Facebook ikon Twitter logo Print side

Hebekk skole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelt

Byggeprosessen  Skolemiljø og mobbing  Fritidstilbud i Ski

Les flere saker

 

Om skolen

skolebygg

Hebekk skole er en barneskole med 390 elever fordelt på 18 klasser. I skolefritidsordningen går det 168 barn. Vi har 70 ansatte. Skolen ligger i Ski kommune med kort vei til både Ski sentrum og marka. 

Elevtallet er økende, og skolen har derfor vært gjennom en omfattende byggeperiode de siste to årene. Våren 2018 kunne noen av elevene flytte inn i splitter nye lokaler, og høsten 2018 vil det som er igjen av den eksisterende skolen være ferdig oppusset. Uteområdet skal etter planen også stå ferdig til skolestart 2018. Nybygget inneholder også en ny forsterket avdeling for barn med autismespekterforstyrrelser. Vi synes vi har fått et flott og fargerikt skolebygg! 

Facebook logo


Følg Hebekk skole på Facebook!

  

Hebekk skoles mål og verdier

Hebekk skole har som mål å skape en best mulig skole og SFO ut fra de rammebetingelsene vi har. Vi jobber for at Hebekk skal være en skole som inkluderer alle og som gir meningsfull læring

  • hvor alle føler trygghet og tilhørighet

  • hvor alle viser respekt og toleranse for hverandre

  • som legger til rette for best mulig læringsbetingelser for den enkelte elev

  • som legger vekt på et godt og konstruktivt samarbeid skole/hjem

Som PALS-skole jobber vi systematisk med tydelig klasseledelse og gode relasjoner, der vektleggingen av positiv anerkjennelse og kommunikasjon er avgjørende for et godt læringsmiljø. Arbeidet med PALS kombinert med Trivselslederprogrammet, der FAU støtter oss økonomisk, er med på å fremme et trygt skolemiljø. Vi opplever at vi har et positivt skolemiljø på skolen med høy trivsel og lite elevkonflikter og mobbing. Vi jobber etter våre felles verdier; å vise ansvar, omsorg og respekt. For å lykkes med å skape et inkluderende læringsmiljø, er vi avhengig av et best mulig skole-hjem samarbeid.

Sammen kan vi skape en best mulig skole!      

Litt historikk om Hebekk skole

Skolen startet opp i en Moelvenbrakke skoleåret 1963-1964. I 1997-98 ble skolen renovert og et nytt bygg ble satt opp. Med et voksende elevtall har vi vært trangbodde, og med det nye skolebygget som sto ferdig våren 2018 er skolen nå laget for å huse 600 elever. Etter to strevsomme år med bygging er vi nå veldig glade for at skolen har blitt rehabiliterert og utvidet. 

Avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser

Avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser tilbyr et kvalitativt godt skole- og SFO-tilbud til elever med sammensatte behov.På avdelingen jobber spesialpedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Avdelingen er opptatt av implementering av evidensbaserte intervensjoner med anvendt atferdsanalyse som grunnpilar i metodevalg.

Søknadsskjema

 

Praktisk informasjon

Svømming

Det er viktig at barn blir trygge i sjø og vann, og oppøver nødvendige svømmeferdigheter for dette. Skolens svømme- og livredningsopplæring spiller en viktig rolle i denne forbindelse.

I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er det kompetansemål knyttet til svømme- og livredningsopplæring.
På Hebekk skole er det skoleåret 2018-2019 elevene på 3., 4. og 7. trinn som har svømmeundervisning. Svømmeundervisningen foregår på tirsdager gjennom hele skoleåret. Vi benytter Ski bad.

 

Skolemelk

Skolen fortsetter suksessen med  TINE Skolelyst, som er en nettbasert abonnementsordning på skolemelk Med Skolelyst legges det til rette for påfyll av næring og energi gjennom skoledagen. Nå er det mulig å bestille mye forskjellig til skolemåltidet slik som melk, fruktdrikk, smoothie, yoghurt, grøt, frukt og grønt. Bestillingsløsningen har også blitt mer fleksibel. Nå kan man sette opp uken slik man vil og tilpasse bestillingen til barnets behov. Det er også mer fleksibel betaling enn tidligere – man velger selv om man vil betale hele beløpet med en gang eller litt hver måned.

På skolelyst.no kan du finne svar på spørsmål om ordningen. Du kan også kontakte Tine på telefon 513 71 510 eller på e-post: skolelyst@tine.no.

 Infoskriv fra Tine

 

Helsetjenester

Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende.Vi jobber individuelt, i grupper og underviser klassevis. Vi gjennomfører vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram.

Hedda Høglund er helsesøster på Hebekk skole.


Kontaktinformasjon:

Telefon: 90262491

e-post: hedda.hoglund@ski.kommune.no

Kontortid: 08.00 - 15.00 mandag  til torsdag 


Du trenger ikke bestille time hos helsesøster. Kom gjerne innom for å se om vi er ledig eller send sms, mail eller ring hvis du ønsker det!
Ved sykdom eller akutt legebehov kontaktes fastlegen eller legevakta på tlf 116117

Her kan du lese mer om skolehelsetjenesten og vaksiner

Ringetider

Skoledagen ved Hebekk skole er delt inn etter følgende timeplan. 

0. time kl. 8.00-8.30
1. time kl. 8.30-9.15
2. time kl. 9.15-10.00

Friminutt kl. 10.00-10.30
Spising kl. 10.30-10.45

3.time kl. 10.45-11.30
4. time kl. 11.30-12.15

Friminutt kl. 12.15-12.45

5.time kl. 12.45-13.30
6. time kl. 13.30-14.15

Leksetid

Rutiner leksetid

Særskilt språkopplæring

Elever med annet morsmål enn norsk kan få særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Om nødvendig har eleven også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Dette gjelder nyankomne og andre minoritetselever med svært begrensede norskkunnskaper. Grunnskolene har ansvar for tilbudet om særskilt norskopplæring til barn i skolepliktig alder.

Målgruppe: Elever fra språklige minoriteter i grunnskole og videregående skole.

Kriterier/vilkår:

Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk. Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen

Retten til denne opplæringen bygger på forskrift til opplæringsloven, § 2 - 8

"Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norsk-opplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved."

De foresatte har ansvar for morsmålsundervisning etter at eleven kan følge undervisningen på norsk.

Dersom foresatte til en minoritetsspråklig elev vurderer at barnet har behov for særskilt norskopplæring og eventuelt morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, kan foresatte melde dette behovet til skolen.

Skolens lærere foretar en kartlegging av norskkunnskapene til elever med minoritetsspråklig bakgrunn. De elevene som skolen vurderer ut ifra kartleggingen ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge den vanlige opplæringen, vil deretter få tilbud om særskilt norskopplæring og eventuelt morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Tilbudet vil bli sendt skriftlig til de foresatte i form av et enkeltvedtak. Vedtaket vil gjelde til ny kartlegging er foretatt, og et nytt vedtak blir fattet påfølgende skoleår.

Spørsmål vedrørende særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring kan rettes til Hebekk skole.

 Nyttige lenker

Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
Barnevakten Gode råd om barn og medier

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Satsingsområder for Hebekk skole

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring

Skolefritidsordningen (SFO)

Skoleåret 2017/2018 startet vi opp med 168 barn fordelt på to baser. SFO disponerer alle skolens arealer. 

SfoHebekk SFO har Sosial kompetanse som sitt hovedsatsningsområde. Overordnet mål er å "utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling. Vi skal gi alle barn et SFO-tilbud som fremmer vekst og utvikling, gir økt trivsel og positivt selvbilde".

Dette får vi til gjennom :
- Daglige samlinger i 1.-2.klassebasen
- Faste organiserte aktiviteter hver uke
- 4.klasse-klubb
- Eget program for høst-, vinter- og sommerferien
- Variert uteområde
- Flere årlige arrangement/fester
- Barna får ett måltid om dagen. Variert og sunn matmeny med varmmat gjennomsnittlig 2-3 ganger/uke
- Samarbeid med kontaktlærerne om det enkelte barn.

Søke/endre SFO plass Mer informasjon og vedtekter for SFO i Ski  

Matplan for SFO  

Åpningstider:

kl.07.15-08.30

kl.12.15/13.30/14.15-17.00

I skolens ferier kl.07.15-17.00

Kontakt

Kontor: 64 85 30 00
1.trinn 400 52 250
2.trinn 400 52 242
3. og 4. trinn 401 70 543

Turtelefon: 401 70 544

Basetelefonene er kun betjent i SFO tiden. 

Epost: 

Lille basen ( 1. trinn)

Telefon: 1.trinn 40052250

På 1. trinn er vi 55 barn

De voksne som jobber her er

Agnes Marit Bøhle, Jan Billy Aas, Tone Østli, Ellen Holstad, Unni Waltersdorph, Sander Feyling, Andreas Hoel, Kristine Johansen, Malin Therese Ekren, Cecilie Nilsen Ruud, May-Britt Myklebust, Hege Søhoel.

Storebasen (2. 3. og 4. basen)

Telefon 2. trinn :400 52 242

Telefon 3. og 4. trinn: 401 70 543

 

På storebasen er vi 125 barn 

De voksne som jobber her er:

Helle Hvamstad, Jan Mellegaard, Unni Waltersdorph Hjemmen, Sandro Beck, Alban Shipshani, Martin Langseter, Jeanette Eriksen, Sander Feyling.

Bilder fra SFO

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon Telefon E-post
Ingunn Lind Bjørhei Rektor 64 85 30 00  Send e-post
Marit Gulbrandsen Inspektør 64 85 30 00  Send e-post
Linn Langdalen Inspektør 64 85 30 00  Send e-post
Inger Nasser konsulent/kontor 64 85 30 00  Send e-post
Agnes Marit Bøhle Baseleder 1.-2- SFO 64 85 30 00  Send e-post
Helle Hvamstad Baseleder 3.-4 SFO 64 85 30 00 Send e-post
Marcus Drange Hansen Leder for forsteket avd. 64 85 30 00  Send e-post
Lærere og fagarbeidere/ assistenter
Navn Funksjon Telefon E-post 
André Iversen  Kontaktlærer 1trinn 64 85 30 00 Send e-post
    64 85 30 00 Send e-post
Ann Kristin Jansen  Faglærer 64 85 30 00 Send e-post
Anna Juniszewski Kontaktlærer 1trinn 64 85 30 00 Send e-post
Anne Haugland Faglærer 64 85 30 00 Send e-post
Britt Ytterstad Faglærer 64 85 30 00 Send e-post
Caroline Endsjø Kontaktlærer 2trinn 64 85 30 00 Send e-post
Eirin G. Cederberg Kontaktlærer 5.tinn 64 85 30 00 Send e-post
Gunvor Berg Listhaug Spes.ped. lærer/faglærer 64 85 30 00 Send e-post
Heidi S. Storhaug Faglærer 64 85 30 00 Send e-post
Heidi T. Haram Kontaktlærer 2.trinn 64 85 30 00 Send e-post
Helene Korvann Kontaktlærer 4. trinn 64 85 30 00 Send e-post
Hilda J. Kongsness Kontaktlær 3. trinn 64 85 30 00 Send e-post
Inger Helene Arnstad Kontaktlærer 4. trinn  64 85 30 00 Send e-post
Jorunn Orset Kontaktlærer 7. trinn 64 85 30 00 Send e-post

Kirsti B. Eriksen

Kontaktlærer3. trinn  64 85 30 00 Send e-post

Kjersti Lippestad

Kontaktlærer 5. trinn 64 85 30 00 Send e-post
Line-Sofie Gystad Kontaktlærer 2. trinn 64 85 30 00 Send e-post
Line Pay Holmberg Sosiallærer/faglærer 64 85 30 00 Send e-post
Line Østli Eng Kontaktlærer 7. trinn  64 85 30 00 Send e-post
Mai Gulbrandsen Faglærer 64 85 30 09 Send e-post
Merete Reme Kontaktlærer 4. trinn 64 85 30 00 Send e-post
Nina A. Andresen Faglærer 64 85 30 00 Send e-post
Nina Alette Eggerud Faglærer 64 85 30 00 Send e-post
Nina Karlsen Kontaktlærer 7. trinn  64 85 30 00 Send e-post
Ole Harald Gystad Faglærer 64 85 30 00 Send e-post
Ragnhild Ø. Sæheim Faglærer 64 85 30 00 Send e-post
Randi Ystmark Spes. ped. koordinator 64 85 30 00 Send e-post
Sena Jorganovich Spes. ped. lærer 64 85 30 00 Send e-post
Solveig Haugland Kontaktlærer 6. trinn  64 85 30 00 Send e-post
Solveig Østvold Faglærer/spes. ped.lærer 64 85 30 00 Send e-post
Tonje Berg Kontaktlærer 6. trinn 64 85 30 00 Send e-post
Trine Sjøvoll Kontaktlærer 1. trinn 64 85 30 00 Send e-post
Veronica Munkerud Faglærer 64 85 30 00 Send e-post
Annie Johannessen Spes. ped lærer forsterket avd.    Send e-post
Mette Helling Miljøarbeider forsterket avd.   Send- epost
Jennifer Aston Miljøterapaut    
Fredrikke O. Hagerup Miljøterapaut    
Hege Amanda Linnarsson Mijløarbeider    
Rudi A. Schierning Spesialpedagog    
Åsmund Os Lislerud Miljøterapaut    
Thekla Berntsen  Spesialpedagog    
Sara Hauan Miljøterapaut    
Andrea Sorina Miljøarbeider    
Therese E. Solstad Miljøterapaut    
Stine Myking Miljøterapaut    
Helene Johansen Spes. ped lærer   Send e-post
Camilla Ramos Dahl Assistent   Send e-post
Tone Østli Fagarbeider   Send e-post
Ellen Holstad Fagarbeider   Send e-post
Jeanette Eriksen Fagarbeider   Send e-post
Jan Billy Aas Fagarbeider   Send e-post
Jan Mellegaard Assistent   Send e-post
Sandro Beck Assistent   Send e-post
Martin Langseter Assistent   Send e-post
Alban Shipshani Assistent  

Send e-post

Aina Gilje Assistent    
Unni Waltersdorph Hjemmen Assistent    
Ronny Kristiansen  Assistent    

Hedda Stefansson 

Assistent   Send e-post 

May-Britt Myklebust

Assistent   Send e-post
Hege Søhoel Assistent   Send e-post
 Oliver Haug   Assistent    

Ledige stillinger i Ski kommune

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.

Elevrådet skoleåret 2018-2019

Leder: 

Nestleder: 

Sekretær: 

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Referater 

desember 2015

januar 2016

mars 2016

april 2016

mai 2016

Referater 2016-2017

september 2016

november 2016

desember 2016

januar 2017

februar 2017

mars 2017

april 2017

mai 2017

Referater 2017-2018

september 2017

oktober 2017

desember 2017

Referater 2018-2019

referat august

referat september

FAU skoleåret 2018-2019

Styret

FAU leder: Anne Hilde Bolstad

annhilde.bolstad@gmail.com

Tlf: 93022104

Nestleder: Svein Kråkenes

svekraak@icloud.com

Kasserer: Trine Mårvad

trinesmail@gmail.com

Sekretær: Martin Bidmead

mb@busch.no

Tlf:90547653Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

 

Barn med spesielle behov

Ressursteam

Skolen har et internt ressursteam som består av rektor/ledelsen og lærere som har spesialundervisning/kurstilbud for elever med behov.

I tillegg har vi et utvidet ressursteam som består av rektor/ledelsen, kontaktperson for PPT, ressurskoordinator, kontaktperson fra barnevernet og helsesøster. Ressursteamet har møter ca 1 gang i måneden. Internt ressursteam har tett dialog med lærerne og vurderer hele tiden hvem som bør få tilbud om kurs/ systemtiltak. Dersom dere som foresatte opplever at deres barn har behov for mer tilpasset opplæring enn det som kan gis innenfor klassen og trinnet, ta det opp med kontaktlærer, som igjen skal drøfte dette videre i internt ressursteam/utvidet ressursteam. Ressursteamet vil vurdere om vi har egnede systemtiltak på skolen, eller om det eventuelt er behov for å be PPT eller andre innenfor støtteapparatet om assistanse.

 

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Trafikkplan Hebekk skole

 

Bildegalleri

jentegutter med ballbarnaulagymsalgutt leserbenkerkjøkkenbibliotekklasserom

Hebekk skole

Besøksadresse:

Sørjordet 7
1400 Ski

Telefon: 64 85 30 00

Rektor: Ingunn Lind Bjørhei

Meld fravær: 594 40 113 (Transponder)
Les mer om å melde fravær i Transponder

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 19.11.2018 12:50