 30 07 Send e-post
Nina Karlsen Spes. ped. lærer/faglærer 64 85 30 06 Send e-post
Ole Harald Gystad Faglærer 64 85 30 08 Send e-post
Ragnhild Ø. Sæheim Faglærer 64 85 30 09 Send e-post
Randi Ystmark Spes. ped. koordinator 64 85 30 06 Send e-post
Sena Jorganovich Spes. ped. lærer 64 85 30 06 Send e-post
Solveig Haugland Kontaktlærer 4. trinn 64 85 30 09 Send e-post
Solveig Østvold Kontaktlærer 1. trinn 64 85 30 07 Send e-post
Tonje Berg Kontaktlærer 4. trinn 64 85 30 09 Send e-post
Trine Sjøvoll Kontaktlærer 3. trinn 64 85 30 09 Send e-post
Veronica Munkerud Kontaktlærer 5. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Annie Johannessen Spes. ped spesial avd.    Send e-post
Mette Helling Miljøarbeider spesial avd.   Send- epost
Helene Johansen Spes. ped lærer   Send e-post
Camilla Ramos Dahl Assistent   Send e-post
Tone Østli Fagarbeider   Send e-post
Ellen Holstad Fagarbeider   Send e-post
Jeanette Eriksen Permisjon   Send e-post
Jan Billy Aas Fagarbeider   Send e-post
Jan Mellegaard Assistent   Send e-post
Sandro Beck Assistent   Send e-post
Martin Langseter Assistent   Send e-post
 Alban Shipshani  Assistent  

Send e-post

Gro Schjønneberg Assistent   Send e-post
Unni Waltersdorph Hjemmen Assistent   Send e-post
       
       

Ledige stillinger i Ski kommune

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.

Elevrådet skoleåret 2016-2017

Leder: Emil fra 7b 

Nestleder: Ulrik fra 7a

Sekretær: Mari fra 5c

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Referater 

desember 2015

januar 2016

mars 2016

april 2016

mai 2016

Referater 2016-2017

september 2016

november 2016

desember 2016

januar 2017

februar 2017

FAU skoleåret 2016-2017

Styret

FAU leder: Jenny Fretheim

jenny.fretheim@gmail.com

Tlf: 95405823

Nestleder: Inger Setnes

inger.setnes@hioa.no 

Tlf: 99 59 30 39

Kasserer: Nina Brandtenborg

nina.brandtenborg@atradius.com,  

Tlf: 90202102

Sekretær: Therese N. Andersen

t.na@live.no,

Tlf: 97727720 Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

 

Barn med spesielle behov

Ressursteam

Skolen har et internt ressursteam som består av rektor/ledelsen og lærere som har spesialundervisning/kurstilbud for elever med behov.

I tillegg har vi et utvidet ressursteam som består av rektor/ledelsen, kontaktperson for PPT, ressurskoordinator, kontaktperson fra barnevernet og helsesøster. Ressursteamet har møter ca 1 gang i måneden. Internt ressursteam har tett dialog med lærerne og vurderer hele tiden hvem som bør få tilbud om kurs/ systemtiltak. Dersom dere som foresatte opplever at deres barn har behov for mer tilpasset opplæring enn det som kan gis innenfor klassen og trinnet, ta det opp med kontaktlærer, som igjen skal drøfte dette videre i internt ressursteam/utvidet ressursteam. Ressursteamet vil vurdere om vi har egnede systemtiltak på skolen, eller om det eventuelt er behov for å be PPT eller andre innenfor støtteapparatet om assistanse.

 

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Trafikkplan Hebekk skole

 

Bildegalleri

jenter med hestehovbarn på bibliotekjenter som leserbarn som løperjente roperklovnertavle og barnskolebygg

Hebekk skole

Besøksadresse:

Sørjordet 7
1400 Ski

Telefon: 64 85 30 00

Rektor: Ingunn Lind Bjørhei

Meld fravær: 594 40 113 (Transponder)
Les mer om å melde fravær i Transponder

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 20.04.2017 11:18