Facebook ikon Twitter logo Print side

Skoglia barnehage

Kontakt oss

Åpningstider: 07.15 - 17.00
Styrer: Birgit Authen
Telefon: 920 66 317

Om barnehagen

Skoglia har i alt plass opptil 64 barn fordelt på 4 avdelinger i alderen 0-6 år. Barnehagen er arkitekttegnet med spennende rominndeling og løsninger som skaper et godt utgangspunkt for lek og læring. Vi har et uterom som nærmest kan kalles en naturpark. Barn i Skoglia lærer å bli glad i naturen og hvordan en tar vare på den.

Velkommen til Skoglia barnehage

I Skoglia skal barn leke, lære og bli møtt med anerkjennelse og respekt i en lek- og læringskultur inspirert av glede og omsorg.

Skoglia er en barnehage i stor endring og utvikling. Med prosjektdeltakelse i "Lære sammen - i et utforskende miljø" ønsker vi spesielt å sette fokus på vårt læringsmiljø.

Leke og lære for å mestre en god barndom

I Skoglia er lek, læring og godt språkarbeid et av de viktigste områdene vi jobbere med på alle våre avdelinger. Der er viktig å lære gode lekestrategier for å mestre lekeregler og vente på tur.   Med dette arbeidet har vi som mål å fremme en god inkludering, en god relasjon og godt vennskap mellom alle barn. For å kunne ivareta en god relasjon er det viktig å jobbe forebyggende mot utenforskap og mobbing.

Skoglia barnehage har blitt rehabilitert i 2017 og alle våre avdelinger er lyse med nytt og støydempende materiale. Hvordan rom er innredet og hvilke materiale vi tilbyr vil være avgjørende for barnets lek og læring. Barnehagens personale har vært stabile over tid men vi har også nå flere nytilsatte. 

Vi etterstreber aldersinndelte grupper for 1 og 2 åringer så langt vi får det til. Vi samler skolestarterne på en avdeling for å jobbe målrettet mot skolestart. Barnehagen har i alt 15 ansatte med pedagoger i alle våre fagstillinger. De øvrige ansatte har fagbrev og lang praksis fra arbeid med barn og unge.

Årsplan 

Maurtua

Pedagogisk leder: Bente Krefting bente.krefting@ski.kommune.no
Avdelingens mobilnummer: 477 05 638
Avdelingstelefon: 64 85 31 65

På Maurtua er vi ni barn og tre voksne. Alle barna er født i 2016.

På Maurtua legger vi vekt på å gi de minste barnehagebarna en trygg og god start i barnehagen. Barna skal få mulighet til å utvikle seg som selvstendige individer i et godt felleskap.

Vi er opptatt av at barna skal bli sett, hørt og tatt på alvor. Barna skal få medvirke i sin hverdag i barnehagen. Vi legger vekt på å gi barna klare rammer og rutiner, og at vi fremstår som tydelige og omsorgsfulle trygge voksne.

Vi anser kommunikasjon som selve nøkkelen for å jobbe godt sammen, og vi ønsker et godt samarbeid med barn og foreldre. Vi jobber aktivt for at store og små skal trives og vokse inne på Maurtua avdeling.

Konglebo

Pedagogisk leder: Pia Moflag pia.moflag@ski.kommune.no
Avdelingens mobilnummer: 477 12 130
Avdelingstelefon: 64 85 31 66

Konglebo er en småbarnsadeling. Det er 9 barn og 3 voksne på avdelingen.
5 barn er født i 2016, 4 barn er født i 2017.

I hverdagen jobber vi mye i delte grupper. Gjennom dagen deler vi ofte gruppa ut i fra alder.
2 åringene har turdag en dag i uka.

Vi har en stor naturtomt som utelekeplass. Uterommet byr på variert terreng. På utelekeplassen får barna
utforske, og utfordre seg selv gjennom bevegelse og lek. For de minste er det å leke ute, en tur i seg selv.

Barna får lunsj og frukt hver dag i barnehagen. Vi serverer brødmat, havregrøt og varm mat til lunsj.
I starten av dette året jobbet vi med nærhet, trygghet og omsorg. Dette er viktig og gjennomgående hele året.
Vi har stort fokus på språk og kommunikasjon. Å sette ord på hverdagen og viktige begreper er særskilt viktig for de minste.
Det er mye de skal øve på, og etter hvert klare selv.
Hverdagen og hverdagsmestring er alltid i fokus.

Vi har i høst jobbet med tema meg selv og kroppen min.  Jul og desember blir et eget prosjekt og tema.

På nyåret vil vi jobbe med noen nye prosjekter. Vi tar utgangspunkt i hva barna interesser seg for, og bygger videre på temaer ut i fra dette. Prosjekter jobber vi mye med i aldersdelte grupper.

Vi har samlingsstund hver dag, og barna er ivrige og engasjerte.

Kråkereiret

Pedagogisk leder: Ane Moseng  ane.moseng@ski.kommune.no
Avdelingens mobilnummer: 476 59 754
Avdelingstelefon: 64 85 31 62

Kråkereiret er en storbarnsavdeling med 18 barn i alder 3-4 år og fire voksne. (2 voksne deler en stilling)

Vi jobber med prosjekt onsdag og torsdag, slik at barna skal utforske kreativiteten sin, få erfare mestring, læring, glede og utvikle språket sitt. Prosjektene blir bestemt ut fra barnas interesse.

Vi legger vekt på selvstendighet og mestring i hverdagen, måltid, hygiene og på/av kledning.

Leken er også noe vi har stort fokus på. Det er i leken læringen skjer. Vi har fokus på hvordan avdelingen skal se ut og det å ha lekemateriale og formingsmateriale tilgjengelig for barna.

Barna har 1-2 turdager hver uke. Noen ganger går vi alle sammen på tur for å skape fellesopplevelser. Vi har vår egen plass i skogen som vi kaller Moseby. Den bruker vi flittig og har et prosjekt om å lage en trehytte der. Det er en fin bålplass der, så fra 15/9 til 15/4, lager vi noen dager mat på bålet. 

Barna får lunsj, melk og frukt hver dag.

Hver dag har vi samling og barna medvirker med ønsker til sanger, bøker, eventyr og historier de synes er spennende. Ofte er samlingene knyttet opp mot temaarbeidet.

Blåbærtua

Pedagogisk leder: Siv Kjersti Soldal  siv.soldal@ski.kommune.no
Avdelingens mobilnummer: 477 19 603
Avdelingstelefon: 64 85 31 63

Blåbærtua er en storebarnsavdeling med 18 barn i alder 4-5 år.

Gjennom året jobber vi med ulike prosjekt og tema. Vi tar utgangspunkt i barnas interesser, og bygger videre på dette i prosjektarbeid med barna. Tema og prosjekt er ikke bestemt når barna starter om høsten, men blir bestemt i samspill mellom barn og voksne. Vi prioriterer å arbeide med språk gjennom hele dagen, i alle dagens gjøremål. Vi jobber også med pedagogisk dokumentasjon, og sammen med barna vil vi dokumentere prosjektarbeid og hverdagen i barnehagen.

På Blåbærtua har vi gjennom uka og måneden faste aktiviteter. Loopen er navnet på førskolegruppa. Vi prøver å samles 2-3 ganger hver uke. 4 åringene er da på en egen gruppe, og noen ganger på tvers med 4 årsgruppa på Kråkereiret.

Vi har turdag hver torsdag. Fra september til april tenner vi bål eller vi tar med grillen på tur. Barna kan ta med noe godt å varme på bålet/ grillen. Vi har et fast tursted i skogen et lite stykke fra barnehagen. Her har vi en bålplass og et flott område å leke på.

Barna får et måltid hver dag, Dette vil være f.eks. smøremat, grøt, varmmat etc.  
Barna får frukt og melk hver dag.

De eldste barna i barnehagen(5 åringene) får tilbud om skiskole i januar/februar. Denne skiskolen er 5 ganger. Da kjører vi buss til Greverud, hvor skiforeningen har skiskole.

Styringsdokumenter for kvalitet og utvikling i barnehagene

Ønsker du informasjon om prosedyrer,planer og utvikling i barnehagene kan du lese mer på hovedsiden Barnehagene i Ski

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage logoSki kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Kriterier for Trafikksikker barnehage
Trafikksikkerhet i Skoglia barnehage

Skoglia barnehage

Besøksadresse:

Tyttebærlia 2
1405 Langhus

Telefon: 920 66 317


Publisert: 23.06.2016 09:36
Sist endret: 21.01.2019 11:04