Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hebekk skole

  bilde av skolen

Ferier og fridager   Meld fravær   Skoleportalen   It's Learning   Foreldreportalen   Skolene i Ski 

Aktuelt

Byggeprosessen   Skolestartere 2016   

 • Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2015

  Tilstandsrapporten inngår som en del av kommunens rammeverk for helhetlig skole- og barnehageutvikling. Tilstandsrapporten gir et godt bilde av det pedagogiske utviklingsarbeidet i barnehager og skoler i Ski kommune, og danner grunnlaget for det videre arbeidet med barnehage- og skolebasert utviklingsarbeid.

 • BLIME!

  Onsdag 27.04 kl. 08.30-10.00 samles alle til innvielse av BLIME-benker, underholdning og trivselsleker i skolegården.

 • Leselyst!

  I hele uke 19 har skolen fokus på lesing, og det  foregår mange spennende aktiviteter på skolen.

 • Danseskole

  Dansens dag gikk av stabelen på Hebekk skole onsdag 25.05. Det var litt av et syn da elever og lærere gjorde skolegården om til et kjempestort dansegulv!

Les eldre saker

 

Om skolen

elever på rekke

Hebekk skole er en barneskole med 408 elever fordelt 17 klasser. Vi har 55 ansatte. Skolen ligger i Ski kommune med kort vei til Ski sentrum. Vi har et fint og variert uteområde som innbyr til fysisk aktivitet og utfoldelse. I skolefritidsordningen går det i underkant av 200 barn.

Elevtallet er økende, og skolen vår skal derfor rehabiliteres og utvides. De to eldste byggene skal rives i sommerferien 2016, og et nytt og funksjonelt skolebygg skal stå klart høsten 2017. Nybygget vil også inneholde en ny spesialavdeling for autisme. Vi gleder oss til å få et nytt skolebygg på plass!

Hebekk skoles mål og verdier

Hebekk skole har som mål å skape en best mulig skole og SFO ut fra de rammebetingelsene vi har. Vi jobber for at Hebekk skal være en skole som inkluderer alle og som gir meningsfull læring

 • hvor alle føler trygghet og tilhørighet

 • hvor alle viser respekt og toleranse for hverandre

 • som legger til rette for best mulig læringsbetingelser for den enkelte elev

 • som legger vekt på et godt og konstruktivt samarbeid skole/hjem

Som PALS-skole jobber vi systematisk med tydelig klasseledelse og gode relasjoner, der vektleggingen av positiv anerkjennelse og kommunikasjon er avgjørende for et godt læringsmiljø. Arbeidet med PALS kombinert med Trivselslederprogrammet, der FAU støtter oss økonomisk, er med på å fremme et trygt skolemiljø. Vi opplever at vi har et positivt skolemiljø på skolen med høy trivsel og lite elevkonflikter og mobbing. Vi jobber etter våre felles verdier å vise ansvar, omsorg og respekt. For å lykkes med å skape et inkluderende læringsmiljø, er vi avhengig av et best mulig skole-hjem samarbeid.

Sammen kan vi skape en best mulig skole!      

Litt historikk om Hebekk skole

Skolen startet opp i en Moelvenbrakke skoleåret 1963-1964. I 1997-98 ble skolen renovert og et nytt bygg ble satt opp. Skolen er bygd for en to-parallell skole.Vi har nå tre paralleller på flere trinn, og vi er trangbodde. Derfor har vi nå midlertidige moduler i skolegården. Skolen skal rehabiliteres og utvides, og et nytt og funksjonelt skolebygg skal erstatte de to eldste bygningene. Det nye bygget skal stå ferdig til skolestart 2017.

 

Praktisk informasjon

Svømming

Det er viktig at barn blir trygge i sjø og vann, og oppøver nødvendige svømmeferdigheter for dette. Skolens svømme- og livredningsopplæring spiller en viktig rolle i denne forbindelse.

I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er det kompetansemål knyttet til svømme- og livredningsopplæring.
På Hebekk skole er det elevene på 4. og 7. trinn som har svømmeundervisning. Svømmeundervisningen foregår på tirsdager gjennom hele skoleåret. Vi benytter Ski bad.

 

Skolemelk

Skolen fortsetter suksessen med nettbasert abonnementsordning på skolemelk. Da selve utdelingen av melken hver dag foretas av elever på 5. trinn, har skolen valgt å kun tilby 3 sorter melk for å unngå at for mye tid skal gå med til selve utdelingen. Følgende produkter kan velges:

1/4 L TineMelk Lett
1/4 L TineMelk Ekstra Lett Mild kakaosmak
1/4 L TineMelk Lett laktoseredusert

Melken med kakaosmak er laktoseredusert og har kun en svak smak av kakao. Denne er populær blant elevene og må ikke forveksles med sjokolademelk, som er et produkt med mye mer fett og sukker. Er du i tvil om hva du skal velge til ditt barn, gå inn på TINEs hjemmesider og les mer om de to produktene.

Informasjon til foreldre fra skolemelk.no
skolemelk.no

Helsetjenester

Helsesøster


Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende.
Vi jobber individuelt, i grupper og underviser klassevis. Vi gjennomfører vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram.

Helsesøster på Hebekk skole er Trine Koldsø Brodersen
Kontortid: Tirsdag og torsdag kl. 8.30-15.00
Telefon: 64 85 30 10
Mobil: 40 03 36 97
E-post: TrineKoldso.brodersen@ski.kommune.no

Her kan du lese mer om skolehelsetjenesten og vaksiner

Ringetider

Skoledagen ved Hebekk skole er delt inn etter følgende timeplan. Inndelingen ble vedtatt i brukerrådet mai 2012 og gjelder fra august 2012. Timeplaner for det enkelte trinn ligger på It's learning.

0. time kl. 8.00-8.30
1. time kl. 8.30-9.15
2. time kl. 9.15-10.00

Friminutt kl. 10.00-10.30
Spising kl. 10.30-10.45

3.time kl. 10.45-11.30
4. time kl. 11.30-12.15

Friminutt kl. 12.15-12.45

5.time kl. 12.45-13.30
6. time kl. 13.30-14.15

Leksetid

 Påmeldingsskjema 3. og 4. trinn   Påmeldigsskjema leksetid 5.-7. trinn

Særskilt språkopplæring

Elever med annet morsmål enn norsk kan få særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Om nødvendig har eleven også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Dette gjelder nyankomne og andre minoritetselever med svært begrensede norskkunnskaper. Grunnskolene har ansvar for tilbudet om særskilt norskopplæring til barn i skolepliktig alder.

Målgruppe: Elever fra språklige minoriteter i grunnskole og videregående skole.

Kriterier/vilkår:

Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk. Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen

Retten til denne opplæringen bygger på forskrift til opplæringsloven, § 2 - 8

"Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norsk-opplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved."

De foresatte har ansvar for morsmålsundervisning etter at eleven kan følge undervisningen på norsk.

Dersom foresatte til en minoritetsspråklig elev vurderer at barnet har behov for særskilt norskopplæring og eventuelt morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, kan foresatte melde dette behovet til skolen.

Skolens lærere foretar en kartlegging av norskkunnskapene til elever med minoritetsspråklig bakgrunn. De elevene som skolen vurderer ut ifra kartleggingen ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge den vanlige opplæringen, vil deretter få tilbud om særskilt norskopplæring og eventuelt morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Tilbudet vil bli sendt skriftlig til de foresatte, i form av et enkeltvedtak. Vedtaket vil gjelde til ny kartlegging er foretatt og et nytt vedtak blir fattet påfølgende skoleår.

Spørsmål vedrørende særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring kan rettes til Hebekk skole.

 

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Felles satsingsområder for Ski-skolen

Satsingsområder for Hebekk skole

Skolefritidsordningen (SFO)

Skoleåret 2015/2016 startet vi opp med 200 barn fordelt på fire baser. SFO disponerer alle skolens arealer. 

SfoHebekk SFO har Sosial kompetanse som sitt hovedsatsningsområde. Overordnet mål er å "utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling. Vi skal gi alle barn et SFO-tilbud som fremmer vekst og utvikling, gir økt trivsel og positivt selvbilde".

Dette får vi til gjennom :
- Daglige samlinger i 1.-2.klassebasen
- Faste organiserte aktiviteter hver uke
- 4.klasse-klubb
- Eget program for høst-, vinter- og sommerferien
- Stort og variert uteområde
- Flere årlige arrangement/fester
- Barna får ett måltid om dagen. Variert og sunn matmeny med varmmat gjennomsnittlig 3-4 ganger/uke
- Samarbeid med kontaktlærerne om det enkelte barn.


Kontor: 64 85 30 03
Gulehuset: 64 85 30 40
1.basen 400 52 250
2.basen 400 52 242
3.basen 401 70 543
4.basen 40170 544

Basetelefonene og "Gulehuset" er kun betjent i SFO tiden.

Mer informasjon og vedtekter for SFO i Ski   Søke/endre SFO plass

Matplan for SFO

Bilder fra SFO

1. basen  

Telefon: 40052250

På 1. basen er vi 61 barn og 6 voksne.

De voksne som jobber her er

Agnes Marit Bøhle, Jan Billy Aas, Sandro Beck, Frida Kristina Engen, Tim Johansen, Mette Ramberg

Aktivitetsplan   Infoskriv

2. basen

Telefon: 40052242

På 2. basen er vi 46 barn og 4 voksne

De voksne er:

Tone Østlie, Unni Waltersdorph Hjemmen, Liv Kari Egeli, Ellen Holstad

Aktivitetsplan

3. og 4. basen

Telefon 3. basen: 401 70 543 /64853040

Telefon 4. basen: 401 70 544/ 64853040

På 3. og 4. basen er vi 93 barn og 6 voksne

De voksne er

Helle Hvamstad, Orhana Foric, Martin Langseter, Gro Skjønneberg, Hedda Steen Stefansson, Jan Mellegaard

Aktivitetsplan

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon Telefon E-post
Ingunn Lind Bjørhei         Rektor 64853001 Send e-post
Linn Langdalen Inspektør 64853002 Send e-post
Marit Irene Guldbrandsen Inspektør 64853005  Send e-post
Inger Nasser Konsulent 64853000 

Send e-post

Trine Koldsø Brodersen Helsesøster 64853010/ Send e-post
Agnes Marit Bøhle Baseleder 1. og 2. trinn SFO  64853003  Send e-post

Helle Hvamstad

Basesleder 3. og 4. trinn SFO 64853003 Send e-post
Joachim IKT-ansvarlig    

 

Lærere og fagarbeidere/ assistenter
Navn Funksjon Telefon E-post (legg til )
André Iversen  Permisjon 64 85 30 07 Send e-post
Ann Kristin Jansen 

 

Kontaktlærer 1. trinn 64 85 30 07 Send e-post
Anna Juniszewski Kontaktlærer 2. trinn 64 85 30 07 Send e-post
Brit M. Granby Spesialped. lærer 64 85 30 06 Send e-post
Britt Ytterstad Faglærer 64 85 30 08 Send e-post
Camilla R. Dahl Årsvikariat lærer 64 85 30 09 Send e-post
Caroline Endsjø Kontaktlærer 1. trinn 64 85 30 07 Send e-post
Christopher Leiknes Permisjon   Send e-post
Eirin G. Cederberg Kontaktlærer 7. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Gunvor Berg Listhaug Spes.ped. lærer/faglærer 64 85 30 09 Send e-post
Heidi S. Storhaug Permisjon   Send e-post
Heidi T. Haram Kontaktlærer 3. trinn 64 85 30 09 Send e-post
Helene Korvann Kontaktlærer 4. trinn 64 85 30 09 Send e-post
Hilda J. Kongsness Kontaktlærer 6. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Inger Helene Arnstad Faglærer 64 85 30 09 Send e-post
Ingvild Holm Tellesbø Kontaktlærer 7. trinn 64 85 30 09  
Jorunn Orset Spesialped. lærer 64 85 30 06 Send e-post
Kirsti B. Eriksen Kontaktlærer 5. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Line-Sofie Gystad Kontaktlærer 5. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Mai Gulbrandsen Kontaktlærer 4. trinn 64 85 30 09 Send e-post
Merete R. Ribe Kontaktlærer 6. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Nina A. Andresen Faglærer 64 85 30 08 Send e-post
Nina Alette Eggerud Faglærer 64 85 30 07 Send e-post
Nina Karlsen Spesialped. lærer 64 85 30 06 Send e-post
Ole Harald Gystad Kontaktlærer 5. trinn 64 85 30 08 Send e-post
Ragnhild Ø. Sæheim Faglærer 64 85 30 08 Send e-post
Randi Ystmark Spesialped. koordinator 64 85 30 06 Send e-post
Sena Jorganovich Spesialped. lærer 64 85 30 06 Send e-post
Solveig Haugland Kontaktlærer 3. trinn 64 85 30 09 Send e-post
Solveig Østvold Kontaktlærer 4. trinn 64 85 30 09 Send e-post
Tonje Berg Kontaktlærer 3. trinn 64 85 30 09 Send e-post
Trine Sjøvoll Kontaktlærer 2. trinn 64 85 30 07 Send e-post
Veronica Munkerud Faglærer 64 85 30 09 Send e-post
Mette Nilsen  Kontaktlærer    
Tone Østli  Fagarbeider   Send e-post
Ellen Holstad Fagarbeider   Send e-post
Jeanette Eriksen Permisjon   Send e-post
Jan Billy Aas Fagarbeider   Send e-post
Jan Mellegaard Assistent   Send e-post
Sandro Beck Assistent   Send e-post
Martin Langseter Assistent   Send e-post
Orhana Foric Assistent   Send e-post
Gro Schjønneberg Assistent   Send e-post
Unni Waltersdorph Hjemmen Assistent   Send e-post
Kadriye Yilmaz Permisjon   Send e-post
Mette Ramberg Assistent   Send e-post
Hedda Steen Stefansson Assistent   Send e-post
Tim Eigil Johansen Assistent   Send e-post
Liv Kari Egeli Assistent   Send e-post
Frida Kristina Engen Assistent   Send e-post

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.

Elevrådet skoleåret 2015-2016

Leder: Emma 7B
Nestleder: Benjamin 6A
Sekretær: Mina 7A

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Referater 2015-2016

desember 2015

januar 2016

mars 2016

april 2016

mai 2016

FAU skoleåret 2015-2016

Styret
Leder: Solvår Kvedalen
Mobil: 99389592
E-post: s.kvedalen@ti.com

 Nestleder: Håvard Refsdal
Mobil:.91876083
E-post: havard@refsdal.org

Kasserer: Nina Brandtenborg-
Mobil: 902 02 102
E-post: nina.brandtenborg@atradius.com

Sekretær: Therese Nordeng Andersen
Mobil: 97727720
E-post: t.na@live.no

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

 

Barn med spesielle behov

Ressursteam

Skolen har et internt ressursteam som består av rektor/ledelsen og lærere som har spesialundervisning/kurstilbud for elever med behov.

I tillegg har vi et utvidet ressursteam som består av rektor/ledelsen, kontaktperson for PPT, ressurskoordinator, kontaktperson fra barnevernet og helsesøster. Ressursteamet har møter ca 1 gang i måneden. Internt ressursteam har tett dialog med lærerne og vurderer hele tiden hvem som bør få tilbud om kurs/ systemtiltak. Dersom dere som foresatte opplever at deres barn har behov for mer tilpasset opplæring enn det som kan gis innenfor klassen og trinnet, ta det opp med kontaktlærer, som igjen skal drøfte dette videre i internt ressursteam/utvidet ressursteam. Ressursteamet vil vurdere om vi har egnede systemtiltak på skolen, eller om det eventuelt er behov for å be PPT eller andre innenfor støtteapparatet om assistanse.

 

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Trafikkplan Hebekk skole

 

Bildegalleri

jenter med hestehovbarn på bibliotekjenter som leserbarn som løperjente roperklovnertavle og barnskolebygg

Hebekk skole

Besøksadresse:

Sørjordet 7
1400 Ski

Postadresse:


Telefon: 64 85 30 00


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 05.04.2016 14:13